ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI LAVENDER (4D3N) “NRT12 TOKYO LAVENDER ลา ลา ลอย! ” สายการบิน THAI AIR ASIA (XJ)

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) - วัดอาซากุสะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
FUJI SAN GARDEN HOTEL
2 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park - หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ - นาริตะ
TOYOKO INN HOTEL NARITA
3 อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
TOYOKO INN HOTEL NARITA
4 วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) - วัดอาซากุสะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
02:00
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
04:55
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 602 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง **
13:10
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน อิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้า ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ที่ริมแม่น้ำสุมิดะ โตเกียว สกายทรี
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
ค่ำ
FUJI SAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า จากนั้น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้แช่น้ำแร่ออนเซ็น ธรรมชาตินี้แล้ว จะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
DAY
2
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park - หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ - นาริตะ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
ท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตั้งอยู่ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย ที่บนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นี้ ยังเป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็นที่สำหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่ารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่นี่ท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่าทำไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องรางของขลังกลับไปเป็นฝากของเป็นที่ระลึก นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี้ ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านสู่ทุ่งลาเวนเดอร์ สวนสาธารณะริม Oishi Park สวนสาธารณะริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ ด้านในมีศูนย์ Kawaguchiko Natural Living Center ที่สามารถซื้อของฝากสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นมากมายอีกทั้งในหน้าร้อนยังสามารถชื่นชมความงามของลาเวนเดอร์ โดยมีภูเขาไฟฟูจิในหน้าร้อนเป็นฉากหลัง นับเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปยอดฮิตเลยทีเดียว (การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ ปกติจะอยู่ช่วงประมาณช่วงเดือนมิถุนายน – ต้นกรกฏาคม) **ในกรณีที่ทุ่งลาเวนเดอร์ยังไม่บานหรือบานจนหมดแล้ว ขอนำท่านสู่ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิ แทน** นำท่านเดินทางชม หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทั้งต่อมาอีก 40 ปีได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิมภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ที่ได้รับการดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี่ ซึ่งแต่ละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือดั้งเดิมที่ต่างกัน เช่น เครื่องปั้นดินเผา ธูป และผ้าทอ หรืออาจเข้าร่วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และบะหมี่โซบะด้วยตนเอง ส่วนของพิพิธภัณฑ์ในบ้าน ได้แก่ บ้านวาตานาเบะ(Watanabe House)ที่จัดแสดงเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเกษตรกรที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในแถบนี้ พิพิธภัณฑ์การกัดเซาะและการควบคุมตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ที่อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดดินถล่มที่ทำลายหมู่บ้าน และเทคนิคการใช้ป้องกันภัยพิบัติบ้านที่เหลือจะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ แสดงงานศิลปะท้องถิ่น ร้านผลิต และสตูดิโอถ่ายภาพบุคคล ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารตั้งอยู่รอบๆหมู่บ้านอีกด้วย (**รายการนี้ไม่รวมค่าเช่าชุดกิโมโน**)
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว
ค่ำ
TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
DAY
3
อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ ชมซากุระสวนจิโดริงะฟูจิ(Chidori-ga-fuchi) เป็นสวนที่ตั้งอยู่ระหว่างทางระบายน้ำ 2 สาย อยู่ใกล้กับพระราชวังอิมพีเรียลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีชื่อเสียงมากเรื่องการชมซากุระเพราะจะเห็นภาพต้นซากุระมากมายของสวนเรียงรายไปตามทางน้ำ จึงเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระสวนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดของโตเกียว สวนจิโดริงะฟูจิอยู่ตรงกลางระหว่างทางระบายน้ำเก่าแก่ของเมืองโตเกียวนั่นก็คือ Chidorigafuchi กับ Hanzo สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคเอโดะ(Edo) โดยจะมีทางเดินเรียบทางระบายน้ำและต้นซากุระยาวประมาณ 700 เมตร ทำให้เกิดเป็นอุโมงค์ต้นซากุระ เป็นสถานที่ยอดนิยมในการชมดอกซากุระที่ญี่ปุ่น ชมซากุระคลองเมกุโระ (Meguro River ) เป็นแม่น้ำสายเล็กๆ ในโตเกียว อยู่ในเขต Shinagawa มีปลายทางไหลลงสู่อ่าวโตเกียว สองฝั่งของแม่น้ำมีต้นซากุระกว่า 800 ต้น แผ่กิ่งก้านมาชนกันจนดูเหมือนเป็นอุโมงค์ต้นซากุระในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน ดอกซากุระจะบานสวยงามมาก ที่นี่เป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหนึ่งในโตเกียว สามารถมาชมได้ทั้งกลางวันและกลางคืน มีดอกซากุระบานที่ถนนสองฝั่งริมแม่น้ำเมรุโกะ และมีร้านขายของกินเล่น เช่นของปิ้งย่าง ขนม เครื่องดื่ม มีการประดับโคมไฟ ในตอนหัวค่ำ – กลางคืนจะมีการเปิดไฟสวยงามไปอีกแบบนึง ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่มีความสำคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากที่สุด ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS อีกด้วย ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย Shisui Premium Outlets อยู่ใกล้กับสนามบินนาริตะ เปิดให้บริการทุกวัน มีแบรนด์ชั้นนำของญี่ปุ่นและแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 120 ร้านค้าเช่น Coach, Coach Men,Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger, New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren สามารถช้อปได้ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00น. ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย
บ่าย
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว
บ่าย
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะ เลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จำกัดจำนวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
ค่ำ
TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
DAY
4
วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำทุกท่านสู่ วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณทีกว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ (Aeon Narita Mall) เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจำหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดให้บริการ
11:
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
13:55
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 603 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง **
19:05
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

การจองและวิธีการชำระเงิน

- การจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ  15,000 บาท หรือชำระทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชั่น ภายหลังจากจองภายใน 2 วัน
- ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี  
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “บริษัท ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ จำกัด” เลขที่บัญชี 630-2-12701-6
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “นายวษพล มงคลณภัทร์”     เลขที่บัญชี  025-3-22333-2

หมายเหตุ

กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย Line@108trip หรือทางโทรสาร 02-933-9933
ส่งสำเนาใบโอนเงิน (Slip) มาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือทางอีเมลล์ : 108trip@Gmail.com

เงื่อนไข : 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ได้รับอีเมล์แจ้งการยกเลิกจากทางผู้เดินทาง (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31–45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26–30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11–25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 - ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทาง หากขอยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทาง จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและต่างประเทศ เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, สงกรานต์, ช่วงซากุระ, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT(เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด


หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคา
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่างๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

---------------------------------------------------------------

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง