ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด โดยสายการบิน Nok Air

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ-นครโฮจิมินห์- ช้อปปิ้ง ตลาดราตรีดาลัท
SAPHIR HOTEL
2 ดาลัด - พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-น้ำตกดาทันลา(นั่งรถราง) –สวนดอกไม้เมืองหนาว– มุยเน่
THAO HA HOTEL
3 ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM-โฮจิมินห์
SEN VIET HOTEL
4 โฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง-วัดเทียนหาว-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน –กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพฯ-นครโฮจิมินห์-ช้อปปิ้ง ตลาดราตรีดาลัท
04:30
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ชั้น 3) ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์
07:35
ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ (นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ DD 3210
09:05
เดินทางถึง สนามบินเตินเซินยัตนครโฮจิมินห์ นำท่านออกเดินทางสู่ ดาลัดโดยรถโค้ชปรับอากาศ
เที่ยง:
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองดาลัด
เย็น
บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
หลังอาหารนําท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัด
ค่ำ
SAPHIR HOTE
DAY
2
ดาลัด - พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-น้ำตกดาทันลา(นั่งรถราง) –สวนดอกไม้เมืองหนาว– มุยเน่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้า
นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน จากนั้นนำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า “เคเบิลคาร์” นำท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla)
พระราชวังฤดูร้อน
นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์
สวนดอกไม้เมืองหนาว
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองมุยเน่
ค่ำ
บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
THAO HA HOTEL
DAY
3
ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM-โฮจิมินห์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้า
นำท่านชมและสัมผัสความงดงามของทะเลทรายแดง จากนั้นเราไปเดินลุยน้ำกันที่ ซุยเตียน หรือ Fairly Stream จากนั้นนำทุกท่านสู่ ทะเลทรายขาว
เที่ยง:
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ บนเรือ พร้อมล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
ทะเลทรายขาว
ฟานเทียด
มุยเน่ (ทะเลทรายแดง)
ค่ำ
SEN VIET HOTEL
DAY
4
โฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง-วัดเทียนหาว-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน –กรุงเทพฯ
07:00
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้า
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกู่จี ชม อุโมงค์กู่จี
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนําท่านชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม และใกล้ๆกันนําท่านชมความงดงามทางสถาปัตยกรรมของ ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ จากนั้นผ่านชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถัน
อุโมงค์กู๋จี
โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
เย็น
บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร
20:45
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3219
22:25
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

**ราคาตั๋ว , ภาษีสนามบิน หรือ ค่าทัวร์  อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ข้อควรควรทราบ : สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออก ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ  ฯ – โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ //• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง // • ค่าโรงแรมที่พัก  3  คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) // • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ // • ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ // • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน//• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย) // • ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 15 กิโลกรัม // • ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

+ ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์)

+ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์

-ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ

การสำรองที่นั่ง 

1.ส่งหนังสือเดินทาง  และวางเงินมัดจำท่านละ 9,000 บาท

2.ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

 

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง