มหัศจรรย์... l JAPAN l ฟูจิ คาวากูจิโกะ นาริตะ l 5 วัน 3 คืน l AIR ASIA X

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 29 ก.ย - 3 ต.ค 66
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 30,999 เด็ก 30,999
พักเดียว 37,899 มีเตียง 30,999
พักสาม 30,999 ไม่มีเตียง 28,999

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินารีตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเสะ-เมืองคาวาโกะเอะ
YUKARI NO MORI HOTEL
3 ภูเขาไฟฟูจิ-ดิวตี้ฟรี ศูนย์การเรียนรู้วิธีการชงชา-เรนโบว์ซัมเมอร์เฟสติวัล-ช้อปปิ้งชินจูกุ
HEDISTAR HOTEL NARITA
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์
HEDISTAR HOTEL NARITA
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-สนามบินสุวรรณถูมิ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพ
20:00
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 ประตู 3 ROW F สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ Thai Air Asia X (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
23:50
ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
DAY
2
ท่าอากาศยานนานาชาตินารีตะ,วัดอาซากุสะ,ถนนนาคามิเสะ,เมืองคาวาโกะเอะ
08:00
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง ประเทศญี่ปุ่นห้ามนำเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์ นำเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยเด็ดขาด!!!) นาริตะ เป็นเมืองในจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ให้บริการสำหรับพื้นที่ของกรุงโตเกียวและเมืองโดยรอบ หลังจากผ่านขั้นตอนของกรมศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านชมวัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ ที่มีประตูและโคมแดงยักษ์เป็นเอกลักษณ์อย่างโดดเด่นบริเวณด้านหน้าทางเข้าวัด วัดอาซากุสะ เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 ตามตำนานเล่าว่าเมื่อประมาณปี 628 สองพี่น้องได้ออกเรือไปตกปลา และตกรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมได้ที่แม่น้ำสุมิดะ และแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทิ้งรูปปั้นกลับลงสู่แม่น้ำเท่าไหร่ก็ตาม รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมก็จะกลับมาหาพวกเขาอยู่เสมอ จึงได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม และกลายมาเป็นวัดที่นิยมอันดับหนึ่งของเมืองโตเกียวในปัจจุบัน อิสระเทียวชม ถนนนาคามิเสะ (Nakamise) ตัวถนนจะมีความยาวตลอดสายประมาณ 200 เมตร ประกอบไปด้วยร้านค้ามากมาย 2 ฝั่งทางเดิน มีสินค้า ขนม อาหารและของที่ระลึกหลากหลายจำหน่ายตลอดทางเดิน ไม่ว่าจะเป็นชุดยูกาตะ, ร่มพับ, ขนมขบเคี้ยวหลากหลายชนิด เช่น ขนมมันจุหรือขนมที่มีแป้งคล้ายกับโมจิ แล้วมีไส้ข้างใน ให้เลือกกันหลากหลายแบบ โดยร้านค้าต่างๆมักจะให้ชิมก่อนที่จะซื้อได้
12:00
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เซ็ตชาบูหมู+ปลาฮกเกะย่าง
บ่าย
ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ เป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าโคะเอโดะ คาวาโกเอะ หรือ “เอโดะน้อย” สาเหตุหนึ่งที่ขนานนามเช่นนี้ก็เพราะที่นี่อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างในสมัยเอโดะไว้เป็นอย่างดี เยี่ยมเยียนย่านโกดังเก่าที่ไม่เหมือนใครและสัมผัสบรรยากาศเอโดะดั้งเดิมอีกครั้ง คาวาโกเอะมีโกดังดินเหนียวเก่าและบ้านพ่อค้าซึ่งเรียกว่าคุระซุคุริ บนถนนเก่าสายหลักยังคงมีลูกกวาดและขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นสมัยเมจิจำหน่าย คาวาโกเอะปรากฏอยู่ในละครโทรทัศน์ในประเทศสุดฮิตหลายเรื่อง ทำให้ที่โด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น บนถนนคุระซุคุริของคาวาโกเอะมีโกดังตั้งเรียงรายเป็นระยะทางหลายร้อยเมตร ตึกเก่า ๆ เหล่านี้ทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างออกไปราวกับได้ย้อนเวลากลับไปในอดีต เพราะโครงสร้างไม้เหล่านี้แตกต่างจากสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่อย่างมาก ในช่วงยุคเอโดะ คุระหรือโกดังจะถูกสร้างขึ้นด้วยไม้แล้วฉาบผนังด้วยดินเหนียว
เย็น
äบริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ค่ำ
YUKARI NO MORI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น หลังจากรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านพักผ่อนด้วยการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเหนื่อยล้า จากการเดินทางมาตลอดทั้งวัน
DAY
3
ภูเขาไฟฟูจิ,ดิวตี้ฟรี ศูนย์การเรียนรู้วิธีการชงชา,เรนโบว์ซัมเมอร์เฟสติวัล,ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
ภูเขาไฟฟูจิ (Mt. Fuji) เป็นภูเขาที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี มีระดับความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 3,776 เมตร โดยเป็นผลจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 100,000 ปีที่แล้ว ภูเขาไฟฟูจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ เพื่อชมความสวยงามทัศนียภาพบริเวณโดยรอบภูเขาไฟฟูจิพร้อมถ่ายภาพความประทับใจและเลือกซื้อสินค้าของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือสถานีปิดให้บริการ โดยเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม) ร้านดิวตี้ฟรี และเป็นศูนย์การเรียนรู้วิธีการชงชาญี่ปุ่น แบบดั้งเดิม ซึ่งการดื่มชาเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของญี่ปุ่น และมีวิธีการชงที่แตกต่างกันออกไป โดยจะมีเซนเซมาสอนให้ความรู้วิธีการชง เริ่มต้นตั้งแต่การวอมอุปกรณ์ การชง จนไปถึงวิธีการดื่มที่ถูกต้อง และสถานที่แห่งนี้ภายในชั้นล่างยังเป็นร้านค้าปลอดภาษี เช่น วิตามินบำรุงสุขภาพ สรรพคุณหลากหลายชนิด และสินค้าชื่อดังของญี่ปุ่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ และ KAREN Special Set และอื่นๆอีกมากมาย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง คลีนเซอร์ ครีมบำรุงผิวหน้า โลชั่นน้ำนม และ ครีมกันแดด และมีสินค้าอื่นๆเช่น ลูกบอลซักผ้า นวัตกรรมของญี่ปุ่น แผ่นแปะแก้ปวด หรือแผ่นดูดกลิ่น สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย นำท่านสู่ เรนโบว์ซัมเมอร์เฟสติวัล 2023 (Rainbow Summer Festival 2023) ซึ่งจัดแสดงช่วงวันที่ 1 กันยายน 2566 – 15 ตุลาคม 2566 ชมความงามสวนดอกไม้ช่วงฤดูร้อนซึ่งจัดแสดงไว้มากกว่า 10 สายพันธุ์ เช่น ต้น Zinnia ที่มีลักษณะคล้ายดอกดาวเรืองแต่มีกลีบดอกสีชมพู, สีเหลือง และสีแดง , ต้น Salvia สีน้ำเงินกับสีม่วง และต้น Rudbeckia ที่มีดอกสีเหลือง, สีชมพูและสีขาว เป็นต้น มีการจัดแสดงสวนและภูมิทัศน์ให้มีความคล้ายคลึงกับสายรุ้ง โดยการปลูกดอกไม้สลับสีกันและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ เป็นภาพความสวยงามและประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ตโทบันยากิหมู
บ่าย
จากนั้น อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ซึ่งต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย บริเวณทางออกฝั่งตะวันออกของสถานีชินจุกุยังมีห้างร้านให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างเต็มอิ่ม
เย็น
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ค่ำ
นำท่านสู่ที่พัก HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว
DAY
4
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม สระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ อิสระดิสนีย์แลนด์ กรุณาแจ้งในวันจอง และจ่ายเพิ่มท่านละ 3,200 บาท เด็กอายุ 4-11 ปี ท่านละ 2,200 บาท ไม่รวมค่าบริการรถรับ-ส่ง **หากท่านต้องการซื้อตั๋วดิสนีย์กรุณาแจ้งในวันจองพร้อมจ่ายเงินค่าตั๋ว เนื่องจากปัจจุบันทางสวนสนุกมีการจำกัดคนในการเข้าสวนสนุกและไม่มีบริการจำหน่ายตั๋วหน้างาน ต้องสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น**
12:00
FREE DAY ตามอัธยาศัย
เย็น
อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย
ค่ำ
นำท่านสู่ที่พัก HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว
DAY
5
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-สนามบินสุวรรณถูมิ
เช้า
บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX
09:15
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 (ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
14:00
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

หมายเหตุ : การให้บริการของรถบัสนำเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น  ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้นสามารถให้บริการได้วันละไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่สามารถเพิ่มเวลาได้  จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตารางการท่องเที่ยวในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

อัตราค่าบริการรวม 

 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-นาริตะ-กรุงเทพฯ สายการบิน<span class="TextRun SCXW80409970 BCX0" data-contrast="auto" lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-variant-ligatures: none !important; font-size: 14pt; line-height: 39px; font-family: " angsana="" new",="" "angsana="" new_embeddedfont",="" new_msfontservice",="" serif;"="" xml:lang="EN-US"> Thai AirasiaX  (XJ)  

เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 

 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 • น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง และคุ้มครองเฉพาะผู้เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น  

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 •  

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง
29 ก.ย 66 - 3 ต.ค 66 ฿ 30,999 ฿ 37,899 ฿ 30,999 ฿ 30,999 ฿ 28,999
1 ต.ค 66 - 5 ต.ค 66 ฿ 32,999 ฿ 39,899 ฿ 32,999 ฿ 32,999 ฿ 30,999
2 ต.ค 66 - 6 ต.ค 66 ฿ 32,999 ฿ 39,899 ฿ 32,999 ฿ 32,999 ฿ 30,999
3 ต.ค 66 - 7 ต.ค 66 ฿ 32,999 ฿ 39,899 ฿ 32,999 ฿ 32,999 ฿ 30,999
4 ต.ค 66 - 8 ต.ค 66 ฿ 33,999 ฿ 40,899 ฿ 33,999 ฿ 33,999 ฿ 31,999
5 ต.ค 66 - 9 ต.ค 66 ฿ 32,999 ฿ 39,899 ฿ 32,999 ฿ 32,999 ฿ 30,999
6 ต.ค 66 - 10 ต.ค 66 ฿ 33,999 ฿ 40,899 ฿ 33,999 ฿ 33,999 ฿ 31,999
7 ต.ค 66 - 11 ต.ค 66 ฿ 32,999 ฿ 39,899 ฿ 32,999 ฿ 32,999 ฿ 30,999
8 ต.ค 66 - 12 ต.ค 66 ฿ 32,999 ฿ 39,899 ฿ 32,999 ฿ 32,999 ฿ 30,999
9 ต.ค 66 - 13 ต.ค 66 ฿ 32,999 ฿ 39,899 ฿ 32,999 ฿ 32,999 ฿ 30,999