มหัศจรรย์...สิงค์โปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า (อิสระ 1 วัน) 3 วัน 2 คืน

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 30 ก.ย - 2 ต.ค 66
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 18,999 เด็ก 18,999
พักเดียว 23,999 มีเตียง 18,999
พักสาม 18,999 ไม่มีเตียง 17,999

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่• สนามบินชางงี • น ้ าพุแห่งความม่ังค่ัง • การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ • มารีน่า เบย์ แซนด์ • สะพานฮีลิกซ์• โชว์ Wonder Full Light & Water Spectacular
2 อิสระท่องเที่ยว 1 วัน (Free Day & No Service)
3 อุโมงค์ต้นไม้ฟอรท์ แคนนิ่ง • วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว • เมอร์ไลอ้อน • น้าตกจีเวล • สนามบิน ชางงี• ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่• สนามบินชางงี • น ้ าพุแห่งความม่ังค่ัง • การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ • มารีน่า เบย์ แซนด์ • สะพานฮีลิกซ์• โชว์ Wonder Full Light & Water Spectacular
08:30
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน SCOOT (TR) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
11:20
ออกเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์โดย เที่ยวบินที่ TR677 (รวมอาหารบนเครื่อง)
15:20
เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ินที่สิงคโปร์ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพ่ือความ สะดวกในการนัดหมาย)
เย็น
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่น้าพุแห่งโชคลาภ (ซันเทคซิตี้) สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยใจกลางเมือง สิงคโปร์ถือเป็นจุดรับพลังฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ตั้งอยู่ที่ Suntec City กลุ่มอาคารที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ยทุกประการ มี ทั้งหมด 5 อาคาร เปรียบเสมือนนิ้วมือทั้งห้า และใจกลางผ่ามือจะมีน้าพุพวยพุ่งออกมา ซึ่งสายน้าเปรียบเสมือน เงินที่อยู่ในกำมือ หากได้สัมผัสน้าพุแห่งนี้เชื่อกันว่าจะมีโชคลาภ มั่งคั่ง ร่ารวย รวมถึงโชคดีตลอดปีและตลอดไป น าท่าน ชมความมหัศจรรย์แห่งสวนที่ การ์ เด้นส์ บาย เ ด อ ะ เ บ ย์ ส ว น พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร์ ข น า ด ใ ห ญ่ ริ ม อ่ า ว มารีน่า ภายในเต็มไปด้วยรายละเอียดแห่งความทันสมัยความยิ่งใหญ่ และรวบรวมพรรณไม้นานาชนิดจากทั่วทุก มุมโลกกว่าล้านต้นไว้ในที่เดียว หากมองจากมารีน่าเบย์แซนด์จะสามารถมองเห็น ต้นซูเปอร์ทรีที่แสนวิเศษ ต้นไม้ โครงเหล็กสีชมพูที่ตั้งตระหง่านอยู่ไม่ไกล เป็นสวนแนวตั้งที่ ไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์ที่โดดเด่นเท่านั้น เจ้าต้นไม้ยักษ์ยังเป็นแหล่งเก็บกักน้าฝน ท าหน้าที่ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และ เป็นเครื่องระบายอากาศส าหรับเรือนกระจกของสวนแห่งนี้มีความสูงเทียบเท่าตึก 8 - 16 ชั้นเลยทีเดียว ใครที่ไม่ กลัวความสูงสามารถขึ้นไปเดินเล่นบนทางเดินลอยฟ้า OCBC Skyway ระยะทาง 128 เมตร เชื่อมระหว่างซูเปอร์ ทรีสองต้น หรือสามารถชมวิวมุมสูงของสวนแห่งนี้Super Tree Observatory ซึ่งอยู่บนจุดสูงสุดของซูเปอร์ทรีต้นที่ สูงที่สุดในบรรดาซูเปอร์ทรีทั้ง 18 ต้น โดยอยู่สูงจากพื้นดิน 50 เมตร (ไม่รวมค่าขึ้น OCBC Skyway ราคา 8 SGD) สวนแห่งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สวนริมอ่าวทางใต้สวนริมอ่าวทางตะวันออก และอ่าวกลาง แต่ละส่วน ยังแบ่งออกเป็นส่วนย่อยต่างๆ อีก 7 โซน ได้แก่ FlowerDome, Cloud Forest, Supertree Grove, Heritage Gardens, Dragonfly & Kingfisher Lakes, Bay EastGarden และ World of Plants ไฮไลท์ของสวนแห่งนี้ คือ Cloud Forest ที่มีCloud Mountain (ภูเขาสูงเทียมเมฆ) สูงตระหง่านกว่า 35 เมตร ปกคลุมด้วยกล้วยไม้ เฟิร์น และสับปะรดสีภายในมีน้าตกในร่มที่สูงถึง 30 เมตร และ Flower Dome จ าลองภูมิอากาศแบบแห้ง และ เย็นของภูมิภาคต่าง ๆ เช่น แคลิฟอร์เนียและแอฟริกาใต้ที่นี่มีพืชพันธุ์มากกว่า 32,000 ต้น โดยประกอบด้วย พันธุ์พืชกว่า 160 ชนิด ทั้งสองโดมถูกบันทึกสถิติโดยโลกกินเนสส์เมื่อปี2015 ในฐานะเป็นเรือนกระจกติดแอร์ที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าเข้า Flower Dome & Cloud Forest ราคา 20 SGD ต่อโดม) จากนั้น เดินทางไปยัง อ่าวมารีน่า จุดศูนย์รวมแลนด์มาร์คส าคัญๆ ของประเทศสิงคโปร์ ย่านหรูที่เต็มไปด้วย ตึกระฟ้า โรงแรมมีระดับ และศูนย์การค้าอันหรูหราอย่าง มารีน่า เบย์ แซนด์อาคารที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เรือ ลอยอยู่บนตึก 3 หลัง ถือเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ที่ใครมาเยือนสิงคโปร์ต้องมาที่นี่ ภายในประกอบไป ด้วยศูนย์อาหาร ศูนย์ประชุม พื้นที่จัดนิทรรศการ โรงภาพยนตร์สถานบันเทิง ภัตตาคาร และร้านค้าต่างๆ ด้านบนของตึกมีจุดชมวิวขนาดมโหฬาร Marina BaySands SkyPark ที่ลอยอยู่เหนืออาคารสูงลิ่วสามหลัง ของโรงแรม สามารถชมวิวทิวทัศน์แบบกว้างไกล 360องศาของเส้นขอบฟ้าสิงคโปร์ซึ่งดาดฟ้าสูงที่ท้าทายแรงโน้มถ่วงนี้เป็นดาดฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่ยัง ประกอบไปด้วยสวนหย่อมเขียวขจีภัตตคารชั้นเลิศ และสระว่ายน้าลอยฟ้า (Rooftop Infinity Pool) พร้อมวิวที่สวยงามสุดแสนประทับใจ (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิว Sand Sky Park ราคา 23 SGD)
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูยอดนิยม “บักกุ๊ดเต๋” @ SONG FA
20:00
ชมการแสดงโชว์ แสง สี เสียง และน้าพุสุดอลังการ Wonder Full – Light & Water Spectacular เป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ค่ำ
พักที่IBIS BUDGET SINGAPORE SELEGIE
DAY
2
อิสระท่องเที่ยว 1 วัน (Free Day & No Service)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
การเดินทางท่องเที่ยวโดยรถสาธารณะ สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆ สามารถเดินทางได้ง่ายโดยไม่ต้องกลัวหลงทาง ด้วยระบบระบบขนส่ง มวลชนหลักของที่นี่ SMRT (Singapore Mass Rapid Transit) ใช้เรียกรวมทั้งระบบรถไฟฟ้าหลัก MRT รถไฟฟ้ารางเบา LRT รวมไปถึงรถโดยสารประจ าทาง และรถแท็กซี่ ซึ่งมีอยู่ครอบคลุมทั่วทั้ง เกาะสิงคโปร์หรือโหลดแอพพลิเคชั่น Singapore Transport Maps เพื่อท าให้การค้นหาง่าย ยิ่งขึ้นไปอีก ในปัจจุบันประกอบด้วยรถไฟฟ้า MRT 6 สาย และรถไฟฟ้า LRT อีก 3 สาย ได้แก่ • สายสีเขียว หรือ East West Line • สายสีแดง หรือ North South Line • สายสีม่วง หรือ North East Line • สายสีส้ม หรือ Circle Line • สายสีน้าเงิน หรือ Downtown Line • สายสีน้าตาล หรือ Thomson East Coast Line
ค่ำ
พักที่IBIS BUDGET SINGAPORE SELEGIE ห
DAY
3
อุโมงค์ต้นไม้ฟอรท์ แคนนิ่ง • วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว • เมอร์ไลอ้อน • น้าตกจีเวล • สนามบิน ชางงี• ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
จากน้ัน เยือนอดีตป้อมปราการสู่ปอดสีเขียวใจกลางมหานครสิงคโปร์ อุโมงค์ต้นไม้ฟอร์ทแคนนิ่ง (Tree Tunnel) ถือเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ และเป็นจุดถ่ายรูปสุดฮิปที่ชาวอินสตราแกรมทุกคนจะต้องมา ด้วยทั้ง แสงทั้งมุมที่สุดแสนจะลงตัว จึงเป็นมุมมหาชนที่ทุกคนต้องมาโพสท่าอวดลงบนโลกโซเชียล จากน้ัน เดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว วัดส าคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางย่าน ไชน่าทาวน์ มีความสวยงามอลังการตามรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งแสดงถึงจักรวาลตามคติ พุทธ วัดพุทธที่งดงามแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระสารีริกธาตุและเอกสารอันเป็นภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้า รวมทั้งยังเป็นสถานที่ๆ รวบรวมโบราณวัตถุที่ควรค่าแก่การเคารพสักการะ วัดพระเขี้ยวแก้วมีทั้งหมด 9 ชั้น แต่ เปิดให้ชมเพียงบางชั้นเท่านั้น ซึ่งบริเวณชั้น 4 จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระทันตธาตุซ้าย ของพระพุทธเจ้า นำทุกท่านเดินทางสู่ไฮไลท์ที่ห้ามพลาดอีกหนึ่งอย่างคง หนีไม่พ้น การถ่ายรูปคู่กับเจ้าสิงโตพ่นน้า เมอร์ไลอ้อน ที่ตั้ง โดดเด่นอยู่บริเวณริมอ่าวมารีน่า หนึ่งในสัญลักษณ์แห่ง ประเทศสิงคโปร ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินชางงี เยี่ยมชมน้าตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลก น้าตกจีเวลในสนามบินชางงีของสิงคโปร์โดยตั้งอยู่ในอาคารแห่ง ใหม่ จีเวล ชางงีแอร์พอร์ต (Jewel Changi Airport)ภายในสร้างสวน และน้าตกอินดอร์ขนาดใหญ่ The Rain Vortex มีความสูงถึง 130 ฟุต ซึ่งถือเป็นน้าตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกไว้ในสนามบิน โดยใช้น้า หมุนเวียน 50,000 ลิตร ลักษณะอาคารรูปทรงโดมได้รับการออกแบบโดยกลุ่มสถาปนิกชั้นน าของโลก ผสมผสานผลงานทางศิลปะเข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัว
15:05
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศนานาชาติเชียงใหม่โดย เที่ยวบินที่ TR674 (รวมอาหารบนเครื่อง)
17:05
เดินทางถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท
อัตรานรี้วมรายการทัวร์และต๋ัวเครื่องบินแล้ว**
**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**
อัตราค่าบริการรวม
✓ ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคณะ เชียงใหม่-สิงคโปร์-เชียงใหม่ สายการบิน SCOOT (TR) เป็นตั๋วหมู่คณะ
ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง
เดี่ยว)
✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand
Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ์)
✓ น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
✓ ภาษีน้ามัน และภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรค
ประจำตัวของผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
× ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์
× ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ โทรศัพท์โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ซักรีด
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติการประท้วง การจลาจล การนัด
หยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
ในเมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
× หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ สิงคโปร์มีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม
และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
× ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
พร้อมใบรับรองภาษาอังกฤษ (เงื่อนไขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
× ค่าที่พักในประเทศสิงคโปร์ส าหรับกักตัว หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
× ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท / ทริป / ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป)เง่ือนไขการสา รองทนี่ ่ังและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์:
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 8,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน)
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้
ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)
• ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)
• ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ า โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ า โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่วย :
• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า
การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก หรือ
เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
ฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิก
ของท่าน
• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์
เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ
เดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น ตั๋วเคร่ืองบิน ตั๋วรถทัวร์ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรอืท้ังหมด ทางบรษิ ัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
ของบรษิ ัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวรท์ ้ังหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น (บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ หากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน
การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย และอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ)➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการช าระเหมาขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง และในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหาย หรือช ารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ คณะที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight / Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
ค่าทัวร์ทั้งหมด
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน

า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัม
ลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กรุณาตรวจสอบ
PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฎิเสธการเข้า-ออก
ประเทศของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
➢ กรณีมี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง
ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น
➢ ภาพที่ใช้เป็นภาพเพ่ือการโฆษณาเท่านั้น
รายละเอียดห้องพักที่ประเทศสิงคโปร์
➢ ห้องพักแต่ละโรงแรมอาจจะมีประเภทที่แตกต่างกัน ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องพักคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกัน บางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม
➢ โรงแรมในสิงคโปร์เป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต บางโรงแรมแต่ละชั้นจะมีเพียงไม่กี่ห้อง ซึ่งในกรณีมาเป็น
ครอบครัวใหญ่ที่ต้องใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกัน และอาจจะได้คนละชั้น บางโรงแรมอาจจะ
ไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ
➢ เนื่องจากห้องพักประเภท Triple Room ในประเทศสิงคโปร์มีจ านวนจ ากัด บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพัก
ประเภทนี้ซึ่งอาจจะต้องช าระค่าพักเดี่ยวเพิ่มเติม กรุณาท าการสอบถามทางบริษัทฯทุกครั้งก่อนท าการ
จอง
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
ของบรษิ ัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรทั้งหมด **

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง
30 ก.ย 66 - 2 ต.ค 66 ฿ 18,999 ฿ 23,999 ฿ 18,999 ฿ 18,999 ฿ 17,999
7 ต.ค 66 - 9 ต.ค 66 ฿ 17,666 ฿ 22,999 ฿ 17,666 ฿ 17,666 ฿ 16,999