V0132021 ทัวร์ลำปาง | มนต์เสน่ห์ผาหอบแม่เมาะ ล่องแพแช่ขา นั่งรถม้าชมเมือง | 4 วัน 2 คืน | ทัวร์รถตู้จากกรุงเทพ

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 22 - 25 เม.ย 64
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 8,500 เด็ก 8,500
พักเดียว 11,000 มีเตียง 8,500
พักสาม 8,500 ไม่มีเตียง 6,375

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพ-ลำปาง
2 วัดพระบาทปู่ผาแดง – น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน – ผาหอบ – ล่องแพชมถ้ำเสมอจันทร์และผาซ่อนรัก - กาดกองต้า
3 เหมืองแม่เมาะ – นั่งรถม้าลำปาง – สะพานรัษฎาภิเศก – วัดปงสนุก - บ้านเสานัก
4 ลำปาง - วัดท่าซุง - กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพ-ลำปาง
ค่ำ
รับคณะที่จุดนัดหมำย ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี(ตรงข้ามมหาลัยหอการค้า)
ค่ำ
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ลำปาง
DAY
2
วัดพระบาทปู่ผาแดง – น ้ำพุร้อนแจ้ซ้อน – ผาหอบ – ล่องแพชมถ้ำเสมอจันทร์และผาซ่อนรัก - กาดกองต้า
เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ จ.ลำปาง บริการอาหารเช้า (2) ณ ร้านอาหาร
เช้า
วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือชื่อเดิมเรียกว่า “วัดพระพุทธปู่ผาแดง” สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้จนทำให้มีชื่่อเสียงโด่งดังคือ ภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์
เช้า
น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร
บ่าย
เดินทางไปยังจุดหมาย บ้านแม่เกี๋ยง อ.แม่เมาะ
บ่าย
ผามอบ
บ่าย
เริ่ม กิจกรรมล่องแพ ในคุ้มน้ำขนาดใหญ่ ชมถ้ำเสมอจันทร์และ ผาซ่อนรัก ผารูปหัวใจที่สวยงามที่มีหน้าผาโอบทั้งสองด้าน มีแม่น้ำจางไหลผ่านตรงกลาง ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆ ถ่ายรูปสวยๆ ระหว่างล่องแพ ภายใต้บรรยากาศที่รังสรรค์โดยธรรมชาติมำกว่าสามแสนปี
เย็น
เข้ำสู่ที่พัก พักผ่อนตำมอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ (4) ณ ร้ำนอาหาร
ค่ำ
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
DAY
3
เหมืองแม่เมาะ – นั่งรถม้าลำปาง – สะพานรัษฎาภิเศก – วัดปงสนุก - บ้านเสานัก
เช้า
รับประทานอำหำรเช้า (5) ณ ห้องอาหารที่พัก
เช้า
เหมืองแม่เมาะ ขึ้นไปชมวิวที่ หอชมนก และ พักเบรกด้วยการเข้าชม พิพิธภัณฑ์ถ่านหิน ลิกไนต์ศึกษา ออกมาถ่ายรูปกับสวนสน
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร
บ่าย
แวะ นั่งรถม้ำลำปาง ชมบรรยากาศรอบเมือง
บ่าย
สะพานรัษฎาภิเศก
บ่าย
วัดปงสนุก
บ่าย
บ้ำนเสำนัก
เย็น
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ (7) ร้านอาหาร
ค่ำ
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
DAY
4
จ.ลำปาง- วัดท่าซุง - กรุงเทพฯ
เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทำนอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระ Check out ออกเดินทาง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหาร
บ่าย
วัดท่าซุง วัดที่มีชื่อเสียงและงดงามของเมืองอุทัยธานี
ค่ำ
เดินทางถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี(ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) ส่งท่านเดินทางถึ่งที่หมายโดยสวัสดิภาพ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

เงื่อนไขในการจอง
โปรแกรมเดินทางตั้งแต่วันนี้ -ธันวาคม 2564
อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่                                                                                                                                                                                                                          -ค่ารถขึ้นวัดพระบาทปู่ผาแดง                                                                                                                                                                                                                          -ค่าล่องแพผาหอบ                                                                                                                                                                                                                                      -ค่ารถม้าลำปาง (ตามโปรแกรม)                                                                                                                                                                                                                     -ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

สิ่งที่ควรนำไป
- หมวกกันแดด และ ครีมกันแดด
- รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
- รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
- รถตู้  9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน

เงื่อนไขการจอง สำรองที่นั่ง :

- วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม

- ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

- หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%

- หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

วิธีการชำระเงิน :

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี  

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “บริษัท ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ จำกัด” เลขที่บัญชี 630-2-12701-6
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี   “นายวษพล มงคลณภัทร์”     เลขที่บัญชี  025-3-22333-2

หมายเหตุ
กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย Line@108trip หรือทางโทรสาร 02-933-9933
ส่งสำเนาใบโอนเงิน (Slip) มาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือทางอีเมลล์ : 108trip@Gmail.com

เงื่อนไขการเดินทาง :

- โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน :

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
- การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง
22 เม.ย 64 - 25 เม.ย 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
29 เม.ย 64 - 2 พ.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
6 พ.ค 64 - 9 พ.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
13 พ.ค 64 - 16 พ.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
20 พ.ค 64 - 23 พ.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 0 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 8,500
27 พ.ค 64 - 30 พ.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
3 มิ.ย 64 - 6 มิ.ย 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
10 มิ.ย 64 - 13 มิ.ย 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
17 มิ.ย 64 - 20 มิ.ย 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
24 มิ.ย 64 - 27 มิ.ย 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
1 ก.ค 64 - 4 ก.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
8 ก.ค 64 - 11 ก.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
15 ก.ค 64 - 18 ก.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
22 ก.ค 64 - 25 ก.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
29 ก.ค 64 - 1 ส.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
5 ส.ค 64 - 8 ส.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
12 ส.ค 64 - 15 ส.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
19 ส.ค 64 - 22 ส.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
26 ส.ค 64 - 29 ส.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
2 ก.ย 64 - 5 ก.ย 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
9 ก.ย 64 - 12 ก.ย 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
16 ก.ย 64 - 19 ก.ย 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
23 ก.ย 64 - 26 ก.ย 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
30 ก.ย 64 - 3 ต.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
7 ต.ค 64 - 10 ต.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
14 ต.ค 64 - 17 ต.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
21 ต.ค 64 - 24 ต.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
28 ต.ค 64 - 31 ต.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
4 พ.ย 64 - 7 พ.ย 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
11 พ.ย 64 - 14 พ.ย 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
18 พ.ย 64 - 21 พ.ย 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
25 พ.ย 64 - 28 พ.ย 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375
16 ธ.ค 64 - 19 ธ.ค 64 ฿ 8,500 ฿ 11,000 ฿ 8,500 ฿ 8,500 ฿ 6,375