ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG NGONGPING มหัศจรรย์ 3 วัน 2 คืน สายการบินรอยัลจอร์แดน

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan
2 วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan
3 สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลท-กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
12:30
พร้อมกัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 Row Q เคาท์เตอร์สายการบินรอยัลจอร์แดน Royal Jordan Airways (RJ) โดยมีเจ้าหน้าความสะดวกแก่ทุกท่าน
15:25
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดย เที่ยวบิน RJ 182
19:00
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”
บ่าย
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
เย็น
เดินทางสู่ Mongkok Ladies Market
เย็น
อิสระอาหารเย็น
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wanหรือเทียบเท่า
DAY
2
วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
เช้า
นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือรู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเป็นสิริมงคลนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้า เซียน ในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจน ถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ จากนั้น ชมโรงงาน“จิวเวอร์รี่” ของฮ่องกงพบ กับงานดีไชน์ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก
เที่ยง:
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายยังใช้เป็นฉากในการถ่ายภาพยนตร์หลายเรื่อง มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ว ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดด เด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุเชื่อกันว่าข้ามครั้งจะมีอายุเพิ่ม 3 ปี สู่ ถนนนาธาน ให้ท่านช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย มีร้านขายของ กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบบเป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อน มากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ OCEAN TERMINAL ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกัน และมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้
ค่ำ
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า
DAY
3
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลท-กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
เช้า
นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิง อิสระให้ท่านนมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา(ในกรณีที่กระเช้านองปิงจะมีการ ปิดปรับปรุง จะเปลี่ยนเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิงขี้นแทน)
เที่ยง:
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
อิสระทุกท่าน City Gate Outlet แหล่งรวมเส้ือผ้าแบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา ห่างจากสนามบินนานา ชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินตงชงมี เส้ือผ้าแบรนด์ชั้นมากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเครื่องประดับ Citygate Outlets Mall มีร้านอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านค้ารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ
21:25
เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินรอยัลจอร์แดน เที่ยวบิน RJ 183
23:25
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

อัตราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ  
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 
ค่าแรงไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 60 ดอลล่าห์ฮ่องกง /วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมนียมของประเทศค่ะ)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ

เงื่อนไขการเดินทาง
กรุ๊ป 9 ท่าน ข้ึนไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ 
กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจำนวน)
 ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง ** 
 กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

งื่อนไขการสำรองที่นั่ง
กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 6,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย กว่า15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)


กรณียกเลิก

2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน
 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำท้ังหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง