ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3วัน 2คืน สายการบิน SINGAPORE AIRLINES

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show
FRAGRANT SELEGIE HOTEL
2 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย
FRAGRANT SELEGIE HOTEL
3 วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show
06:30
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
09:45
เหินฟ้าสู่ สนามบินชางฮี โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ973
บ่าย
บริการอาหารและเครื่องดื่มเที่ยงบนเครื่อง (1)
13:15
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสิงคโปร์นำท่านชม
เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (2)
เย็น
จากนั้นนำท่านชม มารีน่า เบย์แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์แซนด์ ประกอบไปด้วยห้องพักกว่า 2,500 ห้องโรงแรมยังมีไฮไลท์คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวน ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์แซนด์ คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ ในตัวอาคารอันโอ่อ่าอันหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมส์การพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมส์หลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า ภายในยังมีร้านค้าปลีก และภัตตาคารมากมาย (หมายเหตุ : ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีเข้า การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) และนอกจากห้างแห่งนี้จะมีสินค้าแบนด์เนมมากมายแล้วนั้น ยังมีขนมของฝากมากมายให้ทานได้ช้อปปิ้งกันอย่างเพลินเพลิน และที่พลาดไม่ได้เลยนั้นคือ “IRVINS SKIN FISH & POTATO CHIPS” ที่เป็นขนมที่มีชื่อเสียงอย่างมากในสิงคโปร์ โดยจะมีทั้งหมด 3 รสชาติคือ รสหนังปลาไข่เค็ม รสมันฝรั่งไข่เค็ม และมันฝรั่งรสชาติแบบออริจินัล ท่านใดที่มาสิงคโปร์ไม่ควรพลาด สำหรับนักช้อปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดังๆ ได้มากมายอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier โดยที่ทุกท่านสามารถชมวิว เมอร์ไลอ้อน, สิงคโปร์ไฟลเออร์, ตึกแอสพลานาด และบริเวณ อ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งเพลิดเพิลนไปกับโชว์ Spectra light & Water Show ซึ่งเป็นโชว์สุดอลังการที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนสิงคโปร์ คือการแสดงโชว์ Light & Water Show เป็นการแสดง แสง สี เสียง และ สายน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ ณ ลาน PROMANADE ริมปากอ่าวมาริน่า ด้านหน้าของ MARINA BAY SAND (การแสดงเริ่ม 20.00 น. งดการแสดงในกรณีที่ฝนตก หรือมีกิจกรรมของทางห้าง)
ค่ำ
FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
DAY
2
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
เช้า
หลังอาหารเช้าหัวหน้าทัวร์พาท่านสู่ เกาะเซ็นโตซ่า ด้วยรถไฟฟ้า หรือ TAXI แล้วแต่ความต้องการของท่าน หากท่านไม่ต้องการท่องเที่ยว ณ เกาะเซ็นโตซ่า หัวหน้าทัวร์จะให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่านเช่นเดียวกัน (ไม่รวมค่าเข้า เครื่องเล่น หรือโชว์ต่างๆ และค่าเดินทางไป-กลับ และไม่มีไกด์บริการ) (คำแนะนำ : ควรพกนามบัตรของโรงแรมไปด้วยเพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับโรงแรม เกาะเซ็นโตซ่า หรือ เกาะมหาสนุก เมื่อก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยังตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ปืนใหญ่ที่เมื่อก่อนเคยใช้ก็เป็นจัดแสดงโชว์ที่นี่ คือ ฟอร์ดซิโลโซ่ (Fort Siloso) ในต่อมาทางรัฐบาลได้สร้างขึ้นมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ภายในเกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดให้มีสถานที่สำหรับท่องเที่ยวหลายที่ ที่สามารถนั่งรถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น Universal Studio, Images Of Singapore, Sky Tower, Sentosa Luge & Sky Ride, S.E.A. AQURIUM โลกใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอื่นๆอีกมากมาย ท่านสามารถเลือกสนุกไปกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore (ค่าบัตรเข้าชม ท่านละ 1,850 บาท **หรือราคา ณ ปัจจุบัน**)มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ท ห้องพักกว่า 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโนเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower 1) Transformers The Ride 3D The Ulitmate3D Battle และ Battle star Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก 2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า 3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar 4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่ 5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม 6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี 7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ดวอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง หรือเลือกเที่ยวชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใน ชื่อ S.E.A. Aquarium จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูก ออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำเพลิดเพลินเต็มที่กับบรรยากาศ ใต้ทะเลที่สวยงาม **อิสระมื้ออาหารกลางวันและมื้ออาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว**
ค่ำ
FRAGRANT SELEGIE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
DAY
3
วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - สนามบินชวงกี - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านเดินทางเข้า สักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่ วัดเก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปร์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ด้วยทุนสร้างกว่า 53 ล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ด้านในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยู่ที่ชั้น 4 เป็น พระบรมสารีริกธาตุส่วนฟันของพระพุทธเจ้า ให้ได้สักการะ เชิญท่านเดินเที่ยวชมอาคารบ้านเรือนของชาวจีนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปัตยกรรมที่สวยงามพร้อมมีของฝากที่ระลึกมากมายให้เลือกซื้อหากัน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปสู่ ฮาจิเลน เป็นถนนเล็ก ๆ แห่งนึงในสิงคโปร์ ซึ่งเต็มไปด้วย ช็อปร้านค้า ร้านอาหาร ที่มีรวดลายสีสัน มากมาย มีมุมต่าง ๆ ให้ท่านได้ถ่ายรูป ร้านแต่ละร้านก็จะออกแบบตกแต่งกันอย่างเต็มทื่ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงบอาคารบ้านเรือที่จะมีรูปทรงคล้าย ๆ ปีนัง สไตล์ชิโนโปตุกรีส นักท่องเที่ยวทั้งชาวสิงคโปร์ และชาวไทยก็จะมาถ่ายภาพแถวนี้กัน ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของสิงคโปร์
บ่าย
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...พิเศษ เมนูข้าวมันไก่ต้นตำหรับ BOON TONG KEE (5)
บ่าย
จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ พร้อมชมสินค้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านช้อป ปิ้ง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปร์ต้องเดินชมและซื้อสินค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนนอาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย (หัวหน้าทัวร์มีการนัดหมาย กรุณาตรงเวลา เพื่อประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม ในกรณีที่ท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย หัวหน้าทัวร์จะใช้วิจารณญาณในการ เดินทางนำคณะส่วนรวม เดินทางสู่สนามบิน)
18:45
นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ สายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ978 บริการอาหารและเครื่องดื่มเที่ยงบนเครื่อง (3)
20:10
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

การจองและวิธีการชำระเงิน

- การจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ  5,000 บาท หรือชำระทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชั่น ภายหลังจากจองภายใน 2 วัน
- ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 21 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี  
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “บริษัท ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ จำกัด” เลขที่บัญชี 630-2-12701-6
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “นายวษพล มงคลณภัทร์”     เลขที่บัญชี  025-3-22333-2

หมายเหตุ

กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย Line@108trip หรือทางโทรสาร 02-933-9933
ส่งสำเนาใบโอนเงิน (Slip) มาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือทางอีเมลล์ : 108trip@Gmail.com

เงื่อนไข : 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ได้รับอีเมล์แจ้งการยกเลิกจากทางผู้เดินทาง (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31–45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26–30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11–25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 - ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทาง หากขอยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทาง จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและต่างประเทศ เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, สงกรานต์, ช่วงซากุระ, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT(เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด


หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคา
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่างๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

---------------------------------------------------------------

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง