ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ TOKYO FUJI DISNEYLAND สายการบิน NOK SCOOT

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

กิน: พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น
พัก: พักออนเซ็นฟูจิ 1 คืน
เที่ยว: TOKYO FUJI DISNEY
พิเศษ: ฟรี !! รถรับ-ส่ง จากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์
Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรงุเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ชมกันดั้มตyวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้
FUJI BOU HOTEL
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ชงชาแบบญี่ปุ่น - ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ - หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค - มิตซุยเอ้าทเ์ลต พารค์
KEISEI HOTEL MIRAMARE
4 อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว- หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียว ดิสนีย์แลนด ์
KEISEI HOTEL MIRAMARE
5 วัดนาริตะซัน - ถนนช้อปปิ้งหน้าวัดนาริตะ สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรงุเทพฯ สนามบินดอนเมือง
22:30
คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สาย การบินนกสกู๊ต (XW) สนามบินดอนเมือง พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนออกเดินทาง
DAY
2
สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้
02:15
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายบิน NOK SCOOT เที่ยวบินท ี่XW102
10:25
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน การนัดหมายเวลา
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน แบบเซ็ตอาหารญี่ปุ่น (1) นำท่านเดิน ทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ไดเชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม ทองคำที่ศักดสิ์ทิธิ์ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่ง มักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อ ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้ง ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตู ทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อ ว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำมีชื่อ ว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่ง เป็นที่ตั้ง ของร้านค้าขายของ ที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ ทุกท่านได้เลือกซื้อ เป็นของฝากของที่ระลึก และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุด ในโลก“หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ (ไมร่วมค่าขึ้นหอคอย) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไดเวอร์ซิตี้โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นห้างดัง อีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่ง มี ขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้มฟรอนท์(Gundam Front) ซึ่ง อยู่ ในบริเวณห้าง ไดเวอร์ซิตี้กนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์(2) พักที่โรงแรม FUJI BOU HOTEL หรือระดับเดียวกัน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
DAY
3
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ชงชาแบบญี่ปุ่น-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ - หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค - มิตซุยเอ้าทเ์ลต พารค์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) กรุ๊ปที่เดินทางถึงวีนที่ 26 พ.ค.นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งพิงค์มอส ชมเทศกาลดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟ ฟูจิให้ท่านได้ชมความงดงามของทุ่งดอกพิงค์มอสหรือเรียกอีกชื่อ ว่า ดอกชิบะซากุระที่เบ่งบานเต็มทุ่ง กว้าง กว่า8แสนดอก ชิบะซากุระ (Shibazakura/ Phlox Subulata) เป็นพืชที่มีวงจรชีวิต มากกว่าสองปีอยู่ในพืช ตระกูล Polemoniaceae, จำพวก Phlox ให้ดอกขนาดเล็ก 1.5 ซม. ตั้งแต่ช่วงเมษายนจนถึงพฤษภาคม จะ ไดเห็นดอกสีแดง สีชมพูสีขาว และสีม่วง ชิบ บะซากุระเป็นพืช ที่มี ถี่น กำเนิดจากอเมรกิาเหนือ มีอีกชื่อ ว่า มอส พิ้งค์ (MossPink) ที่ถูกเรียกว่า ชิบะซากุระเพราะมีรูปร่างดอกคล้ายดอกซากุระแต่บานอยู่บนพื้นดิน คล้าย ต้นหญ้า ด้วยลักษณะพิเศษดังกล่าวจึงนิยมปลูกเป็นสวนดอกไม้หรือพืชคลุมดินอิสระให้ท่านเก็บภาพความ ประทับใจพร้อมเลือกซื้อ ของฝากของที่ระลึกที่มี จำหน่ายเฉพาะในงานเช่น คุกกี้ฟูจิยามะ,โมจิใบซากุระ,ฟูจิ ชิบะซากุระมนจู,ฟูจิชิบิะซากุระคินทสึบะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัด “Mt. Fuji Delicious Foods Festival” มีการออกร้านของอร่อยในแถบภูเขาไฟฟูจิมากมาย บริเวณในงานที่จะขายเครื่องดื่มของกินด้วย กรุ๊ปที่เดินทางวันที่ 14 มิ.ย. ถึง 15 ก.ค.นำท่านเดินทางสู่ โออิชิปารค์ (Oishi Park) จุดชมวิวภูเขา ไฟฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ทางเหนือริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันที่อากาศดีสามารมองเห็นวิว ของภูเขาไฟฟูจิ ได้อย่างชัดเจน โดยตลอดปีสวนแห่งนี้จะมีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนกันไป อาทิในชว่ง ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมจะเป็นดอกพิงค์มอส ช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือน กรกฎาคม จะเป็นช่วงที่มี การจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซึ่ง เต็มไปด้วยดอกลาเวน เดอร์ในปีนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่14 มิ.ย.-15ก.ค.62 ดอกลาเวนเดอร์จะส่งกลิ่น หอมไปทั่วทั้ง้สวน ส่วน ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะปลูกพุ่มโคเคีย ที่จะแดงฉานสดใสตลอดฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วย (เทศกาลจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม กรณีดอกไม้โรยแล้วหรือจบ เทศกาลแล้วจะนำท่านขึ้น ฟูจิ ชั้น 5แทน) กรณีจบเทศกาลนำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มี ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามทธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็น สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุก ฤดูกาล นำท่านขึ้น สู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิไมขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและสัมผัสกับ ความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่ง เป็น สัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน แบบปิ้งยา่ง (4) จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้และสัมผัสวิธีการชงชา แบบคนญี่ปุ่นและอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณด้านหลังของร้าน สามารถชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบคาวากูจิโกะและมีภูเขาไฟฟูจิที่สี่วยงามอยู่เบื้องหลัง นำท่าน เดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค” (Oshino Hakkai) เป็นแหล่งน ้ำตามธรรมชาตติัง้อยู่ใน หมู่บ้านโอชิโนะ ให้ท่านสัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยในบ่อน้ำ ใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิในน ้ำเฉลี่ยอยู่ที่10-12 องศาฯ และ ยังมีน้ำผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง สินค้าโอท็อปชั้นเยี่ยมอีกด้วยที่หมู่บ้านนี้มีของขึ้นชื่ออย่าง โมจิชาเขียวไส้ถั่วแดง ย่างขนมฮิตที่หมู่บ้านน้ำศักดิ์สิทธ ิ์โอชิโนะฮักไก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มิตซุยเอ้าท์เลต พารค์” เป็นอีกหนึ่งสถานที่ช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่น ที่ปกติจะ ลดราคาสินค้าอยู่ระหว่าง 30% - 80% เป็นแหล่งที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลายยี่ห้อ ทั้งสินค้า นำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์ นอกจากนี้ยังเป็นเอาท์เล็ทที่มีร้านขายยาแห่งแรกในญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมทั่วประเทศมาเปิดร้านอยู่อีกด้วย
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ที่พัก KEISEI HOTEL MIRAMARE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่พักเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว อยู่ใจกลางเมืองชิบะมีทำเลอยู่หน้าสถานีรถไฟ Chibachuo Train Station บริเวณโรงแรมมีร้านสะดวกซื้อร้านช้อปปิ้ง เช่น ไดโซะมัตสึโมโตะ ร้าน ขายยา ให้ท่านเลือกซื้อ ของตามอัธยาศัย และมีร้านอาหารให้เลือกลมรสอย่างหลากหลาย เช่น ร้านราเม็ง ข้าวหน้าเนื้อ ปิ้งย่าง เป็นต้น (ห้องพักที่โรงแรม KEISEI จะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เนื่องจากเป็นโรงแรมที่อยู่ในเมืองและใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทาง บริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป หรืออาจมีค่าใช้จายบางส่วนเพิ่ม เติม **)
DAY
4
อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว - หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียว ดิสนีย์แลนด ์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) OPTION A: นำท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี รวมรถ รับ-ส่งโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฟรี!!!!!! (กรุณาระบุเวลาในการเดินทางเนื่องจากเป็นรถรับ-ส่งของทางโรงแรม ดังนั้นรถจะวิ่งเป็นเวลา) ** ราคาดังกล่าวไม่รวมบัตรเข้า เด็กอายุ4-11 ปี 2,000 บาท อายุ12-17 ปี 2,400 บาท 18 ปีขึ้นไป ราคา 2,700 บาท [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] ** เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์, มิน นิเม้าส์, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่าน พิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า OPTION B: อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง) สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียวท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจาก มัคคุเทศก์เพื่อความสะดวกในการเดินทางหรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานคร โตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไมร่วมค่าเดินทาง หรือค่าตั๋วรถไฟ) • ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ • โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสำหรับ เป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร์ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่น ที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ • ชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของ หนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่ เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น • ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานีอเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินค้าหลากหลายชนิดทั้งของสด ของใช้ เครื่องสำอางกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น และของน าเข้าที่ส่วนใหญ่ จะมีราคาถูกกว่าในห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพิ่มได้อีก อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด ร้านขนมและ ของกินเล่น • สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว จุดชมซากุระยอดนิยม ของกรุงโตเกียว โดยจะมีต้นซากุระเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มี จำนวนมากกว่า 1,000 ต้น ทำให้ดึงดูดผู้ค้นจำนวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือ ที่เรียกกันว่า งานฮานาม
DAY
5
วัดนาริตะซัน - ถนนช้อปปิ้งหน้าวัดนาริตะ สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซันเป็นวัดประจำ เมืองนารติะ ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองนาริตะ มีประวัติว่าก่อตั้งในปี 940 ซึ่งรวมๆแล้วถือ ว่าอยู่มายาวนานเกินพันปี แน่นอนว่าตัวอาคาร ไม่ใช่ของดั้งเดิมจากพันปีก่อน ตัวอาคารแม้จะ ถูกบูรณะและสรา้งใหม่มาหลายครั้งแล้วแต่ก็ สวยงามมากๆและได้รับการบันทึกเป็น มรดก ทางวัฒนธรรม ของประเทศญี่ปุ่น วัดแห่งนี้ ศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะเรื่องการขอพรให้ปลอดภัย แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุต่างๆ หรือจะขอพรด้านความรัก การงาน และเรื่องทั่วไป จากนั้น ให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งบริเวณถนนช้อปปิ้ง Naritasan Omotesando Street ที่เต็มไปด้วย ร้านอาหารและของฝากร้านที่มากกว่า 150 ร้านตลอดเส้นทางไปยังศาลเจ้า เพลิดเพลินตากับอาหาร และของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากเช่นผลิตภัณฑ์จากปลาไหลเป็นผลผลิตเฉพาะท้องถิ่นที่น่าลิ้มลองรสชาดของฝากขึ้นชื่อจากนาริตะ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
13:25
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW101 บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องบืน
19:15
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

การจองและวิธีการชำระเงิน

- การจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ  xxxxxx บาท หรือชำระทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชั่น ภายหลังจากจองภายใน 2 วัน
- ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี  
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “บริษัท ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ จำกัด” เลขที่บัญชี 630-2-12701-6
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “นายวษพล มงคลณภัทร์”     เลขที่บัญชี  025-3-22333-2

หมายเหตุ

กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย Line@108trip หรือทางโทรสาร 02-933-9933
ส่งสำเนาใบโอนเงิน (Slip) มาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือทางอีเมลล์ : 108trip@Gmail.com

เงื่อนไข : 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ได้รับอีเมล์แจ้งการยกเลิกจากทางผู้เดินทาง (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31–45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26–30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11–25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 - ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทาง หากขอยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทาง จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและต่างประเทศ เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, สงกรานต์, ช่วงซากุระ, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT(เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด


หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคา
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่างๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง