ทัวร์เวียดนาม HELLO HOCHIMINH ดาลัด – มุยเน่ - โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ดาลัด – น้ำตกดาทันลา (รถราง) - กระเช้าตั๊กลัม – วัดตั๊กลัม (TRUC LAM) – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เป๋าได๋ - CRAZY HOUSE - ตลาดพื้นเมืองดาลัด
VIETSOPETRO HOTEL
2 สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด - จังหวัดฟานเทียด มุยเน่ - ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce) – ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce)
PEACH HOTEL
3 เมืองมุยเน่ - ลำธารนางฟ้า (Fairly Stream) - นครโฮจิมินห์ - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน - ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อนพร้อมโชว์
HAPPY LIFE HOTEL
4 นครโฮจิมินห์ - ไชน่าทาวน์ - วัดเทียนฮัว - โบสถ์นอร์เธอร์ดาม - กรมไปรษณีย์กลาง – ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ -อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ - กรุงเทพ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
นครโฮจิมินห์ - ไชน่าทาวน์ - วัดเทียนฮัว - โบสถ์นอร์เธอร์ดาม - กรมไปรษณีย์กลาง – ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ -อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ - กรุงเทพ
08:30
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว W เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
11:10
ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด เที่ยวบินที่ VZ940 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
12:55
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เวลาเดียวกับประเทศไทย) เมืองดาลัด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติคที่สุดในเวียดนาม เป็นเมืองเล็กๆบนขุนเขา แวดล้อมไปด้วยป่าเขา ไร่กาแฟและสวนดอกไม้ ดาลัดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,475 เมตร ดาลัดถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่า ALEXANDRA YERSIN สมัยฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม ทางข้าหลวงฝรั่งเศสจึงสร้างและพัฒนาเมืองดาลัดให้เป็นเมืองตากอากาศบนขุนเขาของชาวฝรั่งเศสในสมัยนั้น เพื่อใช้ในการพักผ่อน จากการตรากตรำทำงานหนักในประเทศอาณานิคม ซึ่งต่อจากนั้นเมืองดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็น “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิชั่วนิรันดร์” ซึ่งเป็นสมญานามที่เหมาะสมที่สุด เพราะแม้ในฤดูร้อนของดาลัด อุณหภูมิในตัวเมืองดาลัดจะอยู่ระหว่าง 15-24 องศาเซลเซียสเท่านั้น
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เฝอเวียดนาม
บ่าย
นำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ เพื่อนั่งกระเข้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา ท่านจะได้ชมวิว ของเมืองดาลัดที่สามารถมองเห็นได้ทั้งเมือง ที่ตั้งอยุ่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม จากนั้นนำท่านชม วัดตั๊กลัม (TRUC LAM) เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เบ๋าได๋ พระเจ้าเบ๋าได๋เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างตามศิลปะแบบฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี 1933 เป็นสถานที่พักผ่อนของพระองค์และครอบครัวตั้งอยู่เนินเขาห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 กม. นำท่านชมห้องพัก, ห้องทำงาน เครื่องชาม และวัตถุโบราณต่างๆ ที่เก็บพบได้ในทะเลเมืองหวุงเต่า ภายในมีห้องพร้อมพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเบ๋าได๋พร้อมสมเด็จพระราชินี และพระราชโอรสพระราชธิดา ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเช่าเพื่อพักแรม ถึงเวลานำท่านเที่ยวชม CRAZY HOUSE (HANG NGA GUEST HOUSE & ART GALLERY) เป็นบ้านต้นไม้ที่สร้างรูปร่างลักษณะที่แปลกตา เป็นทรงบ้านที่สร้างด้วยรูปทรงประหลาด ซึ่งสร้างตามแนวคิด ALICE IN WONDERFUL LAND
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ชิมไวน์ดาลัด ฟรี!!) นำท่าน เลือกซื้อของฝากพื้นเมืองที่ ตลาดพื้นเมืองดาลัด อยู่ใจกลางเมืองเป็นที่ชุมนุมชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ที่แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่า นำผลผลิตจากหมู่บ้านมาขาย มีสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่น่าเลือกซื้อหา ตัวอย่างเช่น ดอกไม้, ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ชาอทิโชก, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชาชนิดอื่นๆมากมาย เป็นต้น ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อฝากกลับบ้าน
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก VIETSOPETRO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
DAY
2
สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด - จังหวัดฟานเทียด มุยเน่ - ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce) – ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านชม สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด (DALAT FLOWER GARDEN) สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ บนเนื้อที่กว้างใหญ่ สืบเนื่องจากเมืองดาลัด ได้รับ สมญานามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ ที่รวบรวมพรรณไม้ต่างๆของเมืองดาลัดไว้อย่างมากมาย ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซึ่งดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนาม จะส่งออกจากเมืองดาลัดทั้งสิ้น นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดฟานเทียด เมืองมุยเน่ ใช้เวลาประมาณ 3.5 ช.ม. ระยะทางประมาณ 156 กิโลเมตร จังหวัดฟานเทียด เป็นเมืองตากอากาศและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนาม ทั้งชายทะเลที่สวยงาม ท่านจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งทะเลทรายตะวันออก ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ถึงเมืองมุยเน่
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชมและสัมผัสความยิ่งใหญ่ เม็ดทรายละเอียดสีขาวของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce) หรือที่เรียกว่า “ซาฮาร่า แห่งเวียดนาม” ทะเลทรายขาวที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ชมความงามของภูเขาทรายสีเหลืองทองอันกว้างใหญ่สุดสายตา สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย และท่านสามารถเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย หรือ ขับรถ ATV ขึ้นไปบนยอดภูเขาทรายได้ (ค่าบริการ รถจิ๊ฟ สไลด์เดอร์ และรถ ATV ไม่รวมอยู่ในรายการ) จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเล เม็ดทรายสีแดงละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมา
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก PEACH HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
DAY
3
เมืองมุยเน่ - ลำธารนางฟ้า (Fairly Stream) - นครโฮจิมินห์ - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน - ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อนพร้อมโชว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำชม ลำธารนางฟ้า (Fairly Stream) ธารน้ำสีแดงทางธรรมชาติ ลักษณะคล้ายๆ แกรนด์แคนยอน ที่ถูกสร้างโดยธรรมชาติ ชมความงดงามของชั้นดิน ที่สูงลดลั่นกัน สลับกับสีสันของดินทรายที่สวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสงบ ความยาวกว่า 2 กม. นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ นครโฮจิมินห์ หรือ กรุงไซ่ง่อน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 219 กิโลเมตร โฮจิมินห์เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง และเป็นอดีตเมืองหลวงแห่งเวียดนามใต้ ที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีต ปัจจุบันโฮจิมินห์คือดินแดน แห่งความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ถึงนครโฮจิมินห์ ให้ท่านอิสระกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ทั้งของพื้นเมือง และ ของที่ระลึกต่างๆ ที่ตลาดการค้าในกลางเมืองที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครโฮจิมินห์ ตลาดเบนถัน
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ เรือสำราญ (จอยทัวร์) ล่องชมควมงามของแม่น้ำไซง่อน แม่น้ำสายหลักของนครโฮจิมินห์ พร้อมฟังดนตรีขับกล่อมจากนักร้องชาวพื้นเมือง
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HAPPY LIFE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
DAY
4
นครโฮจิมินห์ - ไชน่าทาวน์ - วัดเทียนฮัว - โบสถ์นอร์เธอร์ดาม - กรมไปรษณีย์กลาง – ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ -อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ - กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ (China Town) ชมความคึกคักและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชาวไซ่ง่อน สัมผัสกับบรรยากาศตีกรามบ้านช่องแบบเก่า ความรู้สึกแบบชาวเมืองในอดีตซึ่งยากจะหาชมได้อีกในปัจจุบัน ชมความเป็นอยู่ของชาวบ้านพื้นเมือง วัดเทียนฮัว (Thien Hau Temple) ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตไชน่าทาวน์ เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้า เป็นที่สักการะนับถือของคนเวียดนาม
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนำท่านชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามยิ่งและยังคงหลงเหลืออยู่ในนครแห่งนี้คือ โบสถ์นอร์เธอร์ดาม ที่คู่บ่าวสาวชาวเวียดนามมักจะถ่ายรูปกันที่นี่ และที่ทำการ กรมไปรษณีย์กลาง ที่ปัจจุบันยังเปิดใช้งานปกติ ผ่านชม ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ ซึ่งถึงเป็นศาลาว่าการเมืองที่สวยที่สุดในนครโฮจิมินห์ ประทับใจกับความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่ลงตัวและสวยงาม นมัสการอนุสาวรีย์ลุงโฮ หรือโฮจิมินห์ผู้ประกาศอิสรภาพให้กับประเทศเวียดนามจาก สหรัฐอเมริกา และ ฝรั่งเศสและทำการรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ท่านโฮจิมินห์ ที่ตะหง่านอยู่ ณ กลางเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ บ่งบอกว่าท่านเป็นวีรบุรุษของชาวเวียดนาม สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17:15
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์ เที่ยวบินที่ VJ805
18:45
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการในบริการ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

การจองและวิธีการชำระเงิน

- การจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ  5,000 บาท หรือชำระทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชั่น ภายหลังจากจองภายใน 2 วัน
- ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี  
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “บริษัท ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ จำกัด” เลขที่บัญชี 630-2-12701-6
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “นายวษพล มงคลณภัทร์”     เลขที่บัญชี  025-3-22333-2

หมายเหตุ

กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย Line@108trip หรือทางโทรสาร 02-933-9933
ส่งสำเนาใบโอนเงิน (Slip) มาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือทางอีเมลล์ : 108trip@Gmail.com

เงื่อนไข : 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ได้รับอีเมล์แจ้งการยกเลิกจากทางผู้เดินทาง (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31–45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26–30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11–25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 - ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทาง หากขอยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทาง จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและต่างประเทศ เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, สงกรานต์, ช่วงซากุระ, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT(เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด


หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคา
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่างๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง