ทัวร์ยุโรป SWISS-ITALY ซูริค-โลซาน-เบิร์น-ทาซ-จุงฟราวน์-มิลาน 9วัน 6คืน สายการบินไทย

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ
2 ซูริค-เบิร์น-โลซาน
NOVOTEL BUSSIGNY LAUSANNE
3 โลซาน-ทาซ-เซอร์แมท-รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น-ทาซ
ELITE TASCH HOTEL
4 ทาช-มิลาน-เวโรน่า-ปาโดว่า
FOUR POINT BY SHERATON PADOVA
5 เวโรน่า-เวนิส-เกาะเวนิส
DELFINO & AMBASCIATORI VENICE MESTRE
6 เวนิส –ช้อปปิ้ง FOX TOWN OUTLET-อินเทอร์ลาเก้น
CITY OBERLAND HOTEL
7 ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น
IBIS STYLE LUZERN HOTEL
8 ซูริค
9 กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพฯ
21:30
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 โดยสายการบินไทย
DAY
2
ซูริค-เบิร์น-โลซาน
00:40
นำท่าออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-970
07:25
เดินทางถึง สนามบินซูริค
เช้า
นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น
เช้า
แวะชม บ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
ซูริค
โลซาน
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซาน (Lausanne)
บ่าย
แวะถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ศาลาไทยหลังนี้เป็นศาลาไม้แบบจัตุรมุข
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ค่ำ
NOVOTEL BUSSIGNY LAUSANNE
DAY
3
โลซาน-ทาซ-เซอร์แมท-รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น-ทาซ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางที่สวยงามของ เทือกเขาแอลป์
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นำท่าน นั่งรถไฟไต่เขาจาก สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรตบานห์ สู่ จุดชมวิวกรอนเนอร์แกรต ที่ท่านจะได้เห็นทัศนีย ภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
รถไฟกรอนเนอร์แกรต
เซอร์แมท
บ่าย
เดินเที่ยวชม เมืองเซอร์แมท
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ
ค่ำ
นำท่าน ขึ้นรถไฟ กลับมาที่ เมืองทาช
ค่ำ
ELITE TASCH HOTEL
DAY
4
ทาช-มิลาน-เวโรน่า-ปาโดว่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านเดินทางเข้า เมืองมิลาน
เช้า
นำท่าน ถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปราสาทซฟอร์ซ่า
บ่าย
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งชมเมือง
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า (Verona) เมืองที่โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะ
บ่าย
นำท่านเดินเที่ยวชม จัตุรัสเออร์เบ (Piazza delle Erbe หรือ Market's square) ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์
มหาวิหารแห่งมิลาน
เวโรน่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ค่ำ
FOUR POINT BY SHERATON PADOVA
DAY
5
เวโรน่า-เวนิส-เกาะเวนิส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส
เช้า
นำท่านสู่ ท่า เรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto)
เช้า
นำท่านลงเรือ สู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย
เช้า
นำท่านถ่ายรูป บริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square)
เกาะเวนิส
เวโรน่า
บ่าย
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังของเวนิส
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ค่ำ
DELFINO & AMBASCIATORI VENICE MESTRE
DAY
6
เวนิส –ช้อปปิ้ง FOX TOWN OUTLET-อินเทอร์ลาเก้น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านสู่ ฟ็อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท Foxtown Oulet แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของชาวสวิส
บ่าย
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้ง สบายๆ
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้ง ริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ
อินเทอร์ลาเก้น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ค่ำ
CITY OBERLAND HOTEL
DAY
7
ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านเดินทาง โดยรถโค้ช สู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (Grinderlwald Grun) ชุมชนเล็กๆ น่ารัก เพื่อขึ้น รถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุง ฟราว
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่าย
นำท่านเดินทางจาก จุงฟราว ผ่าน เมืองเวนเก้น สู่ เมืองเลาเท่น บรุนเน่น โดยเส้น ทางรถไฟ อีกด้านหนึ่ง
บ่าย
(Lucerne) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส
บ่าย
นำท่านชม เมืองลูเซิร์น ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต
ยอดเขาจุงฟราว
ลูเซิร์น
บ่าย
ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชม ทะเลสาบลูเซิร์น
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้า
ค่ำ
IBIS STYLE LUZERN HOTEL
DAY
8
ซูริค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
13:30
ออกเดินสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-971 ให้ท่านผักผ่อน ใช้เวลาเดินทางรวม 11 ชั่วโมง (บริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)
DAY
9
กรุงเทพฯ
05:30
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก **
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
** ผู้เดินทางทุกท่านกรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางเมื่อท่านจองทัวร์และยืนยันแน่นอนว่าจะเดินทาง เพื่อบริษัทฯ จะบริการแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการนัดหมายการยื่น **
เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 
 
อัตรานี้รวม
* ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด  
* ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
* ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
* ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
* ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(ท่านที่อายุระหว่างเกิน 1 ปี-ไม่เกิน 75 ปี)
* ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 05 ธ.ค. 60 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
 
อัตรานี้ไม่รวม
* ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
* ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
* ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,800 บาท (เก็บพร้อมส่วนเหลือ)
* ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า (สวิส)  3,800 บาท (เก็บพร้อมมัดจำ)
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
* ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
* ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
* สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
* ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% โดยคิดได้จากค่าบริการเท่านั้น
 
การชำระเงิน 
* ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 35,000 บาท (3 วัน) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์
* ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ หรือหลังจากการยื่นวีซ่า มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด 
 
การยกเลิกการจองทัวร์ หลังจากมัดจำแล้ว
* หากยกเลิกก่อนเดินทาง 40 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด
* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทำการ หักมัดจำ 15,000 บาท
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ หรือหลังจากยื่นวีซ่าแล้ว หัก 50% ของราคาทัวร์รวมทั้งค่าวีซ่าที่ดำเนินการไปแล้ว
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
* หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 20 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการ จลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
 
หมายเหตุ 
* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
* กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
* เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 
* โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
* กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพัก ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
* โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 
หลักฐานการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์  (ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 7-10 วันทำการ)
* การยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ทุกท่านต้องแสดงตัวเพื่อสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์รับยื่น TLS CONTACT SWITZERLAND อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.สาธรใต้
* กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมาแล้ว และวีซ่าที่ได้มาระบุคำว่า VIS สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้องสแกนลายนิ้วมือ แต่ต้องมาแสดงตัวทุกครั้งที่มีการเดินทางเพื่อถ่ายรูป
* กรณีที่ท่านไม่เคยสแกนลายนิ้วมือมาก่อน ท่านจำเป็นต้องมาแสดงตัวเพื่อยื่นขอวีซ่า
* กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้ว แต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น ท่านจะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง
 
หมายเหตุ: ห้ามมิให้ใส่คอนแทคเลนส์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดวงตา เช่น คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์ ในระหว่างการทำการจัดบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์)
 
สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
* สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า
* สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
* การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาสถานทูตง่ายขึ้น
* กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน
 
 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์  
* หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
* รูปถ่าย สีขนาด แนวตั้ง 3.5 Cm. แนวนอน 4.5 Cm. จำนวน 2 รูป ขนาดของใบหน้าวัดจากศีรษะถึงคาง 3 ซม.และฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมเครื่องประดับ (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ กรุณาอย่าวัดจากขนาดที่อยู่ในรูปให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นค่ะ)
* สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งเบอร์บ้าน (ถ้ามี) และเบอร์มือถือ
* สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)
* สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
* ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ถ้ามี)
* สำเนาบัตรข้าราชการ
* หลักฐานการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
* ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต
* พนักงานบริษัท: ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุชื่อ ตำแหน่งอัตราเงินเดือนและวันเริ่มทำงาน
* ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัด (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุชื่อ ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน
* เกษียณอายุ: ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
* เจ้าของบริษัท: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
* เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) / พค.0403
* ประกอบอาชีพอิสระ: พิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุชื่อ ตำแห่ยง รายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย สัญญาเช่า ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย เอกสารการเสียภาษี
* นักเรียน/นักศึกษา: ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุชื่อ ชั้นเรียน
* หลักฐานการเงิน : สเตทเม้นท์จากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ขอย้อนหลัง 6 เดือน 
และอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดหรือไม่ต่ำกว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสำเนา  หน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีและบัญชีจะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่มกรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)
 
** สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวัน และพันธบัตร ฯลฯ **
 
-กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อ สถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องขอหนังสือ รับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
 
* กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา–มารดา หรือเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่งจะต้องทำหนังสือให้ความยินยอมจากอำเภอ โดยที่บิดา–มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนง ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง
- กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหย่าร้าง โดยมีข้อความระบุว่า มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการ ขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
- กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
- กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ปัจจุบันท่านไม่สามารถทำได้ 
- ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประปเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง