http://www.108trip.com/view-MM0052.html ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO KOBE wow THE WIZARDING WORLD OF แฮรี่ พอตเตอร์ ทัวร์เกาหลี Korea Hot Hit ใบไม้เปลี่ยนสี ทัวร์บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN-A ทัวร์โครเอเชีย ชมสุดยอดไฮไลท์เมืองที่สวยที่สุดติดทะเลอาเดรียติค ทัวร์จีน CZ DISCOVERY กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว ทัวร์อินเดีย ตามรอยพระพุทธบาทที่ยาตราแห่งองค์พระศาสดา น้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เนปิดอว์ ครบสูตร ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู Supper Save in Autumn ทัวร์มาเก๊า จูไห่ กวางเจา เที่ยวครบรส
This is an example of a HTML caption with a link.

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (CN0036GHT)


ประเทศ : จีน flg_cn.png เมือง : คุนหมิง ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน เดินทางโดย :

01_20140125173916.jpg
อัพเดสล่าสุด 16 มิ.ย. 57 14:24:06 น.
คุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านไข่มุก - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่ - เจดีย์สามองค์ (ถ่ายรูปด้านนอก) - หมู่บ้านซีโจว - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - เขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - ร้านบัวหิมะ - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - ร้านใบชา - วัดลามะซงจ้านหลิน - ร้านหยก - เมืองโบราณแชงกรีล่า - อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
1
กรุงเทพฯ-คุนหมิง
13.00 น.
ต้อนรับคุณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ 108 Trip คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
15.45 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU742 (กรุ๊ปเดินทางวันที่ 28 ส.ค.-02 ก.ย./18-23 ก.ย. 56 กรุงเทพฯ-คุนหมิง ใช้เที่ยวบินที่ MU2026 เวลา 11.35-16.10)
18.20 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตรอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
JINJIANG HOTEL (B) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2
ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านไข่มุก - คุนหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ ขุนศึกผู้ขายชาติ ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ ตำหนักทอง ” จึงนับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านไข่มุก สินค้าที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซื้อ เลือกชมมากมาย เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กำไล ครีมไข่มุกเป็นต้น
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไลข่าน ผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณแห่งต้าลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่า และกำแพงเมืองโบราณ พร้อมชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งเป็นหลักศิลาจารึกสูง 3 เมตร สร้างเมื่อปี ค.ศ. 766 ที่ได้ บันทึกระบบการปกครอง และเศรษฐกิจของรัฐเอาไว้
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
ASIA STAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3
เจดีย์สามองค์ (ถ่ายรูปด้านนอก) – หมู่บ้านซีโจว - ต้าลี่ – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง
เช้า
อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
นำท่าน ถ่ายรูปด้านนอก “ซานถ่า” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ที่โดดเด่นงดงาม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังจึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย์  จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านซีโจว ให้ท่านได้ชมประเพณีและวัฒนธรรมของระบำพื้นเมืองชาวไป๋ ชมวิธีการชงน้ำชา 3 ถ้วย 3 รสที่มีรสชาติแปลกและแตกต่างกันไป
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นให­ญ่นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพสั­ญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้ง ซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถัง มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยให­ญ่ ที่ไหลมาจากสระมังกรดำ รูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีน ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมือง โบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโก นอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับ ไฟแสงสีงดงามอีกด้วย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
SHINER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่าน โดยสารรถกระเช้าไฟฟ้า (กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณ ยอดเขาหิมะมังกรหยก ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 5,596 เมตร ภูเขาหิมะมังกรหยกนี้มีต้นสนอายุกว่าพันปีเทือกเขานี้หากมองดูแล้วลักษณะ คล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ  จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ นำท่าน ชมโชว์นำท่านชม  IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความสำเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กับจางอี้โหมว ผู้กำกับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ล่าสุดได้ฝากผลงานไห้กับพิธีเปิด-ปิด กีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สร้างความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายปี 2551
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี นำท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือเล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้นชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั่นว่า บ่อน้ำมังกรดำ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามจัดสร้างสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีนสองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ้นเต็มมีเนื้อที่ประมาณ 4ตารางกิโลเมตรได้มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน้ำใน และบ่อน้ำนอก มีสะพานหินอ่อนกั้น น้ำในบ่อผุดขึ้นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ำ น้ำใสจนมองเห็นก้นบ่อที่มีสาหร่ายได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่าน ชมสินค้า สาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น้ำ ล้ำคุณค่า"อาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด ซึ่งมีสารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
SHINER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5
ลี่เจี่ยง – แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - ร้านใบชา - วัดลามะซงจ้านหลิน - ร้านหยก - แชงกรีล่า – คุนหมิง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กมและอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ,ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า“ดินแดนแห่งความฝัน” ระหว่างทางแวะชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่วาน)เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น้ำแยงซี” ขึ้น นำท่านชม ช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน จากนั้นนำท่านแวะ ชิมชา ที่มีคุณภาพ และชื่อเสียงของประเทศจีน
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กม สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้งโครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา (ธิเบต)มีหอประชุมหลัก 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วย ห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด  นำท่านแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ ผีเซียะสัตว์ มงคลที่มีชื่อเสียง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
18.50 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU5932 (กรุ๊ปเดินทางวันที่ 19-24 ต.ค. 56 แชงกรีล่า-คุนหมิง เที่ยวบินที่ MU5932 ออกเดินทางเวลา 22.10-23.10)
19.50 น.
ถึง ท่าอากาศยานคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน 
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก
JINJIANG HOTEL (B) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6
ร้านบัวหิมะ - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - อิสระช้อปปิ้ง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย ในราคาถูก เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกอื่น ๆ มากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ MU741
14.35 น.
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ จาก 108 Trip
กำหนดวันออกเดินทาง เดือน ผู้ใหญ่ ต่ำกว่า 12ปี ต่ำกว่า 12ปี
(เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
อัตรารวมถึง :
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
อัตรานี้ไม่รวมถึง :
 • กระเป๋าเดินทาง
 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชำระเงิน :
 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 40% ของราคาทัวร์ทั้งหมด สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล กรุณาชำระมัดจำ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง :
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ12,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า :
 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด วีซ่าอายุไม่เกิน 2 ปี (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
  • สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน
   • กรณีบุคคลทั่วไป ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา) (ควรมียอดไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทขึ้นไป)
   • กรณีเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ขอให้ถ่ายเอกสารสูติบัตรและสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ของพ่อหรือแม่ ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
   • กรณีผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา) (ควรมียอดไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทขึ้นไป
 2. ถ้าผู้สูงอายุที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้บุตรหรือญาติ (นามสกุลเดียวกัน) ทำหนังสือรับรองออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้และขอเอกสารเพิ่มเติมของผู้รับรองดังนี้
  • สำเนาสูติบัตรของผู้รับรอง (เช่นบุตร รับรอง บิดา หรือมารดา ต้องใช้สำเนาสูติบัตรของลูก หากไม่มีรบกวนขอคัดลอกจากอำเภอ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับรอง
  • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับรอง
  • สำเนาเอกสารสมุดบัญชีธนาคารของผู้ที่รับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา) และต้องมีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 80,000 บาท
   • ***กรณีที่ลูกค้ามีเงินในบัญชีไม่ถึง 30,000 บาท ต้องใช้แบงค์การันตี***
 3. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 4. รูปสี หน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น **สำคัญมาก** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 5. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ *** หมายเหตุ!!! ลูกค้าต้องโชว์ตัวกับทางสถานทูต ***
  • หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
  • หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
  • หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,700 บาท
 6. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หมายเหตุ : โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ :
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
 • นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
 • นำรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ :
 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด และจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ เพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้าท่านอื่น แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน
 • ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
เงื่อนไขสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง :
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
 • ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
  • ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน
  • คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
  • ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
  • เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
  • กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
  • โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
 • ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่าง 09.00 – 17.00 น ในวันจันทร์ – ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 14.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 938 7855 และโทรสาร 02 938 6433
**โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
Scroll