ทัวร์มาเลเซีย - สิงคโปร์ 6วัน 5คืน สายการบินแอร์เอเชีย

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 21 - 26 ส.ค 61
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 19,900 เด็ก 19,900
พักเดียว 24,400 มีเตียง 19,900
พักสาม 19,900 ไม่มีเตียง 18,900

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ปีนัง - วัดเขาเต่า - วัดไชยมังคลาราม - วัดธรรมมิการาม
NEO+ HOTEL / ROYAL HOTEL, PENANG
2 ปีนัง - สตรีทอาร์ต - ป้อมปืนควอโนริส - วัดถ้ำเปรัค - คาเมรอนไฮแลนด์ - ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - ฟาร์มผึ้ง
HERITAGE HOTEL / NOVA HIGHLAND HOTEL, CAMERON HIGHLAND
3 คาเมรอนไฮแลนด์ - ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - เก็นติ้งไฮแลนด์
AWANA HOTEL / FIRST WORLD HOTEL, GENTING
4 เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร์ - พระราชวังอีสตาน่าไนการ่า - ถ่ายรูปตึกแฝด - ปุตราจาย่า - มะละกา - ยะโฮร์บารู
NEW YORK HOTEL, JOHOR BAHRU
5 ยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - ซิตี้ทัวร์ - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - เกาะเซ็นโตซ่า - โชว์ GARDEN BY THE BAY
NEW YORK HOTEL, JOHOR BAHRU
6 สิงคโปร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งถนนออชาร์ด - กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพฯ - ปีนัง - วัดเขาเต่า - วัดไชยมังคลาราม - วัดธรรมมิการาม
08:00
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย หมายเลข 2
10:50
ออกจากสู่ปีนัง โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD403
13:35
เดินทางถึงสนามบินปีนัง นำสัมภาระขึ้นรถปรับอากาศ ผ่านชมอาคารบ้านเรือนชาวปีนัง ซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสซึ่งเหมือนอาคารของชาวภูเก็ต นำท่านเที่ยวชม วัดเขาเต่า ซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา ชม เจดีย์หมื่นพระ ที่ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาส เมื่อหลายร้อยปีก่อนและพระองค์ได้ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้กับวัด
เดิมทีนั้นวัดได้สร้างองค์เจดีย์แบบจีนทั้งองค์ มีเจ็ดชั้น ทางวัดได้ซาบซึ้งถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้แก้ไขให้ชั้นที่สามถึงชั้นที่ห้า เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย มาตราบเท่าทุกวันนี้ บนวัดเขาเต่า เราสามารถชมทิวทัศน์ของเมือง ปีนังเมืองท่าใหญ่ในสมัยประเทศอังกฤษมาปกครอง จากนั้นเที่ยวชม วัดไชยมังคราราม วัดไทยที่เก่าแก่ในเมืองปีนัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2388 เป็นวัดไทยที่มีพระพุทธไสยาสน์ ยาวอันดับ 3 ของโลก และมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดอยู่ด้านในโบสถ์ ชม วัดพม่าธรรมมิการาม ซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบพม่า ด้านในมีพระพุทธรูปหินอ่อน และเจดีย์แบบพม่าที่งดงาม
วัดถ้ำเขาเต่า
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตารท้องถิ่น มื้อที่ 1 ที่พัก NEO+ HOTEL / ROYAL HOTEL, PENANG ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
DAY
2
ปีนัง - สตรีทอาร์ต - ป้อมปืนควอโนริส - วัดถ้ำเปรัค - คาเมรอนไฮแลนด์ - ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - ฟาร์มผึ้ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม มื้อที่ 2
เช้า
นำท่านสู่ย่านเก่าแก่ของปีนัง เที่ยวชม <PENANG STREET ART ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมอาคารชิโนโปรตุกีสอันเก่าแก่ สนุกสนานกับการถ่ายภาพที่ศิลปินชื่อดัง นายเออร์เนสต์ ซาคาเรวิก (Ernest Zacharevic) ศิลปินชาวลิทัวเนียที่จบการศึกษาทางด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเซ็กที่ลอนดอน ได้คิดวาดภาพอันสะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของชาวปีนังไว้ตามอาคารอันเก่าแก่ต่างๆ เพื่อให้อาคารเหล่านี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจากนั้นนำท่านชม ป้อมปืนควอโนริส ที่ อังกฤษสร้างขึ้นไว้ต่อสู้กับสยามประเทศในสมัยก่อนที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลปีนัง ผ่านชมอาคาร City Hall ที่ ออกแบบสร้างอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษ หอนาฬิกาที่โดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ตั้งตระหง่านอยู่ใกล้ชายทะเล ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์
คาเมรอนไฮแลนด์
ปีนัง
ป้อมปืนควอโนริส
12:00
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 3
บ่าย
นำท่านเที่ยวชมวัดถ้ำเปรัค นมัสการพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ พระสังขจาย เทวรูปเทพเจ้าจีนต่างๆ ชมและถ่ายรูปกับจิตรกรรมฝาผนังในถ้ำอันสวยงาม โดยเฉาะรูปวาดเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่งดงามที่อยู่ที่เสาหินกลางถ้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ สถานที่พักตากอากาศบนเขาสูงของชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดีตปัจจุบันทำเป็นสถานที่พักตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ชื่นชมธรรมชาติ ระหว่างทางสู่คาเมรอนชมไร่พืชผักอันเขียวขจี นำท่านเที่ยวชม ฟาร์มสตอเบอร์รี่ ผลไม้เมืองหนาวขึ้นชื่อที่นิยมปลูกกันมากชมคาเมรอน อิสระให้ท่านถ่ายรูปและเลือกชมเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากสตอเบอร์รี่ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเที่ยวชมฟาร์มผึ้ง ซึ่งชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก ชมบรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟาร์ม พร้อมเลือกซื้อน้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ จากผึ้งซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายติดไม้ติดมือกลับบ้าน
ค่ำ
บริการอาหารเย็น มื้อที่ 4 แบบสุกี้หม้อไฟ ชาบู ชาบู ที่พัก HERITAGE HOTEL / NOVA HIGHLAND HOTEL, CAMERON HIGHLAND ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
DAY
3
คาเมรอนไฮแลนด์ - ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - เก็นติ้งไฮแลนด์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่ 5
เช้า
นำท่านเดินทางลงจากคาเมรอน สัมผัสบรรยากาศอันแสนสดชื่นเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า เที่ยวชม ไร่ชาบารัต ไร่ชาศรีลังกาขนาดใหญ่ ซึ่งมองดูคล้ายผืนสักหลาดขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นชาที่นำมาจากศรีลังกามาปลูกเมื่อสมัยที่อังกฤษเข้าปกครองมาเลเซีย ทั้งยังนับเป็นชาสายพันธุ์ดีที่สุดอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูป เลือกชิมชาชัก (TEH TARIK) เครื่องดื่มยอดฮิตยามเช้าของคนมาเลเซีย หรือเลือกซื้อชาเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน ระหว่างทางลงจากเขานำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูป น้ำตกอีสกันดา น้ำตกอีกแห่งบนเทือกเขาคาเมรอนที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
น้ำตกอีสกันดา
12:00
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 6
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า AWANA SKY WAY นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง (กระเช้า 1 กระเช้านั่งได้ไม่เกิน 10 ท่าน ควรเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กสำหรับพักค้างคืนบนเก็นติ้ง 1 คืนกรณีพักที่ FIRST WORLD HOTEL) เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับ CITY OF ENTERTAINMENT สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ FIRST WORLD PLAZA และช้อปปิ้งมอลล์ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุด SKY AVENUE แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลายๆ ร้านจากทั่วทุกมุมโลก เด็กๆ สามารถเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ ในบริเวณสวนสนุกในร่ม (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือจะเข้าคาสิโนเสี่ยงโชค (เปิด 24 ชั่วโมง) ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ็ค *** คาสิโนสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 21 ปีขึ้นไปเท่านั้น สุภาพบุรุษ ต้องสวมเสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ *** (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
เก็นติ้งไฮแลนด์
ค่ำ
ที่พัก<AWANA HOTEL / FIRST WORLD HOTEL, GENTING ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
DAY
4
เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร์ - พระราชวังอีสตาน่าไนการ่า - ถ่ายรูปตึกแฝด - ปุตราจาย่า - มะละกา - ยะโฮร์บารู
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่ 7
เช้า
นำท่านลงจากเก็นติ้งไฮแลนด์ ระหว่างทางนำท่านเลือกซื้อสินค้า OTOP ชื่อดังจากมาเลเซีย ณ ร้านสินค้า OTOP อาทิเช่น เครื่องตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋ / ขนมเปี๊ยะ / ปูแผ่น / ไก่แผ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาทาประคบแก้ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ ที่ใครๆ มาซื้อแล้วเป็นต้องฝากซื้อซ้ำอีกหลายรอบ นำท่านเที่ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความงดงามและยิ่งใหญ่พระราชวังของประมุขแห่งประเทศ อีสตาน่า ไนการ่า นำท่านถ่ายรูปย่าน DATARAN MERDEKA สถานที่เฉลิมฉลองเอกราช ชมความงดงามของอาคารต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบ อาทิเช่น อาคาร SULTAN ABDUL SMAD ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง นับเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก นำท่านผ่านชม หอคอยโทรคมนาคม K.L. TOWER จากนั้นนำท่านถ่ายรูปและชมวิว ตึกแฝดปิโตรนัส ณ จุดที่มองเห็นตึกได้สวยงามที่สุด นำท่านเลือกซื้อช็อคโกแลตแท้ๆ จาก โรงงานช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE ซึ่งช็อคโกแลตนั้นนับเป็นสินค้า ของฝากชื่อดังอีกอย่างของมาเลเซียที่นักท่องเที่ยวต่างหาซื้อเพื่อลิ้มลองและนำกลับไปฝากคนที่ท่านรัก
12:00
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 8
บ่าย
นำท่านเที่ยวชม เมืองแห่งอนาคต ปุตราจาย่า เมืองที่วางผังเมืองและเนรมิตอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้อย่างสวยสดงดงาม ที่สำคัญยังเมืองที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดเป็นอันดับ 1 อีกด้วย นำท่านชมและถ่ายรูปทำเนียบรัฐบาล และมัสยิดประจำเมือง ที่สร้างจากหินอ่อนสีชมพูอันงดงามยิ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองมรดกโลก มะละกา เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ชมความงดงามที่ผสมสานศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ไว้ได้อย่างลงตัว ณ ย่านอาณาจักรแดง (DUTCH SQUARE) จากนั้นนำท่านเดินขึ้นเขา ST. PAUL HILL ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองและช่องแคบมะละกา พร้อมชมโบสถ์เซนต์ปอลล์อันเก่าแก่ และสักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ อันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นลงจากยอดเขาชมป้อมปืน A FAMOSA ป้อมปืนที่โปรตุเกสสร้างขึ้นป้องกันเมืองเมื่อตอนเข้ายึดครองมะละกา
พระราชวังอีสตาน่าไนการ่า
มะละกา
ตึกแฝดปิโตรนัส
ปุตราจาย่า
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 9 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่ รัฐยะโฮร์บารู รัฐที่อยู่ปลายแหลมมลายู ที่เขตแดนติดกับประเทศสิงคโปร์
22:00
เดินทางถึงรัฐยะโฮร์ ที่พักNEW YORK HOTEL, JOHOR BAHRU ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
DAY
5
ยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - ซิตี้ทัวร์ - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - เกาะเซ็นโตซ่า - โชว์ GARDEN BY THE BAY
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่ 10
เช้า
นำท่านเดินทางสู่ด่านยะโฮร์บารู เพื่อเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสองประเทศ นำท่านเดินทางสู่ MERLION PARK บริเวณอ่าวมารีน่า ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ตึกเอสพลานาด หรือตึกทุเรียน ที่มีเอกลักษณ์สวยงามแปลกตา ตึกมารีน่าเบย์แซนด์ อาคารโรงแรมและ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ที่ยิ่งใหญ่งดงาม นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ เลือกชมและซื้อสินค้าที่ร้าน DUTY FREE ที่มีสินค้าราคาถูกมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น น้ำหอม นาฬิกา ของที่ระลึกและขนมนานาชนิดจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะเซ็นโตซ่า (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
Garden by the bay
Merlion
เช้า
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 11 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ GARDEN BY THE BAY ชมโชว์ SUPER TREE LIGHT การแสดงประกอบแสง สี ประกอบดนตรี คู่กับโครงสร้างแสดงต้นไม้ขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของ GARDEN BY THE BAY
ค่ำ
นำท่านเดินทางกลับสู่รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย ที่พักNEW YORK HOTEL, JOHOR BAHRU ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
DAY
6
สิงคโปร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้งถนนออชาร์ด - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม มื้อที่ 12
เช้า
นำท่านเดินทางสู่ด่านยะโฮร์บารู เพื่อเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสองประเทศ นำท่านเดินทางสู่ย่าน BUGIS เพื่อชมวัดจีนอันเก่าแก่ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวจีนในสิงคโปร์ และชมวัดศรีกฤษณะ ของชาวฮินดู จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงระดับโลกของสิงคโปร์ นั่นคือ ถนนออชาร์ด ที่สองข้างทางเรียงรายไปด้วยห้างสรรพสินค้าน้อยใหญ่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น CENTRAL ORCHARD, CENTER PIONT, 313 SOMERSET, PARAGON และอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก รุ่นใหม่ล่าสุดนำมาวางขายเหล่านี้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์
orchard
วัดเจ้าแม่กวนอิม
20:40
เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย / ไลอ้อนแอร์ หรือโลว์คอสระดับเดียวกัน เที่ยวบินที่ FD350
22:05
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
เงือนไขการให้บริการ
การจองและชำระเงิน
1.ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
(กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ)
- หากท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ – นามสกุล ผู้จอง พร้อมทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมที่จอง / วันเดินทาง / จำนวนสมาชิก และสำเนาหนังสือเดินทางของท่านและสมาชิกในกลุ่ม มายังเบอร์แฟกซ์ / E-Mail / LINE 
สำหรับคนไทยต่างด้าวสามารถเดินทางได้ โดยทำการแจ้งเข้าแจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมือง และขอวีซ่า รายละเอียดกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับพนักงานที่ท่านจองทัวร์ด้วย
3.การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ ต้องทำในวันเวลาทำการของบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินโลว์คอสชั้นประหยัดพร้อมภาษี กรุงเทพฯ – ปีนัง , สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ  
2.ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือตามเงื่อนไขของสายการบิน
3.ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
4.ค่าโรงแรมที่พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศมาเลเซีย
5.ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าอาหารรวม 12 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (อาหารที่จัดเลี้ยงในแต่ละมื้อเป็นอาหารท้องถิ่น หากท่านชอบทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ  หรือมีเด็กควรนำอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
7.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรายการ
8.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณี) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน การเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
**ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ/การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้**
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วัน)
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วัน)
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วัน)
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วัน)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยง / ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์ 
3.ค่าระวางน้ำหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
4.ค่าตั๋วเข้าชม OPTIONAL TOUR ต่างๆ อาทิ UNIVERSAL STUDIO / S.A.E. AQURIUM
5.ค่าทิป ท่านละ 600 บาท / ทริป / ท่าน
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนำไปหักค่าใช้จ่าย
 
ระเบียบการและข้อตกลงการสำรองที่นั่ง
1.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านมัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
แจ้งยกเลิกระหว่าง 15 –29 วันก่อนการเดินทาง สงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนมัดจำทั้งหมด
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
** ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ **
2.เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
2.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า
4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เป็นต้น
5.เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6.กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
7.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ
 
หมายเหตุ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ
 
 
 
 

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง
21 ส.ค 61 - 26 ส.ค 61 ฿ 19,900 ฿ 24,400 ฿ 19,900 ฿ 19,900 ฿ 18,900
4 ก.ย 61 - 9 ก.ย 61 ฿ 19,500 ฿ 24,000 ฿ 19,500 ฿ 19,500 ฿ 18,500
18 ก.ย 61 - 23 ก.ย 61 ฿ 19,500 ฿ 24,000 ฿ 19,500 ฿ 19,500 ฿ 18,500
2 ต.ค 61 - 7 ต.ค 61 ฿ 19,900 ฿ 24,400 ฿ 19,900 ฿ 19,900 ฿ 18,900
9 ต.ค 61 - 14 ต.ค 61 ฿ 19,900 ฿ 24,400 ฿ 19,900 ฿ 19,900 ฿ 18,900
10 ต.ค 61 - 15 ต.ค 61 ฿ 19,900 ฿ 24,400 ฿ 19,900 ฿ 19,900 ฿ 18,900
23 ต.ค 61 - 28 ต.ค 61 ฿ 19,900 ฿ 24,400 ฿ 19,900 ฿ 19,900 ฿ 18,900
6 พ.ย 61 - 11 พ.ย 61 ฿ 19,500 ฿ 24,000 ฿ 19,500 ฿ 19,500 ฿ 18,500
20 พ.ย 61 - 25 พ.ย 61 ฿ 19,500 ฿ 24,000 ฿ 19,500 ฿ 19,500 ฿ 18,500
4 ธ.ค 61 - 9 ธ.ค 61 ฿ 19,900 ฿ 24,400 ฿ 19,900 ฿ 19,900 ฿ 18,900
5 ธ.ค 61 - 10 ธ.ค 61 ฿ 19,900 ฿ 24,400 ฿ 19,900 ฿ 19,900 ฿ 18,900
11 ธ.ค 61 - 16 ธ.ค 61 ฿ 19,900 ฿ 24,400 ฿ 19,900 ฿ 19,900 ฿ 18,900
18 ธ.ค 61 - 23 ธ.ค 61 ฿ 19,900 ฿ 24,400 ฿ 19,900 ฿ 19,900 ฿ 18,900
28 ธ.ค 61 - 2 ม.ค 62 ฿ 20,900 ฿ 25,400 ฿ 20,900 ฿ 20,900 ฿ 19,900
29 ธ.ค 61 - 3 ม.ค 62 ฿ 20,900 ฿ 25,400 ฿ 20,900 ฿ 20,900 ฿ 19,900