ทัวร์โครเอเชีย Unique Croatia 8 Days 5 Nights โดยสายการบิน Austrian Airlines

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ
2 เวียนนา (ออสเตรีย/แวะเปลี่ยนเครื่อง) – ซาเกรบ (โครเอเชีย) – สปลิท (UNESCO)
3 สปลิท – นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค (UNESCO)
4 ดูบรอฟนิค – โทรเกียร์ (UNESCO) – โวดิเซ่
5 โวดิเซ่ – ซีบินิค - อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ เจเซร่า (UNESCO)
6 อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ – ล่องเรือทะเลสาบ – ซาเกรบ
7 กรุงซาเกรบ – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าอารีน่า เซนตาร์ – สนามบินซาเกรบ - เวียนนา
8 กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพฯ
21:30
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์
23:55
ออกเดินทางสู่ เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 026 [ใช้เวลาบิน 10.50 ชั่วโมง]
DAY
2
เวียนนา (ออสเตรีย/แวะเปลี่ยนเครื่อง) – ซาเกรบ (โครเอเชีย) – สปลิท (UNESCO)
05:35
เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
07:00
ออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ โดยเที่ยวบินที่ OS 681 (ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที)
07:50
เดินทางถึง กรุงซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองสปลิท (Split) [ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง]
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย
นำท่านชม พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก หรือเทียบเท่าระดับ 3 - 4 ดาว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
DAY
3
สปลิท – นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค (UNESCO)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เช้า
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON)
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคารพื้นเมือง มาลี สตอน
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมือง ดูบรอฟนิค ชมกำแพงเมืองโบราณ ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา และรูปปั้นของ นักบุญ St.Blaise
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 3 - 4 ดาว หรือเทียบเท่า
DAY
4
ดูบรอฟนิค – โทรเกียร์ (UNESCO) – โวดิเซ่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เช้า
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir)
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารโรงแรม
บ่าย
นำท่านเดินชมภายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมันโบราณ
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
DAY
5
โวดิเซ่ – ซีบินิค - อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ เจเซร่า (UNESCO)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เช้า
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองซีบีนิค (Sibenik) ชม มหาวิหารเซนต์เจมส์ (St. James) หรือ เซนต์จาคอบ (St. Jakob )
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่
เย็น
นำท่านเข้าสู่ที่พักที่ดีที่สุดในเขตอุทยาน โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
DAY
6
อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ – ล่องเรือทะเลสาบ – ซาเกรบ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เช้า
นำท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่พิพิธภัณฑ์สงครามกลางแจ้ง ณ เมือง “คาโลวัช” Karlovac
เย็น
นำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 3 - 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
DAY
7
กรุงซาเกรบ – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าอารีน่า เซนตาร์ – สนามบินซาเกรบ - เวียนนา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เช้า
นำท่านเที่ยวชม ซาเกรบ ด้วยรถราง FUNICULAR เข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น
บ่าย
เดินทางสู่ห้างสรรพสินค้า Arena Centar
15:30
นำท่านเดินทางสู่สนามบินซาเกรบ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
18:40
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 678
19:35
เดินทางถึง สนามบินเวียนนา แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
23:20
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025
DAY
8
กรุงเทพฯ
เช้า
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม...
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ

  • ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,500 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-40 วัน หักค่ามัดจำ 50% ของเงินมัดจำ + ค่าวีซ่า    
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของเงินมัดจำ
  • ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
  • หากมีการออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
  • หากทางบริษัทฯต้องออกตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผู้เดินทางไม่ผ่าน ทางบริษัทฯจะทำการ REFUND กับทางสายการบิน หรือ ขึ้นอยู่กับ CONDITION ของทางสายการบิน

โปรดทราบ !

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

 

***เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว***

 

วิธีการจองทัวร์

กรุณาชำระมัดจำท่านละ 25,000 บาท ภายใน 3  วัน จากวันจอง (First come First served)  และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน หรือ เมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋ว โดยทางบริษัททัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน 

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง