ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หนิงโป ผู้โถวซาน หังโจว 6วัน 4คืน สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 11 - 16 ก.ย 61
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 22,900 เด็ก 22,900
พักเดียว 28,800 มีเตียง 22,900
พักสาม 22,900 ไม่มีเตียง 23,900

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - มหานครเซี่ยงไฮ้
2 มหานครเซี่ยงไฮ้ - หนิงโป - ผู่โถวซาน - วัดผู่จี้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - วัดไผ่ม่วง - หนานไห่กวนอิม - หนิงโป
NINGBO JIALE HOTEL
3 หนิงโป-หังโจว - ล่องทะเลสาบซีหู - สวนใบชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณซ่งเหอฝ่างเจีย
LIANG AN HOTEL
4 หังโจว - ร้านยางพารา - หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ - ร้านผ้าไหม - ถนนเถียนจึฝาง
PUJIANG BERKESY RESIDENCE SHANGHAI
5 อาคารSWFC101 - ชั้นร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - พระหยกขาว - หาดไว่ทาน - ร้านหยก - ตลาดถาวเป่าเฉิง
PUJIANG BERKESY RESIDENCE SHANGHAI
6 มหานครเซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - มหานครเซี่ยงไฮ้
22:00
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X
DAY
2
มหานครเซี่ยงไฮ้ - หนิงโป - ผู่โถวซาน - วัดผู่จี้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - วัดไผ่ม่วง - หนานไห่กวนอิม - หนิงโป
00:15
นำทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ760
05:30
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่มหานครที่ได้ชื่อว่าเป็น ปารีสแห่งตะวันออก เนื่องจากเซี่ยงไฮ้มีความสวยงามระดับยุโรป มีแม่น้ำหวงผู่ ไหลผ่านกลางเมือง ดั่งเช่นที่แม่น้ำแซน ไหลผ่านกลางนครปารีส
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
เช้า
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ เป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากหังโจว เป็นเมืองเล็กที่อยู่ติดทะเล เมืองหนิงปอ เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองที่มีท่าเรือ ธุรกิจอุตสาหกรรม ระหว่างทางได้ชมทัศนียภาพอันสวยงาม นั่งรถผ่าน สะพานข้ามเกาะเล็กเกาะน้อยไปยังท่าเรือจูเจียเจียนโดยผ่าน HANGZHOU BAY BRIDGE หังโจววานฮวาไห่ต้าเฉียว สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สร้างโดยวิศวกรชาวจีน มูลค่าการก่อสร้าง 15,000 ล้านหยวนจีน (ประมาณ 69,000 ล้าน บาท) มีความยาว 36 กม อาจเรียกว่า สะพานสายรุ้ง สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2008 และ โดยสามารถรองรับรถยนต์ได้ถึงวันละ 45,000 – 50,000 คัน
12:00
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านลงเรือโดยสารเรือ ณ ท่าเรือจูเจียเจียน สู่ เกาะผู่โถวซาน เกาะผู่โถวซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เกาะแห่งความศักดิ์สิทธิที่มีความสำคัญทางศาสนาพุทธ ร่วมกับ เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซานและจิ่วหัวซานนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดเก่าแก่ของเกาะผู่โถวซาน เชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิม ที่สถิตอยู่ที่วัดแห่งนี้ไม่ไปไหน ครั้งหนึ่งมีพระญี่ปุ่น SOURYO-EGAKU โสวเรียว-เอะกะคุ เคยอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิม จากเขาจิ่วหัวซานเพื่อนำไปตั้งบูชาที่ประเทศญี่ปุ่น แต่เมื่อเรือ จะแล่นออกจากเกาะแห่งนี้ได้ เกิดพายุลูกใหญ่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องหยุดการออกเรือครั้งพอรอให้พายุสงบจะแล่นเรือออกอีกก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับครั้งแรก เป็นอย่างนั้น 3 ครั้ง 3 ครา ทำให้ไม่ สามารถอัญเชิญไปได้ จึงจำเป็นต้องนำเจ้าแม่กวนอิม มาตั้งประดิษฐานไว้ที่เดิม จึงเป็นที่มาขอชื่อวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปจากนั้นนำท่าน

เดินทางสู่ วัดไผ่สีม่วง วัดที่มีต้นไม้ไผ่เป็นสีม่วง ซึ่งโดยปกติไผ่ที่เราเห็นโดยทั่วไปจะเป็นสีเขียว จากนั้นนำท่านสู่ วัดผู่จี้ วัดใหญ่ที่สุดในผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ที่สุดในเกาะ จากนั้นนำท่านนมัสการ หนานไห่กวนอิม องค์เจ้าแม่กวนอิมรูปหล่อสำริด สูง 33 เมตร ประทับอยู่ที่เนินริมหาด บนเกาะตอนใต้สุดจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโจวซาน โดยเรือด่วน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่NINGBO JIALE HOTEL หรือเท่าเท่า ระดับ 4 ดาว
DAY
3
หนิงโป-หังโจว - ล่องทะเลสาบซีหู - สวนใบชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณซ่งเหอฝ่างเจีย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านเดินทางสู่ หังโจว จีนมีคำพังเพยกล่าวว่า
12:00
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถือเป็นไข่มุกของเมืองหังโจว มีทิวทัศน์สวยงามสามด้านล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นสถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ครั้งหนึ่งในศตวรรษที่ 13 มาร์โค โปโล ยอดนักเดินทางชาวอิตาลี ได้มาเยือนที่นี่ และได้กล่าวไว้ว่า เมืองหังโจว เป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดบนพื้นโลก และเปรียบทะเลสาบซีหูว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” และด้วยทะเลสาบซีหู มีน้ำใสสะอาด ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสามด้าน มีเขื่อนดินที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสี ตัดกับสีเขียวของต้นไม้ ดูงดงามตาน่าชมเป็นอย่างยิ่งทำให้กวีหลายท่านจึงพรรณนาถึงความงดงามของทะเลสาบซีหู เปรียบดังเป็นนางไซซี หรือนางงามในสมัยนั้น ที่สร้างให้ทะเลสาบซีหูอยู่ในบทกวีที่มีชื่อเสียงมานานนับพันปี

จากนั้นเดินทางชมสวนชาหลงจิ่ง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหังโจว ไร่ชาเขียว
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่LIANG AN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
DAY
4
หังโจว - ร้านยางพารา - หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ - ร้านผ้าไหม - ถนนเถียนจึฝาง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้า
นำท่านชม เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ตั้งอยู่ชานเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยคลองที่มีน้ำใสสะอาด ตั้งอยู่บนริมฝั่งน้ำเตียนปู เมืองนี้มีอีกชื่อ คือ ลำธารไข่มุก มีชื่อเสียงเนื่องจากสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่ยังคงสภาพดีอยู่ นำท่านล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ชมวิถีชีวิตประจำวันของชาวเมืองที่กำลังนั่งพักผ่อนพูดคุย ท่ามกลางบรรยากาศเมืองเก่าจากนั้นนำท่านสู้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
12:00
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งในย่าน เถียนจึฝาง (Tianzi Fang) อีกหนึ่งย่านเก่าแก่ของ เซี่ยงไฮ้ ในอดีตย่านนี้เป็นที่อยู่อาศัย และ โรงงาน แต่ปัจจุบัน เป็นย่านอาร์ต มีผับ บาร์ คาเฟ่ แกลลอรี่ ร้านค้าบูติค สถาปัตยกรรมในย่านนี้คล้ายกับย่านซินเทียนตี้ เป็นแบบชิคูเมน และมีเอกลักษณ์ตรงที่มีกรอบประตูที่ทำจากหินที่สวยงาม
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่PUJIANG BERKESY RESIDENCE SHANGHAI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
DAY
5
อาคารSWFC101 - ชั้นร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - พระหยกขาว - หาดไว่ทาน - ร้านหยก - ตลาดถาวเป่าเฉิง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่าน ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100 ) (Shanghai World Financial Center) เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีนด้วยความสูงถึง492 เมตร มี101ชั้นบนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร ในเขตผู่ตงของมหานครเซี่ยงไฮ้เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยตึกรูปร่างสวยงามแปลกตานานาชนิด นำท่านแวะชม โรงงานผ้าไหมจีนและผ้าแพร ที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองจีน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่ทาน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ ชมบรรยากาศวิวและถ่ายรูประหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รวมการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกจากนั้นนำท่านสู่ ร้านหยก เลือกซื้อ สินค้า ตามอัธยาศัย
12:00
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านนมัสการ พระหยกขาว ถูกสร้างขึ้นในปี 1882 เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุชื่อ ฮุยเก็น วัดแห่งนี้ถูกทำลายในช่วงราชวงศ์ชิงถูกโค่นล้มบัลลังก์ แต่โชคดีที่พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูกทำลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สร้าง ขึ้นใหม่ในปี 1928 และให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดพระหยกขาว พระพุทธรูป 2 องค์ อันล้ำค่า นี้ไม่เพียงแต่เป็นพระพุทธรูปหายากทางด้านวัฒนธรรมหากแต่ยังเป็นงานช่างศิลป์ที่มีค่ายิ่ง พระพุทธรูปปางนั่งทั้ง 2 องค์นี้ สลักจากหยกทั้งแท่ง แสงสว่างและ แสงสะท้อนของหยกขาวนั้นทำให้องค์พระพุทธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจ้ายิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่ทาน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ ชมบรรยากาศวิวและถ่ายรูประหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รวมการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่PUJIANG BERKESY RESIDENCE SHANGHAI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
DAY
6
มหานครเซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
03:00
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
06:50
นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X(XJ) เที่ยวบินที่ X761
10:15
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

การสำรองที่นั่ง
1.ส่งหนังสือเดินทาง และวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง
2.ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย   21วัน 

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ -  เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ 
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3.ค่าโรงแรมที่พัก  4  คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
4.ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ 
5.ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ 
6.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน// 
7.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย) 
8.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม (ไม่รวมประกันกระเป๋า)
9.ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง 
10.ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน( กรุ๊ป)   กรณี สถานทูตแจ้งยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป จะต้องจ่ายเพิ่ม 500 บาทต่อท่าน

ค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์จีน+คนขับรถจีน วันละ 30 หยวน // 6 วัน เท่ากับ 180 หยวนต่อท่าน) 
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
3.ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %
4.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการให้บริการ
1.เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
2.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
3.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ   นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
6.กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัท  ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7.ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
8.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
9.กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
10.บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
11.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 
12.การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
13.ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าช้าของเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล และความเสียหายที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


เงื่อนไขการยกเลิก
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทำการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชำระค่ามัดจำตามวันเวลาที่บริษัทฯกำหนดให้ต้องชำระ เนื่องจากจะทำให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น  
2.กรณีที่บริษัทฯได้ทำการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะไม่ดำเนินการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีไดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
4.การท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ทุกท่านกรุณารักษาเวลาในการเยี่ยมชมสถานที่ ตามที่หัวหน้าทัวร์ได้แจ้งแต่ละจุดเยี่ยมชม เพื่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ทันเวลา หากท่านล่าช้าจะทำให้คณะล่าช้าและอาจจะเที่ยวไม่ครบตามโปรแกรมที่ระบุไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในการไม่ชดเชยสถานที่อื่นๆให้ หากเกิดจากความล่าช้าของคนในคณะเอง 
5.เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและอยู่คนละชั้น 
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม

 

 

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง
11 ก.ย 61 - 16 ก.ย 61 ฿ 22,900 ฿ 28,800 ฿ 22,900 ฿ 22,900 ฿ 23,900
19 ต.ค 61 - 24 ต.ค 61 ฿ 23,900 ฿ 29,800 ฿ 23,900 ฿ 23,900 ฿ 24,900
13 พ.ย 61 - 18 พ.ย 61 ฿ 22,900 ฿ 28,800 ฿ 22,900 ฿ 22,900 ฿ 23,900
5 ธ.ค 61 - 10 ธ.ค 61 ฿ 22,900 ฿ 28,800 ฿ 22,900 ฿ 22,900 ฿ 23,900
18 ธ.ค 61 - 23 ธ.ค 61 ฿ 22,900 ฿ 28,800 ฿ 22,900 ฿ 22,900 ฿ 23,900
28 ธ.ค 61 - 2 ม.ค 62 ฿ 23,900 ฿ 29,800 ฿ 23,900 ฿ 23,900 ฿ 24,900