ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 4วัน 3คืน สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1D กรุงเทพ-ฮานอย-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
Delight Hotel Hanoi
2D เมืองฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-เมืองซาปา-ตลาด LOVE MARKET
Holiday sapa Hotel
3D ซาปา-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน
Holiday sapa Hotel
4D ซาปา-ฮานอย-กรุงเทพ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพ-ฮานอย-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
11:30
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4ประตู8สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ (QR) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก(*บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14:25
ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR0834(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
16:15
เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านสู่ตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามจะมีอายุครบ1,000 ปีในปีค.ศ. 2010ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่นท่านได้ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสตึกอาคารที่สำคัญต่างจากนั้น
นำท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้
ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เย็น
Delight Hotel Hanoi
DAY
2
เมืองฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-เมืองซาปา-ตลาด LOVE MARKET
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า
นำท่านชม จัตุรัสบาดิงห์สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่2 กันยายน พ.ศ. 2488(วันชาติของเวียดนาม)หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ ถึง 48ปี ชมสุสานโฮจิมินห์ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้ เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์)นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้
เช้า
ชมบ้านพักโฮจิมินห์ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม
จากนั้นนำท่านชมวัดเจดีย์เสาเดียวเรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เย็น
นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดLove Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
ค่ำ
Holiday sapa Hotel
DAY
3
ซาปา-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า
ท่านชม หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต เป็นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขาซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นำท่านเดินชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บ้าน
ชมสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถิ่นของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะม้งดำและเผ่าเย้าแดง และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมน้ำตกกั๊ตกั๊ต อีกหนึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังจากนั้นนำท่านไปนังรถไฟไต่เขาระยะทางประมาณ 2 กม. นี้เป็นหนึ่งในรถไฟไต่เขาที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ออกเดินทาง จากโรงแรม MGallery ในเมืองSaPa และไปที่สถานีรถเคเบิล Fansipan รถรางวิ่งผ่านอุโมงค์สองแห่งและสี่สะพานความเร็วสูงสุด 10เมตร/วินาที บรรจุ 2,000 คนต่อชั่วโมงระยะเวลาการเดินทางสั้นลงเหลือเพียง 4 นาทีแทนที่จะใช้เวลา 15-20 นาทีโดยรถยนต์
บ่าย
จากนั้นท่านสู่ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ
เย็น
จากนั้นนำท่านชม น้ำตกซิลเวอร์(Silver Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ำไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ำตกตามชั้นต่างๆ เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว
เย็น
รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล
เย็น
Holiday sapa Hotel
DAY
4
ซาปา-ฮานอย-กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า
ท่านชม หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต เป็นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขาซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นำท่านเดินชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บ้าน
ชมสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถิ่นของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะม้งดำและเผ่าเย้าแดง และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมน้ำตกกั๊ตกั๊ต อีกหนึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังจากนั้นนำท่านไปนังรถไฟไต่เขาระยะทางประมาณ 2 กม. นี้เป็นหนึ่งในรถไฟไต่เขาที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ออกเดินทาง จากโรงแรม MGallery ในเมือง SaPa และไปที่สถานีรถเคเบิล Fansipan รถรางวิ่งผ่านอุโมงค์สองแห่งและสี่สะพานความเร็วสูงสุด 10เมตร/วินาที บรรจุ 2,000 คนต่อชั่วโมงระยะเวลาการเดินทางสั้นลงเหลือเพียง 4 นาทีแทนที่จะใช้เวลา 15-20 นาทีโดยรถยนต์
จากนั้นท่านสู่ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ
บ่าย
จากนั้นนำท่านชม น้ำตกซิลเวอร์(Silver Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ำไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ำตกตามชั้นต่างๆ เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว
เย็น
รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล
เย็น
Holiday sapa Hotel
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 600 บาทต่อทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 6,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15วัน ก่อนการเดินทาง)

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง