ทัวร์เนปาล เทวีกุมารี แห่งเมืองปาทัน 3 วัน 2 คืน สายการบิน การบินไทย

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองปักตาปูร์ (เมืองแห่งผู้ภักดี) ย่านเดอร์บาร์สแควร์ - จัตุรัสเตามาถิ สแควร์ ตลาดเครื่องปั้นดินเผา - เมืองนากาก๊อต - ชมความงามเทือกเขาหิมาลัย
NIVA NIWA LODGE HOTEL
2 ชุมชนทิเบต - สถูปพุทธนาท – พระราชวัง กาฐมาณฑุ - เมืองปาทัน ยาละ ลลิตปูร์ - สักการะ เทวีกุมารี แห่งเมืองปาทัน
MARSHYANGDI HOTEL
3 สถูปสวะยัมภูนาถ – สนามบินตรีภูวัน – กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองปักตาปูร์ (เมืองแห่งผู้ภักดี) ย่านเดอร์บาร์สแควร์ - จัตุรัสเตามาถิ สแควร์ ตลาดเครื่องปั้นดินเผา - เมืองนากาก๊อต - ชมความงามเทือกเขาหิมาลัย
08:00
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคานเตอร์ D ชั้น 4 ทางเข้าประตู 2-3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
10:15
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 319
12:25
เดินทางถึง สนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองศุลกากร แล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองปักตาปูร์
เทือกเขาหิมาลัย
เมืองกาฐมาณฑุ
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน แบบ SET BOX
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปักตาปูร์ (Bhaktapur) หรือที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งผู้ภักดี จากนั้นนำท่านชมย่านเดอร์บาสแควร์ หรือย่านพระราชวังบักตาปูร์อันเป็นที่ตั้งของวัง ชมพระราชวัง 55 พระแกล(หน้าต่าง) , ประตูทองค้า ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม ชมลานสรงน้้า หรือซุนดารี (Sundari) ชมวัดเนียตาโปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาล จากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสเตามาถิ สแควร์ (Taumadi Square) และตลาดเครื่องปั้นดินเผา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก๊อต ซึ่งนั่งรถประมาณ 1 ชั่วโมง จากเมืองปักตาปูร์ นากาก๊อตเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก รวมไปถึงวิวของเทือกเขาหิมาลัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ค่ำ
นำท่านเข้าที่พัก NIVA NIWA LODGE HOTEL
DAY
2
ชุมชนทิเบต - สถูปพุทธนาท – พระราชวัง กาฐมาณฑุ - เมืองปาทัน ยาละ ลลิตปูร์ - สักการะ เทวีกุมารี แห่งเมืองปาทัน
05:30
ชมดวงอาทิตย์ขึ้นและเทือกเขาหิมาลัย เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด ในหุบเขากาฐมาณฑุ จากหมู่บ้านนากาก๊อตแห่งนี้ เราสามารถมองเห็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกได้แก่ ยอดเขา เอเวอร์เรส (Everest)
07:00
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เช้า
นำท่านเดินทางสู่ ชุมชนชาวทิเบต ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล จากนั้นนำท่านเข้าสักการะ สถูปพุทธนาท หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กาฐมาณฑุ เดอร์บาร์สแควร์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หนุมาน โดการ์ นำท่านชมความงาม วังกุมารี ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทวีกุมารี ตัวแทนของเจ้าแม่ตเลจู ถัดไปอีกคือ วัดศิวะ-ปราวตี มีรูปปั้นแกะสลักของพระศิวะและนางปราว รูปปั้นหน้าจำลองของเทพเศวตไภราพและชมชม รูปปั้นกาฬไภราพ อันหน้าสะพรึงกลัว เป็นเทพแห่งความยุติธรรม ถ้าใครพูดโกหกต่อหน้าเทพนี้ก็จะมีอันเป็นไป ด้านหลังรูปปั้นเป็น วัดตเลจู เป็นวัดที่สูงที่สุดในกาฐมัณฑุ 36.6 เมตร ในหนึ่งปีจะเปิดให้เข้าสักการะเพียงครั้งเดียว
สถูปพุทธนาท
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปาทัน เป็นเมืองหนึ่งในสามเมืองของหุบเขากาฐมาณฑุ นำท่านเข้าสักการะ เทวีกุมารี แห่งเมืองปาทัน ซึ่งท่านสามารถ เข้าสักการะได้และชมบารมีของ เทวีกุมารีได้อย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังปาทัน (Patan Durbar Squpare) และ วัดกฤษณะ หลังจากนั้นนำท่านชม วัดทองคำ(Golden Temple) ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป คือพระศรีศากยะมุนี เป็นที่สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคง หลังจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้า
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
นำท่านเข้าที่พัก MARSHYANGDI HOTEL
DAY
3
สถูปสวะยัมภูนาถ – สนามบินตรีภูวัน – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เช้า
นำท่านเที่ยวชม พร้อมนมัสการ สถูปสวะยัมภูนาถ หรือวัดลิง
สถูปสวะยัมภูนาถ
เช้า
ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินตรีภูวัน
13:30
เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG320
18:10
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

หมายเหตุ :ค่าบริการทัวร์สำหรับเด็กทารก อายุระหว่าง 6 เดือน – 2 ปี นับอายุจากวันที่จบทริปการเดินทาง

คิดค่าบริการทัวร์   6,900 บาท ต่อเด็กทารก 1 ท่าน  (ราคานี้ใช้ได้ทุกพีเรียดการเดินทาง)

ค่าทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ *** อัตราการให้ทิป  ผู้ใหญ่ และเด็ก 1,500 บาทต่อท่าน ***

อัตรานี้รวมบริการ

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ

• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )

• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

• ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวมบริการ

ค่าทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ *** อัตราการให้ทิป  ผู้ใหญ่ และเด็ก 1,500 บาทต่อท่าน ***

ค่าทำวีซ่าเนปาล ท่านละ 500 บาท

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

• สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน

• ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำค่าบริการทัวร์เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว 2 วันทำการ

• สำหรับค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

• หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

การยกเลิก

• หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด และในการคืนมัดจำ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่เต็มจำนวนการมัดจำ

• หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

• เนื่องจากตั๋วเครื่องบินที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการจองไว้เป็นตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ดังนั้นที่นั่งทางสายการบินจะจัดให้เป็นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯไม่สามารถที่จะร้องขอได้ว่าจะขอที่นั่งโซนใหม่  และในบางครั้งที่นั่งบนเครื่องบน อาจจะไม่ได้นั่งติดกันหมดกับคนในครอบครัว แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจ้าที่และหัวหน้าทัวร์จะพยายามอย่างเต็มที่ เผื่อที่จะได้นั่งด้วยกันกับคนในครอบครัว ทั้งนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดเข้าใจ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางจอยกรุ๊ปหน้าร้านไม่ถึง 15 ท่าน

 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง

หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

*** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ***

*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ***

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง