ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง 5วัน 2คืน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิเศษ!! พักFirst World Hotel : โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
GENTING HIGHLAND : อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 6,000 ฟุต “มหานครแห่งความบันเทิงกลางม่านหมอก”หนึ่งเดียวของมาเลเซีย ที่มีทั้ง คาสิโน สวนสนุกและห้างสรรพสินค้าอยู่บนยอดเขาที่อากาศหนาวตลอดทั้งปี
PENANG STREET ART : ชื่นชมผลงานศิลปะที่แทรกซ่อนอยู่ตามช่องแคบ ชายคา หรือกำแพงบ้านแต่ละหลังด้วย เพราะนี่เป็นภาพสะท้อนที่ดีที่จะทำให้เราได้รู้จักปีนังในอดีตได้อย่างละเอียด โดยผลงานศิลปะเหล่านี้มีทั้งภาพวาด และศิลปะเหล็กดัด เป็นภาพบอกเล่าวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งสำคัญต่างๆ ในย่านนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ -สะเดา
2 หาดใหญ่ ด่านนอก ปีนัง
CITY BAVIEW PENANG HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 ปีนัง - Genting Highland - Genting Sky World Theme Park
First World Hotel
4 เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา ด่านนอก หาดใหญ่
5 กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ -สะเดา
16:00
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ สมควรแก่เวลาพร้อมออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ บริการอาหารเย็น (แบบกล่อง) บนรถ (มื้อที่1)
DAY
2
หาดใหญ่ ด่านนอก ปีนัง
06:00
เดินทางถึงหาดใหญ่ หรือ ด่านนอก สะเดา บริการอาหารเช้า
08:00
รับคณะ ณ ด่านจันโหลน อ.สะเดา จ.สงขลา โดยเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับ
08:15
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่านจังโหลนเพื่อเดินทางสู่เกาะปีนังศูนย์กลางเมืองท่าของประเทศมาเลเซียระหว่างผ่านรัฐเคดาห์เมืองอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศมาเลเซียเพลินตากับทัศนียภาพอันงดงามของทุ่งนาเขียวขจี ถิ่นบ้านเกิดของนายกมหาเธย์
11:30
บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2)
13:00
นำท่านเดินทางข้าม สะพานปีนัง ( PENANG BRIDGE ) ที่เชื่อมแผ่นดินทั้งสองส่วนเข้าหากันด้วยระยะทางยาวกว่า 13.5 กิโลเมตรไปขึ้นฝั่งที่เมืองไปร์ ให้เป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำท่านชมอาคารบ้านเรือนของชาวปีนังซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับชาติตะวันตก เกาะปีนังจึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดี จึงได้ขนานนามให้เป็น “ ไข่มุกแห่งตะวันออก” จากนั้น นำท่านนั่งรถรางขึ้นชมทัศนียภาพของเกาะปีนังที่ มีความสูง 830 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบนเนินเขา ปีนัง ฮิลล์ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบกว้างไกลสุดสายตาจุดสูงสุดของเกาะปีนังและเป็นถ่ายรูปที่สวยที่สุด ของเมืองจอร์จทาวน์ ต่อไปนำท่านเชี่ยวชม ย่าน PENANG STREET ART ชื่นชมผลงานศิลปะที่แทรกซ่อนอยู่ตามช่องแคบ ชายคา หรือกำแพงบ้านแต่ละหลังด้วย เพราะนี่เป็นภาพสะท้อนที่ดีที่จะทำให้เราได้รู้จักปีนังในอดีตได้อย่างละเอียด โดยผลงานศิลปะเหล่านี้มีทั้งภาพวาด และศิลปะเหล็กดัด เป็นภาพบอกเล่าวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งสำคัญต่างๆ ในย่านนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี แล้วนำท่านไป เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพมุมสวยๆและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกเมืองปีนัง ณ หมู่บ้านประมง CHEW JETTY เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ยื่นออกไปในทะเล พร้อมสัมผัสกับไออุ่นของทะเล
16:00
นำท่านเข้าชมสถาปัตยกรรมอันงดงามระหว่างสองประเทศ “วัดไชยมังคลาราม” (วัดไทย) เป็นวัดเก่าแก่อายุ 161 ปี ถึง พ.ศ. 2549 มีพระนอนที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย มีความยาว 108 ฟุตและ “วัดธรรมิการาม” (วัดพม่า) มีพระพุทธรูปยืนสลักจากหยกสีขาว พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมเปี๊ยะปีนัง บักกุตเต๋ ตุงกัตอาลีหรือโสมมาเลเซีย กาแฟขาว กาแฟร้อยรสชาติ เป็นต้น
18:00
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่3)
19:00
นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่ CITY BAVIEW PENANG HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน พักใจกลางเกาะปีนัง พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
DAY
3
ปีนัง - Genting Highland - Genting Sky World Theme Park
07:00
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่4)
08:00
นำท่านเดินทางข้าม สะพานปีนังใหม่แห่งที่2 (PENANG BRIDGE 2) ซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความยาว 24 ก.ม. จากนั้นเดินทางสู่เก็นติ่งไฮแลนด์
12:00
บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร(มื้อที่5)
15:00
ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้าสกายเวย์ (เคเบิ้ลคาร์) นำท่านตื่นเต้นกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดใน เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง 3.38 กม. และได้รับการรับรองว่าเป็นระบบโมโนเคเบิ้ลคาร์ที่เร็วที่สุดในเอเชียใช้เวลาเพียง 15นาทีจากสถานีสู่ยอดเขา GENTING HIGHLAND ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 6,000 ฟุต “มหานครแห่งความบันเทิงกลางม่านหมอก”หนึ่งเดียวของมาเลเซีย ที่มีทั้ง คาสิโน สวนสนุกและห้างสรรพสินค้าอยู่บนยอดเขาที่อากาศหนาวตลอดทั้งปี
15:30
เช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม First World Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยได้รับการรับรองจากกินเนสบุ๊กด้วยจำนวนห้องพัก 6,118 ห้อง
16:00
อิสระกับอณาจักรความบันเทิงของเก็นติ้งไฮแลนด์ สนุกสนานกับการเล่นสวนสนุก Genting Sky Worlds Theme Park สวนสนุกที่มีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 1 พันล้านริงกิตมาเลเซีย สวนสนุกแห่งนี้มีขนาด 250เอเคอร์ และมีเครื่องเล่นและสถานที่ท่องเที่ยวราว 25 แห่งที่สร้างจากภาพยนตร์และแฟรนไชส์ที่หลากหลายเช่นยุคน้ำแข็งและริโอของ Blue Sky Studios , Life of Pi , Night at the Museum , Planet of the Apes, Alien vs. Predator, ไททานิคและบุตรแห่งความโกลาหล
17:00
สนุกสนาน ตื่นเต้นกันต่อกับสวนสนุก Genting Sky Worlds Theme Park (ไม่รวมค่าบัตรเข้าและเครื่องเล่นต่างๆ) เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว อิสระอาหารเย็น กับร้านอาหารชื่อดังระดับโลกนานาชนิด เที่ยวชมคาสิโน หนึ่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศมาเลเซีย(สุภาพบุรุษแต่งกายสุภาพ ) เพลิดเพลินกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน และ ช้อปปิ้งสิ้นค้าแบรนด์เนมที่หลากหลายจากแบรนด์ดังทั่วโลก กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
ค่ำ
ที่พัก : โรงแรม First World Hotel หมายเหตุ* ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2500 บาท ต่อ 2 คืน โรงแรม First World Genting ไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก3ท่าน ต้องการแยกพักเดี่ยว 1 ท่าน ชำระเพิ่ม 1,000 บาท
DAY
4
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา ด่านนอก หาดใหญ่
07:00
บริการอาหารเช้า (มื้อที่6)
08:00
นั่งกระเช้าลอยฟ้าอำลาอนาจักรเก็นติ้งไฮแลนด์ สัมผัสความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้า
09:00
นำท่านชมความอลังการของพระราชวังอิสตาน่าเนอการ่า ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังแห่งชาติ สถานที่ประทับของ สมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง พระราชวังแห่งนี้จะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และมีถนนทางเข้าพิเศษหลายเส้นทางพระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า100,000 ตารางเมตร ซึ่งมีการครอบครองมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับตั้งแต่นั้น
09:30
นำท่านท่องเที่ยวชม จัตุรัสเมอร์เดก้า เป็นจัตุรัสกลางเมืองหลวงมาเลเซีย อันเป็นสถานที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ของชาติมาเลเซีย เพราะเป็นสถานที่จัดพิธีคืนความเป็นเอกราชให้กับเจ้าของประเทศ หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกนานถึง 446 ปี (พ.ศ2054 - 2500 ) เริ่มจากประเทศโปรตุเกส ที่บุกมาทางเรือและเข้ายึด เมืองมะละกา อันเป็นเมืองท่า จากนั้นก็อยู่ภายใต้การปกครองของชาวดัทช์และอังกฤษในเวลาต่อมา จนมาถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2500 มาเลเซียก็ได้อธิปไตยกลับคืนมาจากประเทศอังกฤษ พร้อมนำท่าน อาคารสุลต่านอับดุลซามัด ตั้งชื่อตามพระนามของสุลต่านแห่งสลังงอร์ โดยใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานราชการในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครอง ปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานของศาลฎีกา อาคารสุลต่านอับดุลซามัค และ หอนาฬิกา สูง 40 เมตร เป็นตัวอาคาร
10:00
นำท่านชมโรงงานช็อคโกแล็ตสินค้าส่งออกมาเลเซียชิมช็อคโกแลตแท้ คุณภาพ 5 ดาว สินค้าส่งออกของมาเลเซีย ณ โรงงาน COCOA BOUTIQUE
11:00
นำท่านถ่ายภาพตึก TWIN TOWER PETRONAS ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของประเทศมาเลเซีย ออกแบบ โดย เซซาร์เปลี ตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจของเมืองสะพานที่ใช้เชื่อมตึกทั้งสองนั้นอยู่ระหว่างชั้น 41 และ 42 เพลิดเพลิน
12:00
บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่7)
13:30
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่า ศูนย์ราชการที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย ซึ่งเกิดจากแนวความคิด ของอดีตนายกรัฐมนตรี มหาเธร์ โมฮัมหมัด สร้างเพื่อใช้เป็นเมืองศูนย์การบริหารประเทศ หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้ย้ายมาอยู่ที่นี่ พร้อมนำท่านชมความสวยงามตระการตาของ สีกุหลาบชม อาคารรัฐสภา และอาคารศูนย์ราชการต่าง ๆ
14:30
เดินทางกลับสู่ด่านจันโหลน
18:00
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่8) หลังอาหารนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด่านนอก อ.สะเดา ขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางกลับกรุงเทพฯ
DAY
5
กรุงเทพฯ
เช้า
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)

2. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอพร้อม)

 

เงื่อนไขการให้บริการ

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

วิธีการชำระเงิน :

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “บริษัท ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ จำกัด” เลขที่บัญชี 630-2-12701-6

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “นายวษพล มงคลณภัทร์” เลขที่บัญชี 025-3-22333-2

 

หมายเหตุ :

กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย Line@108trip หรือทางโทรสาร 02-933-9933

ส่งสำเนาใบโอนเงิน (Slip) มาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือทางอีเมลล์ : 108trip@Gmail.com

 

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

อัตรานี้รวม

 ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามโปรแกรม

 ค่าเข้าชม ปีนังฮิลล์ / Genting SkyWorldsTheme Park

 ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน 1 คืนปีนัง / 1 คืน เก็นติ้งไฮแลนด์

 ค่าอาหาร 8 มื้อ รวมมื้อเช้าที่โรงแรม

 ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตามโปรแกรม คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม, น้ำผลไม้กล่อง, ลูกอม, ขนม, ลูกอม ระหว่างการเดินทาง

 ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม เป็นต้น

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

 ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 500 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง