ทัวร์ยุโรป Amazing Europe ไอบีเรีย 9 วัน 6 คืน สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพ – อิสตันบูล
2 อิสตันบูล ประเทศตุรกี - กรุงมาดริด ประเทศสเปน
NH Madrid Ventas HOTEL
3 มาดริด - ซาราโกซา - เเยย์ดา ประเทศสเปน
NH LIEIDE PIRINCOS HOTEL
4 เเยร์ดา – บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
NOVOTEL CORNELLA HOTEL
5 บาร์เซโลน่า – การ์กัสซอง ประเทศฝรั่งเศส - นีมส์ ประเทศฝรั่งเศส
C SUITE HOTEL HOTEL
6 อาวีญง – นีซ – มอนติคาร์โล ประเทศโมนาโค
NH NICE HOTEL HOTEL
7 นีซ ประเทศฝรั่งเศส – เจนัว ประเทศอิตาลี - มิลาน ประเทศอิตาลี
HOLIDAY INN ZARA NORD HOTEL HOTEL
8 มิลาน ประเทศอิตาลี - อิสตันบลู ประเทศตุรกี
9 อิสตันบูล ประเทศตุรกี - กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพ – อิสตันบูล
18:00
พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน TURKISH AIRLINES อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางทำผ่านขั้นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ
22:35
ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี เที่ยวบินที่ TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง)
DAY
2
อิสตันบูล ประเทศตุรกี - กรุงมาดริด ประเทศสเปน
05:20
เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
08:20
ออกเดินทางจากสู่ กรุงมาดริค เที่ยวบินที่ TK1857
10:50
สนามบินนานาชาติกรุงมาดริด ประเทศสเปน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระจากนั้นเดินทางสู่กรุงมาดริด
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
นำท่านชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามของ กรุงมาดริด ประเทศสเปน อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลสที่ จัตุรัสซีเบเลส ซึ่งเป็นวง เวียนสำคัญและสวยที่สุดแห่งหนึ่งบริเวณนี้มีอาคารที่สำคัญและสวยงามประจำอยู่ทั้ง 4 มุม ธนาคารแห่งชาติสเปน,ก่องบัญชาการทหารบก,ที่ทำการไปรษณีย์, ประตูชัยอาคาล่า ที่สร้างขึ้นในปี 1599 เพื่อถวายแด่พระเจ้าชายชาร์ลส์ที่ 3อีกทั้งยังมี อนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต วีรบุรุษนักฝันผู้ยิ่งใหญ่ และชม ปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de Espana) และเข้าชมความงามของ พระราชวังหลวง (Palacio Real de Madrid) ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส ที่มีความงดงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้ พระราชวังอื่นในทวีปยุโรป ชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาลดอกไม้งดงามตลอดปี
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ NH Madrid Ventas HOTEL หรือ เทียบเท่า
DAY
3
มาดริด - ซาราโกซา - เเยย์ดา ประเทศสเปน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า
เดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า ZARAGOZA มีความโดดเด่นมากในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นหุบเขา ทะเลทราย ป่าหนาทึบ หรือแม้แต่ทุ่งหญ้าและภูเขา ซึ่งสามารถผสมผสานกันระหว่างเมืองและธรรมชาติได้อย่างลงตัว ซึ่งอยู่ตอนกลางของสเปน นำท่านสู่ จตุรัส Plaza del Pilar สถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองซึ่งมีอนุสาวรีย์ และอาคารที่สร้างในนีโอคลาสสิก มี มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ (Basilica of Our Lady of the Pillar) ซึ่งเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อค ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย
เดินทางสู่เมือง แยร์ดา LLEIDA หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของแคว้นกาตาลุญญา ประเทศสเปน เคยเป็นถิ่นฐานหลักของกลุ่มชนอิเลร์เกเต (Ilergete) ซึ่งเป็นกลุ่มชนโบราณกลุ่มหนึ่งในคาบสมุทรไอบีเรีย หมู่บ้านที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองแยย์ดา ที่มี โบสถ์โฮลี่ครอส (Church of the Holy Cross) ที่เป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบนีโอคลาสสิค
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ NH LIEIDE PIRINCOS HOTEL หรือ เทียบเท่า
DAY
4
เเยร์ดา – บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า
เดินทางสู่เมือง บาร์เซโลน่า BARCELONA เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของสเปนและยังเป็นหนึ่งที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง นอกจากความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม อาหาร และความมีชื่อเสียงด้านกีฬาแล้ว เมืองบาร์เซโลน่า ยังมีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมอันหลากหลายในส่วนต่างๆ ของเมืองนำท่านเข้าสู่ จัตุรัสกาตาลุนญา ย่านถนนคนเดินมุ่งตรงสู่ย่าน ถนนลาแลมนาส Las Ramblas ถนนที่มีชีวิตชีวาที่สุดในบาร์เซโลน่า แหล่งรวมร้านค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อชอบของคุณทุกวัย และสินค้าแบรนด์เนม อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
นำท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย (Sagrada Familia) โบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่มีความสูงมากที่สุดในโลกและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบาร์เซโลนา จากนั้นนำท่านชม ปาร์ค กูเอล Park Guell หรือ "สวนสาธารณะปาร์ค กูเอล" คือสวนสาธารณะที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของสถาปนิกอันโตนี เกาดี้ อี กูร์เนต (Antoni Gaudi i Cornet) หรือที่รู้จักกันใน นาม เกาดี้ สถาปนิกชาวคาตาลัน ปัจจุบันปาร์ค กูเอล เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL CORNELLA HOTEL หรือ เทียบเท่า
DAY
5
บาร์เซโลน่า – การ์กัสซอง ประเทศฝรั่งเศส - นีมส์ ประเทศฝรั่งเศส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า
เดินทางสู่ เมืองกากัสซอง CARCASSONNE อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเมืองป้อมค่าย ป้อมปราการ หอรบ ในสมัยยุคกลางซึ่งปัจจุบันยังคงเห็นร่องรอยประวัติศาตร์เดิม แสดงถึงความเข็มแกรงในยุคนั้นๆ
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองนีมส์ NIMES เป็นเมืองที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปี มีโบราณสถานที่สำคัญ ที่มีสถาปัตยกรรมน่าทึ่ง การก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ และงดงามมาก เช่น โรมันแอมฟิเธียเตอร์ (Amphitheatre) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ อารีน่า (Arena) นำท่านเก็บภาพความประทับใจภายนอก อารีน่าแห่งนี้เดิมเป็นที่สำหรับจัดการแสดงกีฬาการต่อสู้
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ C SUITE HOTEL HOTEL หรือ เทียบเท่า
DAY
6
อาวีญง – นีซ – มอนติคาร์โล ประเทศโมนาโค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า
เดินทางสู่ เมืองอาวีญง ตั้งอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำ Rhône ทางด้านตอนใต้ของฝรั่งเศส เป็นเมืองขนาดใหญ่ในสมัยยุคกลางที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาคารเคลือบทอง นำท่านชมเมืองอาวีญ และเก็บภาพประทับใจกับ วิหารอาวีญอง และ สะพาน D’Avignon ซึ่งเป็นสะพานหินโบราณที่สร้างข้ามแม่น้ำ Rhône จากนั้นได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ เมืองนีซ NICE เป็นเมืองในแคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อีกประเทศหนึ่งในยุโรปที่มีความสวยงามเเละเป็นที่หมายปองของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างมาก
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
เดินทางสู่เมือง มอนติคาร์โล เมืองหลวงของประเทศโมนาโค รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศฝรั่งเศส สามารถมองเห็นท่าเรือซึ่งมีเรือยอร์ชจอดอยู่เรียงราย นำท่านเดินเล่นชมเมืองซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงามตื่นตาตื่นใจมากมาย นำท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองนีซ NICE นำทุกท่านเข้าสู่ ถนนเดสซ็องเกรส์ (Promenade des Anglais) ถนนเลียบชายหาดชื่อดังของเมืองที่ทอดตัวยาวเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจยอดนิยม ไม่ว่าจะอาบแดดริมหาด เดินเล่นกินลม หรือจิบไวน์ ชิมอาหารทะเล ณ ร้านอาหารริมหาดมากมายท่องเที่ยวชมย่าน เมืองเก่านีซ (Le Vieux Niece) แหล่งบ้านเมืองแบบเก่า มีสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศิลปะมากมาย และยังเป็นแหล่งอาหารทะเลสดอร่อยยอดนิยมของเมืองอีกด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ NH NICE HOTEL HOTEL หรือ เทียบเท่า
DAY
7
นีซ ประเทศฝรั่งเศส – เจนัว ประเทศอิตาลี - มิลาน ประเทศอิตาลี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า
เดินทางสู่ เมืองเจนัว GENOVA เป็นเมืองท่าทางทะเลที่มีความสำคัญมาตั้งเเต่ยุคโบราณเเล้ว โดยเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเจนัวในแคว้นลิกูเรีย โดยในอดีตนั้นก็เรียกกันว่า Superba ซึ่งมาจากความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของเมืองเเห่งนี้ นำท่านชมเมืองบริเวณ จัตุรัส ซาน มัตติโอ (Piazza San Matteo) ชมพระราชวังหลวงประจำเมืองเจนัวด้านนอก (Palazzo Reale de Genoa) และพระราชวังแห่งมหาวิทยาลัยเจนัว (Palazzo dell'Università di Genova) สองสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และสวยงามตระการตาที่สถาปัตยกรรมเฉพาะแบบเมืองเจนัว
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน MILAN หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่า “ มิลาโน่ (Milano) ” เมืองหลวงทางแฟชั๋นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝรั่งเศส เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN ZARA NORD HOTEL HOTEL หรือ เทียบเท่า
DAY
8
มิลาน ประเทศอิตาลี - อิสตันบลู ประเทศตุรกี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า
นำท่านชม ดูโอโม มหาวิหารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของยุโรป และอันดับสี่ของโลก สร้างขึ้นตามสไตล์โกธิก นอกจากนี้ มิลาน ยังได้ชื่อว่ามีสถานที่สำคัญระดับสุดยอดของโลกอันได้แก่ อาคารแกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล ซึ่งเป็นห้างอันเก่าแก่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมอันทันสมัย “โรงละครสกาล่า” โรงละครโอเปร่าบนจัตุรัสเดลลา สกาลา บันทึกภาพกับรูปปั้นของศิลปินเอก ลีโอนาโดดาวินชีได้เวลาเต็มอิ่มกับ มิลาน MILAN เป็นเมืองหลวงทางแฟชันของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝรั่งเศส เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของอิตาลี
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ห้าง Galleria Emanuele II ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในมิลาน
18:50
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK1876
23:50
เดินทางถึง กรุงอิสตันบลู ประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักและเปลี่ยนเครื่อง
DAY
9
อิสตันบูล ประเทศตุรกี - กรุงเทพฯ ประเทศไทย
01:55
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK68
14:50
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
อัตรานี้รวม 
ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) สายการบิน TURKISH AIRLINES และภาษีสนามบินทุกแห่ง 
ค่า ที่พักระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
ค่าธรรมเนียมเชงเก้นวีซ่ากรุ๊ป
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการทัวร์ 
ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ ในรายการทัวร์ 
หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์และชำนาญเส้นทางบริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศและหัวหน้าทัวร์
ค่าประกันการเดินทางของบริษัทไทยวิวัฒน์ประกันภัย WORLD WILD BASIC PLAN โดยคุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 18 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัทฯ
 
อัตรานี้ไม่รวม  
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
ค่าพนักงานยกกระเป๋า ใบละ2ยูโร/ใบ/ครั้ง
ค่าใช้จ่ายเดินทางเดินทางไป-กลับเพื่อยื่นวีซ่าสถานทูตแต่ละแห่ง
ค่าแปลเอกสารตามที่สถานฑูตแจ้ง
 
 
เงื่อนไขการจองทัวร์
 
จองทัวร์และชำระเงิน 
กรุณาจองทัวร์และชำระเงิน มัดจำล่วงหน้า 30,000 บาท ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
 
การยกเลิก
แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท 
แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 30,000 บาท 
แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์
แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
-หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูตซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ปและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
     -หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และ    ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
-บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ WORLD WIDE PLUS GOLD PLAN ของ บ.ไทยวิวัฒน์ประกันภัยที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้นทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Join Land )
ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Land) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 
ตั๋วเครื่องบิน 
-ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้เดินทางจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางกลับ 
-การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัท ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
-กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
- สำหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างการแข็งแรง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักของประตูประมาณ 20 กิโลกรัม) และไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
-ในกรณีหากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน 
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 10 ก.ค 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 
โรงแรมและห้องพัก 
ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
 
สถานที่เข้าชม 
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว 
 
สัมภาระและค่าพนักงานยกกระเป๋า 
-ค่าทัวร์ไม่ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านมีประสงค์ต้องการใช้บริการค่าสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์และชำระค่าบริการให้กับโรงแรมใบละ2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
-สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
-สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
*ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์ของ บ. ไทยวิวัฒน์ประกันภัย*
 
อื่นๆเพิ่มเติม 
-หากกรณีในครอบครัวของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
-ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกตินักท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น
 
โปรดทราบ ! 
 
**เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว**

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง