ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ - เดลี - อัครา - ทัชมาฮาล 5วัน 3คืน สายการบินสไปซ์เจ็ท

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - เดลลี - อัคราฟอร์ด - ทัชมาฮาล - เดลลี
The 33 Hotel
2 เดลลี - ศรีนาคาร์ - กุลมาร์ค
House Boat
3 ศรีนาคาร์ - พาฮาแกรม - ศรีนาคาร์
House Boat
4 ศรีนาคาร์ - เดลลี - สนามบินสุวรรณภูมิ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
สนามบินสุวรรณภูมิ - เดลลี - อัคราฟอร์ด - ทัชมาฮาล - เดลลี
01:00
คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู 3 แถว E สายการบิน Spice jet AIRLINE
03:50
โดยสายการบิน Spice jet เที่ยวบิน SG84 เหินฟ้าสู่ เดลลี
06:10
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองเดลลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ท่านเดินทางสู่ อัครา (Agra) เคยเป็นเมืองหลวงสำคัญของอินเดียในยุคศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา เมืองอัครายังเป็นที่ตั้งของป้อมอักรา (Agra Fort) ป้อมแดง (Red Fort of Agra) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983
เช้า
รับประทานอาหารเช้า(1)
11:00
นำท่านชม อัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้น และป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทั้ง อาคารหินทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์ ที่นี่ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น้ำยุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์ นำท่านชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำยมุนา สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ต่อพระมเหสีมุมตัส มาฮาล ที่สวรรคตเนื่องจากการให้กำเนิดบุตรคนที่14 ภายในทัชมาฮาลนั้นเป็นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัส และกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ที่สวยงามโดดเด่น
ทัชมาฮาล
อัคราฟอร์ท
12:00
รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำยมุนา สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ต่อพระมเหสีมุมตัส มาฮาล ที่สวรรคตเนื่องจากการให้กำเนิดบุตรคนที่14 ภายในทัชมาฮาลนั้นเป็นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัส และกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ที่สวยงามโดดเด่น แล้วเดินทางกลับเดลลี

ระหว่างทางผ่านชม อาศรัธาม (Akshardham) หรือ อัชดัม วัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก สถานที่ที่น่าเลื่อมใสของมหาชนทั่วประเทศอินเดีย ในอินเดียมีวัดลักษณะเช่นนี้อยู่มากแต่ในที่สุด บริษัทกินเนสก็มอบใบประกาศนียบัตร วัดฮินดูใหญ่ที่สุดในโลก ให้กับวัดนี้ ด้วยเหตุผลคือเป็นวัดใหญ่ที่สุดสร้างโดยเอกชน และถือว่าเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุด เพราะมีบริเวณกว้างมากถึง 86,342 ตารางฟุต วัดนี้มีความอัศจรรย์มากมาย สร้างด้วยหินทรายสีชมพู แกะสลัก และปูพื้นด้วยหินอ่อน มียอดโดมเป็นหินทรายชมพู แกะสลัก ตัวโดมสูง 72 ฟุต มีเสา โดม ล้อม 1,160 ต้น รอบโดมแกะเป็นเศียรคชสารจำนวน 148 เศียร ด้านในบรรจุ เทพเจ้าฮินดูแกะสลักกว่า 20,000 องค์ ใช้เวลาสร้าง 5 ปีเท่านั้น โดยท่านประมุข สวามี มหาราช เป็นผู้ออกแบบเพียงคนเดียว เป็นสถาปัตยกรรมฮินดูที่เก่าแก่ที่สุด ก่อสร้างโดยช่างอาสาสมัคร มีทั้งนักบวช ช่างศิลปะ รวมถึงนักแสวงบุญทุกคน (ปิดวันจันทร์) นำท่านชม INDIA GATE ประตูนี้มีลักษณะเหมือนประตูชัยปารีสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1 และมีการสลักชื่อทหารที่สละชีพเพื่อชาติในสงครามโลกครั้งที่ 1ด้วย ผ่านชม Rashtrapati Bjawam หรือทำเนียบประธานาธิปดีอินเดีย
19:00
รับประทานอาหารค่ำ(3)ที่ ภัตตาคาร พักที่ The 33 Hotel หรือเทียบเท่า
DAY
2
เดลลี - ศรีนาคาร์ - กุลมาร์ค
06:00
รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
07:00
ออกเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศ เพื่อทำการเช็คอินเดินทางสู่ ศรีนาคาร์
10:25
โดยสายการบิน SpiceJet เที่ยวบิน SG937 เหินฟ้าสู่ ศรีนาคาร์
12:45
เดินทางถึง ศรีนาคาร์ เมืองหลวงฤดูร้อนของแคว้นจามมู-แคชเมียร์ เมืองแห่งทะเลสาบ ตั้งอยู่ ใจกลางของหุบเขาแคชเมียร์ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร มีทิวทัศน์สวยงามยิ่งสามารถเยี่ยมชมได้ทั้งปี

นำท่านเดินทางโดยรถ TEMPO คันละ 10-12 ท่าน รับประทานอาหารกลางวัน(5)set box แล้วออกเดินทางสู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้สู่กุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมืองฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม

นำท่านขึ้น เคเบิลคาร์ เฟส 1 (กระเช้าไฟฟ้าหรือกอนโดลา) ไปจนถึงยอดเขากุลมาร์ค (ซึ่งตรงนี้ต้องรอคิวกลางแจ้งนาน และอาจเจอแซงคิว ระหว่างรอจะมีกิจกรรมให้เราเล่นรอได้ เช่น ลากเลื่อน ไปกลับ ประมาณ 1 กิโล หรือ สกี ค่าเล่นประมาณ 300 – 500 รูปี หรือจะถ่ายรูปกับสกีอย่างเดียวก็ได้ค่ะ ประมาณ 100-200 รูปี ) ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซี ซึ่งจะอพยพไปอยู่ทีเมือง จัมมู ในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน บนยอดเขากุลมาร์คนี้ ให้เวลาอิสระท่าน (ซึ่งตรงนี้ก็จะมีลากเลื่อน และ สกีให้เล่นอีกเช่นกัน หรือ จะขึ้นเคเบิลคาร์ ไปเฟส 2 ก็ได้ (ค่าขึ้นต้องจ่ายเอง) ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ศรีนาคา
ค่ำ
รับประทานค่ำ(6) บนเรือที่พัก พักที่House Boat หรือเทียบเท่า
DAY
3
ศรีนาคาร์ - พาฮาลแกรม - ศรีนาคาร์
07:00
รับประทานอาหารเช้า(7)ที่ ห้องอาหารที่พักเรือ
08:00
ขบวนรถออกเดินทางสู่ หุบเขาแกะ หรือ พาฮาลแกม ห่างจากเมืองศรีนาคาไปทางทิศตะวันออกประมาณ 87 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย ระหว่างทางสองข้างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย เช่นหมู่บ้านที่ทำครกหิน หมู่บ้านที่ทำไม้แบดสำหรับกีฬาคลิกเก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทนี้ได้ตามสนามทั่วไป (Willow Tree) ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นได้มาก ระหว่างทางสู่เมืองพาฮาลแกม
นอกจากนี้ จะได้เห็นทุ่งโล่งๆ ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนตุลาคม ท้องทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกหญ้าฝรั้น หรือ Saffron ที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะดอกจะเป็นสีม่วงคล้ายๆ ดอกอัญชัญ ว่ากันว่าเกสรของหญ้าฝรั้นมีสรรพคุณในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ดี ตลอดสองข้างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงามของหมู่บ้านต่างๆ เส้นทางในช่วงเดือนเมษายนท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งดอกมัสตาดสีเหลืองขนาดใหญ่ทุ่งดอกทิวลิปป่าและวิวทิวทัศน์อันสวยงามระหว่างทางชม ARU VALLEY AND BETAAB BALLEY
พาฮาลแกรม
12:00
รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที่ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังจากนั้นท่านสามารถเดินชมหุบเขา มีสายน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำริดเดอร์ ที่พาฮาลแกมท่านสามารถขี่ม้าแคระ (มีคนจูง) ชมความงามของธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาว แคชเมียร์ เส้นทางการขี่ม้าอาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเส้นทางไต่เขาสูงชัน สำหรับท่านที่กลัวความสูงโปรดพิจารณาก่อนตัดสินใจ การขี่ม้าจะใช้เวลาไป-กลับประมาณ 1-2 ชั่วโมง ท่านที่ต้องการขี่ม้าซึ่งจะมี 2 แห่งนะคะในทริปนี้ แต่ทัวร์แนะนำให้ขี่ที่นี่ค่ะ (ค่าขี่ม้าไม่รวมในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 500 – 600 รูปี) ก่อนกลับเข้าสู่ศรีนาคานำท่านชม AWANTIPURA RUINS เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้า MAHADEV โดย AWANTI VARMAN วัดแม้จะอยู่ในซากปรักหักพังเป็นที่น่าสนใจทางโบราณคดีที่ดี KING AVANTIVARMAN ก่อตั้งเมืองในศตวรรษที่ 9 มีสองวัดหลักซึ่งหนึ่งในนั้นคือพระศิวะ ตอนนี้คงเหลือแต่ซากปรักหักพังในขณะแต่ก็ยังคงสามารถเข้าชมได้ จนได้เวลาเดินทางกลับสู่ ศรีนาคาร์ จากนั้นนำท่านชม โรงงานทำพรมเปอร์เซีย นำท่านชม มัสยิดจาร์มา ซึ่งเป็นมัสยิสเก่าแก่แห่งเมืองศรีนาคาและให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดพื้นเมืองรอบๆมัสยิด
16:00
นำท่านลงเรือชิคาราสู่ตลาดน้ำท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ระหว่างทางจะผ่านสวนผักลอยน้ำและร้านค้าที่ปักหลักกันกลางทะเลสาบและตามสันดอน สัมผัสวิถีชีวิตให้เต็มรูปแบบของพ่อค้า (พ่อค้าจริงๆ ไม่มีแม่ค้า) และชาวสวนผัก ที่พร้อมใจกันมาซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตผลที่ตลาดน้ำ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ(9)บนเรือที่พัก พักที่ House Boat หรือเทียบเท่า
DAY
4
ศรีนาคาร์ - เดลลี - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า(10)ที่ ห้องอาหารของเรือ
เช้า
นำท่านเดินทางกลับสู่ศรีนาคา เพื่อนำท่านชม สวนชาลิมาร์ ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคา แคชเมียร์เป็น แคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต สวนชาลิมาร์แห่งนี้เป็นสวนแห่งความรักสร้างโดยจักรพรรดิ์ชาฮังคี น้ำพุภายในสวนเกิดขึ้นได้โดยแรงดันน้ำธรรมชาติที่มาจากภูเขา ในช่วงฤดูร้อนท่านจะได้พบกับดอกไม้นานาพรรณ รวมทั้งต้นชีน่าร์ (ชื่อต้นไม้ที่เรียกตามท้องถิ่น) หรือ ต้นเมเปิ้ล ขนาดใหญ่ในสวนแห่งนี้ บางต้นมีอายุกว่า 300-400 ปี จากนั้นชม สวนนิชาน ตั้งอยู่บนฝั่งของทะเลสาบดาล มีภูเขาซาร์บาวาลตั้งเป็นฉากหลัง เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี รวมถึงดอกบัวสวรรค์ ที่หาพบเห็นได้ยาก และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดิน และหนุ่มสาวแคชเมียร์ที่มักใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นัดหมาย
11:30
รับประทานอาหารกลางวัน(11)ที่ ภัตตาคาร แล้วเดินทางสู่ สนามบินศรีนาคาร์
14:00
โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบิน SG253 เหินฟ้าสู่ เดลลี
16:05
เดินทางถึง สนามบินเดลลี นำท่านขึ้นรถสู่ สนามบินนานาชาติเดลลี
18:00
รับประทานอาหารค่ำอิสระ ภายในสนามบิน
21:10
โดยสายการบิน Spice Jet เที่ยวบิน SG87 เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
DAY
5
สนามบินสุวรรณภูมิ
02:45
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

เงื่อนไขการชำระเงิน  
1.ชำระเงินท่านละ 10,000 บาท พร้อมค่าวีซ่าอินเดีย 2,999 บาท พร้อมเอกสารในการยื่นวีซ่า ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน 
2.หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
3.หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
4.เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
5.หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ 
6.ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร หากไม่ส่งสำเนาหนังสือ มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งวสิ้น
7.โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด และ เครื่องบินภายในประเทศตามที่ระบุ สายการบิน Spice Jet                            
2.โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว จำนวน 3  คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน 
3.อาหารตามรายการและน้ำดื่มค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม                                                                                                                               
4.ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว และ ไกด์ท้องถิ่น
5.ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
2.ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
3.ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
4.ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
5.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
6. ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ  ฯลฯ
7.ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าประเทศอินเดีย(ปกติ) สำหรับหนังสือเดินทางไทย(วีซ่าออนไลน์ 2,999 บาท) 
8.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ 15 USD ค่าทิบหัวหน้าทัวร์ไทย 1500 บาท

เอกสารประกอบการขอวีซ่า 
1.มีระยะเวลาในการทำวีซ่า ประมาณ 5-10 วันทำการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์
2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าที่ใช้ได้อย่างน้อย 2 หน้า
3.สำเนาบัตรประชาชน,  สำเนาทะเบียนบ้าน 
4.รูปถ่ายสีพื้นขาว 2*2 นิ้วเท่านั้น โดยรูปต้องเห็นส่วนของไหล่และบ่า ใช้จำนวน  2  รูป หากรูป ไม่ถูกต้องท่านจะได้รับการปฏิเสธการยื่นวีซ่า
5.หลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง
6.**กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าวีซ่าและค่าดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง**

เงื่อนไขยกเลิกการจอง 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง