ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5วัน 4 คืน สายการบินแอร์เอเชีย

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 26 - 30 พ.ค 61
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 23,900 เด็ก 23,900
พักเดียว 28,900 มีเตียง 23,900
พักสาม 23,900 ไม่มีเตียง 23,900

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่
Z MAX HOTEL
2 ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง
GUAN GUANG HOTEL
3 ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION - อุทยานน้ำหยก -ร้านใบชา - ต้าหลี่
Z MAX HOTEL
4 ต้าลี่ - คุนหมิง - บัวหิมะ - ตำหนักทอง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง
LONG WAY HOTEL
5 คุนหมิง -ร้านผ้าไหม - กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่
06:00
สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
09:15
เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD582
12:30
ถึง สนามบินฉางสุ่ย เมือง คุนหมิง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่
ค่ำ
รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร
ค่ำ
นำท่านเดินทาง เมืองโบราณต้าหลี่
ค่ำ
Z MAX HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
DAY
2
ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้า
นำท่านผ่านชม ทะเลสาบเอ๋อไห่
เช้า
เดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
เช้า
เดินทางต่อสู่เมืองลี่เจียง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินสู่ สระน้ำมังกรดำ
บ่าย
นำท่านชมสินค้า สาหร่ายเกลียวทอง
บ่าย
นำท่านเที่ยวชมความงามของ เมืองโบราณลี่เจียง
ทะเลสาบเอ๋อไห่
สระน้ำมังกรดำ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ค่ำ
GUAN GUANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
DAY
3
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION - อุทยานน้ำหยก -ร้านใบชา - ต้าหลี่
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้า
เดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก
เช้า
นำท่านชมการแสดงชื่อว่า IMPRESSION LIJIANG
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก (Jade Dragon Village)
บ่าย
นำท่าน แวะชิมชา
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองต้าลี่
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ค่ำ
Z MAX HOTEL4 หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
DAY
4
ต้าลี่ - คุนหมิง - บัวหิมะ - ตำหนักทอง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้า
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ
บ่าย
นำท่านชม ตำหนักทอง หรือตำหนักจินเตี้ยน
คุณหมิง
บ่าย
นำท่านเลือกซื้อ หยก
เย็น
อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดิน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ค่ำ
LONG WAY HOTEL 4 ดาว
DAY
5
คุนหมิง -ร้านผ้าไหม - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้า
นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม
13:30
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD583
14:15
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง
26 พ.ค 61 - 30 พ.ค 61 ฿ 23,900 ฿ 28,900 ฿ 23,900 ฿ 23,900 ฿ 23,900
26 ก.ค 61 - 30 ก.ค 61 ฿ 23,900 ฿ 28,900 ฿ 23,900 ฿ 23,900 ฿ 23,900
9 ส.ค 61 - 13 ส.ค 61 ฿ 25,900 ฿ 30,900 ฿ 25,900 ฿ 25,900 ฿ 25,900