ทัวร์ยุโรป AMAZING EUROPE สเปน โปรตุเกส 9 วัน 6 คืน สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพ – อิสตันบูล ประเทศตุรกี
2 อิสตันบูล – กรุงลิสบอน โปรตุเกส-โอลด์ซิตี้—หอคอยบีเล็ม-ชมภายในวิหารเจโรนิโมส
MERCURE ALMADA HOTEL
3 ซินทร้า –Pena Palace -แหลมโรก้า เค้ป เดอรอก้า - เซบียา- จตุรัสแห่งเมืองเซบียา
AC SEVILLA FORUM HOTEL
4 กรานาด้า – กอร์โดบา-สะพานแบบโรมัน (ปูเอนเต้ โรมาโน)-ชมภายในมัสยิดเมสกิต้า
AC HOTEL CORDOBA HOTEL
5 โทเลโด้ -ชมภายในมหาวิหารแห่งโทเลโด้- มาดริด-ระบำฟลามิงโก
FORUM ALCALA HOTEL
6 มาดริด -ชมภายในพระราชวังหลวง PALACIO REAL- ซาราโกซ่า-เอสปัญนา พลาซ่า-มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์
EUROSTARS ZARAGOZA HOTEL
7 บาร์เซโลน่า-ชมภายในมหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย-สวนสาธารณะปาร์ค กูเอล
FRONT AIR COMGRESS HOTEL
8 สนามฟุตบอลคัมป์นู-คาซ่า บัตโล่- ตึกประหลาดคาซามิลา-ถนนลาแลมนาส - อิสตันบลู
9 อิสตันบลู - กรุงเทพ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพ – อิสตันบูล ประเทศตุรกี
18:00
พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์สายการบิน TURKISH AIRLINES เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
22:35
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี เที่ยวบินที่ TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง)
DAY
2
อิสตันบูล – กรุงลิสบอน โปรตุเกส-โอลด์ซิตี้—หอคอยบีเล็ม-ชมภายในวิหารเจโรนิโมส
05:20
เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
08:25
ออกเดินทางจากกรุงอิสตันบูลโดย สายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK1755
10:25
สนามบินนานาชาติกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับกระเป่าสัมภาระ
เช้า
จากนั้นำนท่านสู่ กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเตโย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800ปี และเป็นเมืองที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบีเรีย
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
นำท่านชม กรุงลิสบอน LOSBON ชมทัศนียภาพของ แม่น้ำเตโย (TEJO) ที่ไหลผ่านใจกลาง เมืองลิสบอน เป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลราวกับทะเล จากนั้นผ่านชมบริเวณ เมืองเก่าลิสบอน “โอลด์ซิตี้” และจัตุรัสการค้าที่สร้างขึ้นในสมัย มาร์ควิส เดอ ปอมแปล เป็นนายกรัฐมนตรี ผ่านชม สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรป ซึ่งสะพานนี้มีชื่อว่า PONTE 25 ABRIL (ซึ่งเมื่อวันที่ 25 APRIL ปี 1974 ได้ เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอประชาธิปไตย) นำท่านเก็บภาพประทับใจกับ หอคอยบีเล็ม (BELEM TOWER) โบราณสถานที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16
จากนั้นนำท่านเข้าชมภายใน วิหารเจโรนิโมส เป็นวิหารเก่าแก่ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของโปรตุเกส วิหารนี้ได้รับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก จากนั้นแวะร้านขนมชื่อด้งเชิญท่านลองชิม ขนมทาร์ตคัสตาร์ด (Nata de Pasteis) ในร้านขนมเก่าแก่ที่ให้บริการมากว่าร้อยปี และชิมขนมโปรตุเกสต้นต ารับของขนมไทย อาทิ ทองหยอด, ฝอยทองที่มีต้นตำรับแท้อยู่ที่โปรตุเกสและเข้าไปเผยแพร่ในกรุงศรีอยุธยา โดยท่านท้าวทองกีบม้า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ MERCURE ALMADA HOTEL หรือ เทียบเท่า
DAY
3
ซินทร้า –Pena Palace -แหลมโรก้า เค้ป เดอรอก้า - เซบียา- จตุรัสแห่งเมืองเซบียา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า
เดินทางสู่เมือง ซินทรา Sintra เป็นเมืองเล็กๆ สงบ น่ารักอยู่กลางป่า บนยอดเขามีปราสาทปีน่า Pena Palace ปราสาทยุคอัศวินซ่อนตัวอยู่ในหมู่แมกไม้กลางอุทยานแห่งชาติ ปัจจุบันเป็นเมืองมรดกโลก ที่มี พระราชวังแห่งชาติ (National Palace) พระราชวังเคลุซ (Queluz) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองนี้เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรป นำท่านเดินทางสู่แหลมโรก้า เค้ป เดอรอก้า CABO DA ROCA สถานที่สุดท้ายที่มีแผ่นดิน ก่อนจะถึงมหาสมุทรแอตแลนติด อิสระ ให้ท่านเก็บภาพประทับใจ
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
เมืองเซวิลล์หรือ เซบียา SEVILLA เมืองใหญ่อับดับ 4 ของสเปนและเป็นเมืองหลวงของแคว้นอันดาลูเซีย ที่เรียกได้ว่าจุดเด่นของสเปนทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าเชอรี่ วัวกระทิง หรือระบำฟลามิงโก รวมอยู่ด้วยกันที่นี่ นำท่านชมความงามของสถาปัตยกรรมของ ปลาซา เดอ เอสปาญา (Plaza de Eapana) จตุรัสแห่งเมืองเซบียา อาคารรูปครึ่งวงกลมเรียงต่อกันเป็นแนวยาว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ AC SEVILLA FORUM HOTEL หรือ เทียบเท่า
DAY
4
กรานาด้า – กอร์โดบา-สะพานแบบโรมัน (ปูเอนเต้ โรมาโน)-ชมภายในมัสยิดเมสกิต้า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า
เดินทางสู่เมือง กรานาด้า GRANADA อดีตเมืองหลวงของพวกมัวร์ เมืองที่มีความเจริญสูงสุดทั้งทางวัตถุ และศิลปะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของพวกมัวร์และชาวยิว เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมที่งดงาม
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ กอร์โดบา CORDOBA ที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรเม็ดเอกแห่งแคว้นอันดาลูเซีย เป็นเมืองโรมันเก่า นำท่านชมสถาปัตยกรรม สะพานแบบโรมัน (ปูเอนเต้ โรมาโน) ทอดตัวข้ามแม่น้ำกวาดัลกีบีร์ จากนั้นนำ ท่านเข้าชมภายในมัสยิดเมสกิต้าสุเหร่า ที่มีชื่อเสียง และเคยได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ AC HOTEL CORDOBA HOTEL หรือ เทียบเท่า
DAY
5
โทเลโด้ -ชมภายในมหาวิหารแห่งโทเลโด้- มาดริด-ระบำฟลามิงโก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า
เดินทางสู่ เมืองโทเลโด้ TOLEDO เมืองประวัติศาสตร์ ลักษณะผังเมืองโทเลโด้ เป็นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมที่สุดของการจัดสร้างเมืองโบราณอันสมบูรณ์แบบ ตัวเมืองราย ล้อมด้วยเนินเขามากมาย ปัจจุบันได้รับรองจากยูเนสโก้ประกาศให้เมืองเก่าโทเลโด้เป็นเมืองมรดกโลก
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง !!เมนูพิเศษ ให้ท่านลิ้มรสข้าวผัดสเปนอันหอมกรุ่นกับซีฟู้ด!!
บ่าย
นำท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารแห่งโทเลโด้ (TOLEDO CATHEDRAL) มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสเปน ท่านจะประทับใจกับความงดงามและความเก่าแก่ของโทเลโด้ ซึ่งเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ทั้งเมือง นำท่านชม โรงงานผลิตเครื่องถมของสเปน ดามาสกิโน่ ที่สวยงามด้วยการนำทองและเงินมาตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีดำ เป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของโทเลโด้มาช้านาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงแมดดริด MADRID ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับ จากเมืองโทเลโด้มาไว้ที่นี่และประกาศให้แมดดริดขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ ตั่งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ค่ำ
พร้อม ชมระบำฟลามิงโก อันลือชื่อของสเปน ชมลีลาที่ซับซ้อนทั้งเพลงดนตรีและการเต้นรำ ซึงถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติและมีชื่อเสียง
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ FORUM ALCALA HOTEL หรือ เทียบเท่า
DAY
6
มาดริด -ชมภายในพระราชวังหลวง PALACIO REAL- ซาราโกซ่า-เอสปัญนา พลาซ่า-มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า
นำท่านชม กรุงแมดดริด MADRID ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่หลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เริ่มจากบริเวณพลาซ่ามายอร์ นำท่านเข้าชมภายใน พระราชวังหลวง PALACIO REAL ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ดัดแปลงมาจากกรีก-โรมัน โดยด้านนอกตกแต่งในสไตล์แบบอิตาเลี่ยน ส่วนภายในตกแต่งแบบฝรั่งเศส จากนั้นเก็บภาพประทับใจบริเวณ จัตุรัสแห่งสเปน ที่มีอนุสาวรีย์ของดอนกีโฆเต้ นวนิยายชื่อดังของมิเกล เด ซาเวนเตสน้ำพุที่จัตุรัสซีเบเลส ชมรูปแกะสลักหินอ่อน เทพธิดาซีเบเลส นั่งบนรถซึ่งเทียมด้วยสิงห์โต 2 ตัว แกะสลักด้วยหินอ่อน
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ ลิ้มรสหมูหันสเปน
บ่าย
เดินทางสู่เมือง ซาราโกซ่า ZARAGOZA อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเเคว้นอารากอน ระหว่างเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูมิภาคสเปนตอนกลาง และเมืองนี้ยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมของทวีปยุโรป ชมความงดงามภายนอกของสถาปัตยกรรมของ เอสปัญนา พลาซ่า จัตุรัสใจกลางเมืองที่มีความเก่าเเก่มาตั้งเเต่สร้างเมือง เเละได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองซาราโกซาอีกด้วย ผ่านชมมหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ วิหารขนาดใหญ่ที่มีความเก่าเเก่ของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ตัวของวิหารนั้นมีการก่อสร้างมาในเเบบบาร็อคอันสวยงามเเละโดดเด่นด้วยหอคอยสูง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ EUROSTARS ZARAGOZA HOTEL หรือ เทียบเท่า
DAY
7
บาร์เซโลน่า-ชมภายในมหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย-สวนสาธารณะปาร์ค กูเอล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า
เดินทางสู่เมือง บาร์เซโลน่า BARCELONA เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของสเปนและยังเป็นหนึ่งที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง นอกจากความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม อาหาร และความมีชื่อเสียงด้านกีฬาแล้ว เมืองบาร์เซโลน่า ยังมีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมอันหลากหลายในส่วนต่างๆ ของเมือง
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
นำท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย (Sagrada Familia) โบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่มีความสูงมากที่สุดในโลกและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบาร์เซโลนา จากนั้นนำท่านชม ปาร์ค กูเอล Park Guell หรือ "สวนสาธารณะปาร์ค กูเอล" คือสวนสาธารณะที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของสถาปนิกอันโตนี เกาดี้ อี กูร์เนต (Antoni Gaudi i Cornet) หรือที่รู้จักกันใน นาม เกาดี้ สถาปนิกชาวคาตาลัน ปัจจุบันปาร์ค กูเอล เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ FRONT AIR COMGRESS HOTEL หรือ เทียบเท่า
DAY
8
สนามฟุตบอลคัมป์นู-คาซ่า บัตโล่- ตึกประหลาดคาซามิลา-ถนนลาแลมนาส - อิสตันบลู
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า
นำทุกท่านชม เมืองบาร์เซโลน่า กันอย่างเต็มอิ่มแวะถ่ายภาพกับ ด้านหน้าสนามฟุตบอลคัมป์นู เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านสู่ คาซ่า บัตโล่ ก็ถือว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมอย่างมากที่บรรดานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบาร์เซโลน่าจะต้องเเวะมาเที่ยวชมกันซักครั้ง จากนั้นนำท่านชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ความเก๋าถึงขั้นมรดกโลก La Pedrera หรือ ตึกประหลาด คาซา มิลา (Casa Mila) เอกลักษณ์ที่เด่นชัดสะดุดตาอย่างแรกของตึกประหลาด คาซา มิลา คือตัวอาคารที่มีผนังโค้งเป็นคลื่น ระเบียงซึ่งมีลักษณะคล้ายถ้ำ และตรงกลางเป็นปล่อง
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสกาตาลุนญา ย่านถนนคนเดินมุ่งตรงสู่ย่าน ถนนลาแลมนาส Las Ramblas ถนนที่มีชีวิตชีวาที่สุดในบาร์เซโลน่า แหล่งรวมร้านค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อชอบของคุณทุกวัย และสินค้าแบรนด์เนม อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน
18:20
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK1856
23:50
เดินทางถึง กรุงอิสตันบลู ประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักและเปลี่ยนเครื่อง
DAY
9
อิสตันบลู - กรุงเทพ
01:35
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK68
14:50
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
อัตรานี้รวม 
ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) สายการบิน TURKISH AIRLINES และภาษีสนามบินทุกแห่ง 
ค่า ที่พักระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
ค่าธรรมเนียมเชงเก้นวีซ่ากรุ๊ป
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการทัวร์ 
ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ ในรายการทัวร์ 
หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์และชำนาญเส้นทางบริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศและหัวหน้าทัวร์
ค่าประกันการเดินทางของบริษัทไทยวิวัฒน์ประกันภัย WORLD WILD BASIC PLAN โดยคุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 18 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัทฯ
 
อัตรานี้ไม่รวม  
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
ค่าพนักงานยกกระเป๋า ใบละ2ยูโร/ใบ/ครั้ง
ค่าใช้จ่ายเดินทางเดินทางไป-กลับเพื่อยื่นวีซ่าสถานทูตแต่ละแห่ง
ค่าแปลเอกสารตามที่สถานฑูตแจ้ง
 
 
เงื่อนไขการจองทัวร์
 
จองทัวร์และชำระเงิน 
กรุณาจองทัวร์และชำระเงิน มัดจำล่วงหน้า 30,000 บาท ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
 
การยกเลิก
แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท 
แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 30,000 บาท 
แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์
แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
-หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูตซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ปและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
     -หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และ    ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
-บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ WORLD WIDE PLUS GOLD PLAN ของ บ.ไทยวิวัฒน์ประกันภัยที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้นทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Join Land )
ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Land) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 
ตั๋วเครื่องบิน 
-ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้เดินทางจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางกลับ 
-การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัท ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
-กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
- สำหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างการแข็งแรง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักของประตูประมาณ 20 กิโลกรัม) และไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
-ในกรณีหากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน 
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 10 ก.ค 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 
โรงแรมและห้องพัก 
ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
 
สถานที่เข้าชม 
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว 
 
สัมภาระและค่าพนักงานยกกระเป๋า 
-ค่าทัวร์ไม่ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านมีประสงค์ต้องการใช้บริการค่าสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์และชำระค่าบริการให้กับโรงแรมใบละ2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
-สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
-สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
*ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์ของ บ. ไทยวิวัฒน์ประกันภัย*
 
อื่นๆเพิ่มเติม 
-หากกรณีในครอบครัวของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
-ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกตินักท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น
 
โปรดทราบ ! 
 
**เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว**

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง