ทัวร์ฮ่องกง Hongkong เลสโก ส้มเปรี้ยว นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน สายการบิน Hongkong Airlines

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlets - A Symphony of Lights
SILKA TSUEN WAN HOTEL
2 ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
SILKA TSUEN WAN HOTEL
3 จุดชมวิวเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlets - A Symphony of Lights
05:00
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน HONG KONG AIRLINES พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋ว
08:25
บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX768 บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง
12:10
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา กรณีถ้าลูกค้าอยากท้าทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พื้นทึบ) เป็นกระเช้าคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้ โดยเพิ่มเงิน ท่านละ 100 เหรียญฮ่องกง/เที่ยว
บ่าย
ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั้น ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง นำท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบันไดทอดยาวจำนวน 268 ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ำมัน (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 60 เหรียญฮ่องกง) หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้ และยังมีรูปปั้นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าชม วัดโป่วหลิน ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 5 พระองค์ ณ อาคารหมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว์มงคลตรงมุมของหลังคา ห้ามนำเครื่องเซ่นไหว้ที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์เข้ามาไหว้เป็นอันขาด จากนั้นให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกิน แนะนำบัวลอยหยินหยาง บัวลอยที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาดำ (สีดำ) กับกระทิ (สีขาว) ให้ความสดชื่นไม่น้อย เรื่องความอร่อยพูดได้คำเดียว “ต้องลอง” หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบำรุง หรือปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน และจะทำการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ 20 เหรียญฮ่องกง จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ จากนั้นนำท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่ 7 ของโลก ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางสำรองสำหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วยงบประมาณ 7.2 พันล้านเหรียญฮ่องกง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
นำท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
ค่ำ
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
DAY
2
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 7 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอรี่ แลนด์ , กริซลีย์ กัลช์ และมิสทิค พอยท์ จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่สร้างภาพลวงตา 3 มิติ สำรวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบราณน่าตื่นตาจากทั่วโลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท์ และไม่ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติของไทย สนุกกับเกมต่างๆ การแสดงแสงสี “เรารักมิกกี้!” จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ พบกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดธีมมาร์เวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท่านสามารถร่วมความสนุกได้โดยการขี่ยานพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสู้อย่างกล้าหาญแบบอินเทอร์แอคทีฟในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพร้อมกับ Ant-Man and The Wasp เพื่อต่อสู้กับเหล่าร้าย Arnim Zola และกองทัพของ Hydra Swarm-bots ผู้ชั่วร้าย จากนั้นพบกับเครื่องเล่นใหม่อย่าง Iron Man Experience บินไปกับไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยิบแว่นตา Stark Vision ขึ้นสวมใส่ แล้วเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว! การบินแต่ละครั้งของ Expo Edition Iron Wing จะใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์อาร์คของตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตาร์ค อินดัสตรี้ – รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปัญญาประดิษฐ์ และกระจกที่ซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อคุณพร้อมสำหรับการบินขึ้น คุณจะได้ท่องฟากฟ้าที่ตื่นเต้นเร้าใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหม่ล่าสุดและสูงที่สุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง นั่นคือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดร้าอยู่บริเวณนี้ ให้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้! ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดได้ที่เมนสตรีท ยูเอสเอ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ) ชมและเชียร์ตัวละครดิสนีย์ ที่ร่วมขบวนมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนดัง อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh ตามด้วยเจ้าหญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเรื่อง อาทิ Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ หรือตัวละครจากภาพยนต์ดังอาทิ The Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ เชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย **อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย** สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
ค่ำ
SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
DAY
3
จุดชมวิวเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก เป็นต้น
เช้า
จากนั้นนำท่าน สู่จุดชมวิวเขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสชมจุดวิวสวยที่สุดของฮ่องกง ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามจุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้งวันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเชื่อว่า ณ บริเวณหาดรีพัลส์เบย์ เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกง นำท่านเริ่มขอพร เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นนำท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สินเงินทอง หรือถ้าท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจากพระสังฆจาย ได้ จากนั้นนำท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเรื่องความรัก จากเทพเจ้าแห่งความรักก็ได้ จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภัยจาก เจ้าแม่ทับทิม จากนั้นให้ท่านได้รับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนูห่านย่าง
บ่าย
ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป และนำพาสิ่งดีๆเข้ามา ตำนานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตามตำนานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วนำไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทำการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายที่กำลังจะเข้ามา และนำพาสิ่งดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่งนี้ชึ้น เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่สักการะบูชาเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ได้เกิดขึ้น นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึก หรือนำโชคแด่ตัวท่านเอง นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน วิธีการอธิษฐานขอคู่ ขั้นแรกก็ทำนิ้วตามแบบในรูปเลยเอานิ้วโป้งกดปลายนิ้วนาง แล้วเอานิ้วก้อยสอดเข้าไปในรูของนิ้วนางทั้ง 2 ข้าง ค่อยๆ ทำ ใจเย็นๆ ไม่ยากเกินไปแน่นอน ดูจากภาพไม่ต้องตกใจว่าจะทำได้มั้ย เพราะบริเวณด้านข้างจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีกครั้ง บริเวณด้านข้างวัดจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา เทพเจ้าแห่งความรัก และการแต่งงาน โดยเทพเจ้าหยกโหลวจะคอยทำหน้าที่จดรายชื่อคู่รัก จึงเชื่อกันว่าสมุดที่ผู้เฒ่าถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคู่รักที่จะได้รับคำอวยพรให้อยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21:45
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES
23:55
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

การจองและวิธีการชำระเงิน

- การจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ  5,000 บาท หรือชำระทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชั่น ภายหลังจากจองภายใน 2 วัน
- ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี  
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “บริษัท ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ จำกัด” เลขที่บัญชี 630-2-12701-6
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “นายวษพล มงคลณภัทร์”     เลขที่บัญชี  025-3-22333-2

หมายเหตุ

กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย Line@108trip หรือทางโทรสาร 02-933-9933
ส่งสำเนาใบโอนเงิน (Slip) มาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือทางอีเมลล์ : 108trip@Gmail.com

เงื่อนไข : 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ได้รับอีเมล์แจ้งการยกเลิกจากทางผู้เดินทาง (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31–45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26–30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11–25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 - ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทาง หากขอยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทาง จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและต่างประเทศ เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, สงกรานต์, ช่วงซากุระ, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT(เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด


หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคา
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่างๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

---------------------------------------------------------------

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง