ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY OSAKA ฟ้าประทาน 4 วัน 3 คืน สายการบินสกู๊ต

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า
OSAKA HOTEL
2 นารา- วัดโทไดจิ- เกียวโต- วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน - สาธิตการชงชา - DUTY FREE
OSAKA HOTEL
3 อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน
OSAKA HOTEL
4 ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า
06:00
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านในการเช็คอิน
09:15
เหิรฟ้าสู่ เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TR866
16:55
เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ค่ำ
SNACK BOX เพื่อสะดวกในการเดินทาง
ค่ำ
OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
DAY
2
นารา- วัดโทไดจิ- เกียวโต- วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮอัน - สาธิตการชงชา - DUTY FREE
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่าเดินทางสู่ เมืองนารา นำท่านชม วัดโทไดจิ วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ภายในเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรือ ไดบุตสึเดน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 15 เมตร อีกจุดที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมอย่างมากก็คือ เสาไม้ยักษ์ ซึ่งฐานขนาดรอบเสาร์นี้มีขนาดเท่ากับรูจมูกของหลวงพ่อโต และด้านล่างของเสาจะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเชื่อว่าหากใครสามารถรอดผ่านช่องนี้ไปได้ก็จะสามารถตรัสรู้ได้ในชาติหน้าจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน
บ่าย
ชมท่าน วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาโดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายที่สอง สวย-หล่อ สายที่สาม แข็งแรง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึก สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา เป็นตุ๊กตาแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจำชาติอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลึก ในราคาย่อมเยาเครื่องเซรามิค ญี่ปุ่น ทั้งกาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีไอศกรีมชาเขียวที่ขึ้นชื่อของเมืองเกียวโตให้ท่านได้เลือกลิ้มลองอีกด้วย
นำท่าน สู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) (ไม่รวมค่าเข้าชมสวน) เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเท่านั้นเอง โดยเฉพาะจุดไฮไลท์อย่างประตูโทริอิยักษ์สีแดง ที่ตั้งอยู่ด้านหน้า ของวัดที่สามารถเห็นแต่ไกลลิบ บริเวณสวนที่รายรอบวัดนั้นก็แลดูร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์เน้นการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม นำท่าน สัมผัสวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่น ด้วยการสาธิตการชงชา แบบญี่ปุ่น และให้ท่านได้ลองชงชา และเลือกซื้อสินค้านานาชนิด นำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี JTC DUTY FREE เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกปลอดภาษี
ค่ำ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ค่ำ
OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
DAY
3
อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
เลือกซื้อบัตรเที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง)
เที่ยง:
อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา
ค่ำ
OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
DAY
4
ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีคำสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้ จากนั้นท่าน ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่
บ่าย
อิสระอาหารกลางวันเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา
18:05
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR867
21:55
ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินดอนเมืองเท่านั้น

กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะทำการสำรองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นๆ

เพื่อใช้เดินทางมาและกลับจากสนามบินดอนเมืองนั้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท

ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป Final 100% ก่อนที่จะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นๆ

 

 

เงื่อนไขห้องพัก :

1. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัททัวร์จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับใบนัดหมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน ก่อนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมให้อยู่ในระดับเดียวกัน

2. โรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ห้องพักจะมีขนาดค่อนข้างเล็กและบางโรงแรมจะไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) ดังนั้นทางบริษัททัวร์จะจัดห้องพักให้ท่านแยกเป็น 2 ห้องพักแทน คือ 1 ห้องนอนคู่ (พัก 2 ท่าน) และ 1 ห้องพักเดี่ยว (พัก 1 ท่าน)

3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ไม่มีบริการห้องพักแบบเตียงคู่ (TWIN) หรือกรณีที่ห้องพักแบบเตียงคู่โรงแรมนั้นเต็ม (TWIN) ทางบริษัททัวร์จะจัดห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (DOUBLE) ให้ท่านแทน

4. กรณีโรงแรมที่เข้าพัก ไม่มีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวร์จะนำคณะเข้าใช้บริการออนเซ็นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแทน (เฉพาะรายการทัวร์ที่ระบุโปรแกรมอาบน้ำแร่ธรรมชาติเท่านั้น)

 

ราคาทัวร์รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ                                 
 2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 1. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ                                  
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
 1. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ                                
 2. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.             
 2. หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
 1. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

ราคาทัวร์ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.)
 4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
 5. ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)
 6. ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชำระ มัดจำ ท่านละ 15,000 บาท  หรือท่านละ 20,000 กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว(นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

 1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 
 2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 30 คน

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

หมายเหตุ

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป หากมีลูกทัวร์ต่ำกว่านี้อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้น

2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, ก่อจลาจลหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น

4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง