ทัวร์ไต้หวัน ขั้นเทพโคตรคุ้ม 1 พิพิธภัณฑ์ นั่งกระเช้าพาโนราม่า CHIMEI 5 วัน 4 คืน สายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 11 - 15 ก.ย 61
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 35,888 เด็ก 34,888
พักเดียว 43,388 มีเตียง 34,888
พักสาม 35,888 ไม่มีเตียง 33,888

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2 ไทจง - ผูหลี่ - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - ศาลเจ้ากวนอู - ชิมชาอู่หลง - อาบน้ำแร่(ภายในห้องพักส่วนตัว)
3 ผูหลี่ - เกาสง - พิพิธภัณฑ์วัดโฝวกวงซัน - อิสระช็อปปิ้งซินจูเจียง - ตึกเกาสง 85 (รับประทานอาหารพร้อมชมวิว)
4 เกาสง - เจดีย์เสือเจดีย์มังกร - ไถหนาน - พิพิธภัณฑ์ CHIMEI - ไทจง - (16:30-18:06) นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทจง-ไทเป) - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
5 ไทเป - DUTY FREE - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
06:00
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวก จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
08:25
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวนโดยเที่ยวบินที่ CI838
13:05
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริการของว่างบนรถ เดินทางสู่เมือง ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
นำทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านของเหล่าทหารพรรคก๊กมินตั๋งหลังจากที่อพยพมายังไต้หวันพร้อมกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงได้เก็บรักษาอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมินตั๋ง บ้านแต่ละหลังจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้นแต่พื้นถนนทางเดินก็ถูกแต่งแต้มสีสันและตัวการ์ตูนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (สเต็กหินลาวา) หลังรับประทานอาหารค่ำ
ค่ำ
หลังรับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทจง เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นและนักช้อปปิ้งของเมืองไทจง โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์จะมีผู้คนมากมายรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต่างมุ่งหน้ามาช้อปปิ้งที่ตลาดแห่งนี้ มีสินค้าหลากหลายทั้งเสื้อผ้า รองเท้า ของกิน ซีดี ของเล่น รวมถึงของว่างมากมายอาทิเช่น ชานมไข่มุก กุนเชียงยักษ์ เต้าหู้เหม็น มีเวลาให้ท่านอิสระเลือกซื้อเลือกชม อย่างมากมายตามอัธยาศัย
พักที่ LE PARKER HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
ถนนสายรุ้ง
DAY
2
ไทจง - ผูหลี่ - ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) - ศาลเจ้ากวนอู - ชิมชาอู่หลง - อาบน้ำแร่(ภายในห้องพักส่วนตัว)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า
เช้า
เดินทางสู่เมือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน และยังเป็นแหล่งอาบน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย เนื่องจากเมืองนี้อยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงทำให้เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน นำทุกท่านเที่ยวชม ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะและบริเวณชมวิว ที่บริเวณสนามหญ้าที่เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะยังมีเวทีสำหรับชมการแสดงตัดขนแกะโดยชาวนิวซีแลนด์ผู้ดูแลฟาร์มแห่งนี้ ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิด สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี
เที่ยง:
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หัวปลาหม้อไฟ)
บ่าย
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนราม่า ซึ่งต้องข้ามภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และพบทิวทัศน์ชั้นสุดยอดของทะเลสาบสุริยันจันทราจากมุมสูง ซึ่งจะเห็นตัวทะเลสาบสุริยันจันทราได้เกือบทั้งทะเลสาบ จากนั้นนำทุกท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พาท่านกราบไหว้ขอพร พระถังซำจั๋ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว และที่วัดพระถังซำจั๋งแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามอีกจุดนึง จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้ากวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปํญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้นนำทุกท่านไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นกำเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่จังหวัด หนันโถว แห่งนี้เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือ ระดับน้ำทะเล 2,000 เมตรขึ้นไป
ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง
วัดกวนอู
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (หอยเชล์ผัดพริกไต้หวัน)
หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญท่าน อาบน้ำแร่ ตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานและการเดินทาง
พักที่ RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
DAY
3
ผูหลี่ - เกาสง - พิพิธภัณฑ์วัดโฝวกวงซัน - อิสระช็อปปิ้งซินจูเจียง - ตึกเกาสง 85 (รับประทานอาหารพร้อมชมวิว)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเกาสง
เที่ยง:
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป๋าฮื้อ 5 รส)
บ่าย
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำทุกท่านเยี่ยมชม วัดฝวอกวงซัน เดินทางไปกราบไหว้พระอามิตภะพุทธเจ้าที่ วัดฝวอกวงซัน เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ประจำภาคใต้ ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค์ ที่สามารถบรรจุศาสนิกชน ได้ถึง 1,000 คน ไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงถึง 33 เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขาล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปอีก 480 องค์ มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล มีสิ่งปลูกสร้างทางพุทธศาสนามากมายไม่ว่าจะเป็น เจดีย์ พระพุทธรูป พระอุโบสถที่มีอยู่ด้วยกัน 3 หลัง ประดิษฐานพระประธานหลักต่างกันไปที่เปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าไปกราบไหว้ขอพร จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม อาคาร ตึกเกาสง 85 (高雄85大樓) เป็นอาคารที่สูงที่สุดของเมือเกาสง และเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดของไต้หวัน ก่อนที่จะมีตึกไทเป 101(Taipei One Oh One) ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 2 มีความสูงทั้งหมด 82 ชั้น 378 เมตร แต่ชั้นที่เปิดให้ชมวิวจะอยู่ที่ชั้น 74 แต่ก็เป็นจุด ชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองเกาสง โดยจะมีร้านอาหาร และคาเฟ่อยู่ด้วยซึ่งสามารถนำเอาตั๋วที่เข้าชมมาเป็นส่วนลดได้ด้วย ตึกเกาสง 85 ออกแบบโดยตามลักษณะของตัวอักษรจีน 高(gāo) ที่เป็นตัวแรกของชื่อเมืองเกาสง มีรูปร่างคล้ายกับปีรามิดที่มีมงกุฏอันใหญ่ยักษ์ขนาด 3 ชั้น อยู่ที่ด้านบนสุดทำ ให้เรียก ตึกนี้ว่า 85 ชั้น ประกอบไปด้วยโรงแรม, ห้าง, ออฟฟิศ, ที่อยู่อาศัย และจุดชมวิว
ตึกเกาสง85
พิพิธภัณฑ์วัดโฝวกวงซัน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุพเฟ่ต์นานาชาติพร้อมชมวิว บนตึกเกาสง 85 )
หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญทุกท่านอิสระช้อบปิ้งตามอัธยาสัย
พักที่ CITY SUITES HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
DAY
4
เกาสง - เจดีย์เสือเจดีย์มังกร - ไถหนาน - พิพิธภัณฑ์ CHIMEI - ไทจง - (16:30-18:06) นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทจง-ไทเป) - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่านเยี่ยมชม นำท่านเข้าชม เจดีย์เสือเจดีย์มังกร เป็นเจดีย์คู่ที่ล้อมรอบด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่ชื่อว่าบึงดอกบัว ภายในเจดีย์สามารถขึ้นไปยังชั้นบนได้ เพื่อชมทิวทัศน์รอบๆบึงที่มีสิ่งปลูกสร้างและวัดต่างๆรอบๆ บริเวณ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โดยเชื่อกันว่า ถ้าได้เดินเข้าทางปากมังกรและทะลุออกทางปากเสือ จะเปลี่ยนให้โชคร้ายกลายเป็นดี โดยก่อนจะถึงปากมังกรทางเดินเข้าจะคล้ายลักษณะของการเลื้อยของมังกร จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เมือง ไทนาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองโบราณเก่าแก่ของไต้หวัน เป็นเมืองหลวง เมืองแรกเมื่อครั้งที่ชาวดัทช์ปกครองเกาะไต้หวัน
เที่ยง:
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ทอดมันหมึกดำ)
บ่าย
หลังรับประทานอาหารกลางวันนำทุกท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ CHIMEI ก่อตั้งโดยบริษัท CHIMEI ในปี 1992 โดยคุณ XU WEN LONG ผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่เก็บรักษาวัตถุต่างๆที่สมบูรณ์ที่สุดในไต้หวัน ส่วนใหญ่เก็บรักษาชิ้นงานศิลปะตะวันตก เครื่องดนตรี เครื่องทางการทหาร และธรรมชาติเป็นหลัก ในส่วนของเครื่องดนตรีนั้น พิพิธภัณฑ์นี้เก็บรักษาไวโอลินไว้มากที่สุดในโลกรวมถึงไวโอลินที่สร้างโดยปรมาจารย์ชื่อดังของโลก ในส่วนของศิลปะนั้น พิพิธภัณฑ์นี้เก็บรักษาภาพวาด แกะสลัก ของตะวันตกที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน ในส่วนเครื่องทางการทหาร พิพิธภัณฑ์นี้เก็บรักษาอาวุธโบราณจากประเทศต่างๆของเอเซีย เป็นอาวุธที่ผ่านสงครามมาแล้วแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการผ่านกาลเวลาที่เต็มไปด้วยประวัติที่น่าสนใจ ในส่วนของธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์นี้เก็บรักษาตัวอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกมากที่สุดในเอเซีย อาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันเริ่มสร้างปลายปี 2008 เปิดให้บริการในปี 2015 ใช้งบประมาณก่อสร้าง NT$ 1,500 ล้าน ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์นี้ได้ถูกมอบให้เป็นสมบัติของรัฐบาลจังหวัดไทนานแล้ว จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เมือง ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อนำทุกท่าน นั่งรถไฟหัวจรวด (16:30-18:06) (ไทจง-ไทเป)
พิพิธภัณฑ์ CHIMEI
เจดีย์เสือเจดีย์มังกร
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุพเฟ่ต์ชาบู ชาบู+บุพเฟ่ต์เบียร์ไม่อั้น!!!)
หลังรับประทานอาหารค่ำ นำทุกท่านอิสระช็อปปิ้งกันต่อที่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย โดยเฉพาะรองเท้าแฟชั่นวัยรุ่นที่กำลังดังและฮิตที่สุดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานในไทยได้แก่รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER โดยที่ไต้หวันมีราคาที่ถูกที่สุดในโลก เชิญท่านอิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัยได้อย่างเต็มที่
พักที่ HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
DAY
5
ไทเป - DUTY FREE - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 - ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านไปอิสระช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีที่ DUTY FREE พบกับสินค้าประเภทเครื่องสำอางและน้ำหอมที่มีราคาถูกกว่าเมืองไทย นอกจากนี้ยังสินค้าของฝากราคาไม่แพงอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก นำทุกท่านเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และพาท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น 89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนมบริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน จากนั้นพาท่านไปชิมขนมขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ่งทำจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างดี
เที่ยง:
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เสี่ยวหลงเปา)
บ่าย
หลังรับประทานอาหารกลางวัน พาทุกท่านเยี่ยมชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเปด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน จากนั้นนำท่านไปอิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมราคาถูกที่ MITSUI OULET PARK เป็นศูนย์รวม outlet ขนาดใหญ่ทีทั้งหมด 5 ชั้น แบ่งเป็น 2 โซน คือ In Mall และ Out Mall แนะนำให้ดู Directory ไว้เลย เพราะใหญ่มากๆ ร้านรองเท้าที่คนไทยนิยมซื้อส่วนมากจะอยู่ โซน Out mall ศูนย์รวมร้านของเท้าชื่อดังที่พากันมาลดราคาตลอดปี เป็นสวรรค์ของ ขาช้อป - แม่ค้าออนไลน์หิ้วของไปขายกัน เพราะถูกกว่าญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง และมีสินค้าให้เลือกมากกว่า 100 แบรนด์!!!
Chiang Kai Shek Memorial Hall
ไทเป101
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (พระกระโดดกำแพง+ปูยักษ์)
22:35
อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 837
01:20
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว
**เงื่อนไขในการจอง มัดจำท่านละ 15,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  
**เงื่อนไขในการจอง (สำหรับกรุ๊ปปีใหม่ หรือ สงกรานต์ ) มัดจำท่านละ 20,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 45 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  
 
การยกเลิก
1.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท  หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
5.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 
อัตรานี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
3.ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
6.ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 
 
อัตรานี้ไม่รวม
1.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
2.ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวันราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข)
3.ค่าทำหนังสือเดินทาง
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6.ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
8.ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)
 
หมายเหตุ
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลงทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการบริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
10.กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง (หากโดนปฏิเสธเข้าประเทศ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี!!!)
 

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง
11 ก.ย 61 - 15 ก.ย 61 ฿ 35,888 ฿ 43,388 ฿ 35,888 ฿ 34,888 ฿ 33,888