ทัวร์ไต้หวัน ปี 63 สุดพิเศษตลอดเส้นทาง ด้วยการเดินทางอันหลากหลาย อีกทั้งคุณภาพ สถานที่ยอดนิยม ที่ท่านไม่ควรพลาด อาทิเมืองไทเป เถาหยวน หนานโถว ไถหนาน เกาสง อี๋หลัน เหมาจู่ และเมืองสวยงามอีกมากมาย ทัวร์ของเรายังพร้อมสำหรับทุกๆช่วงเวลาสำคัญ กำหนดการเดินทางตลอดทั้งปี !! ทุกเทศกาล สำคัญ และงบประมาณที่คุณกำหนดได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มส่วนตัว กลุ่มครอบครัว กลุ่มเครือญาติ กลุ่มเพื่อน กลุ่มองค์กร กลุ่มข้าราชการ เที่ยวใต้หวัน ออกเดินทางกับเราแล้วคุณจะพบประสบการณ์อันแตกต่างและความสุขที่มิลืม

เมืองท่องเที่ยวหลัก

ทัวร์ไต้หวัน พบทั้งหมด 2 รายการ

เรียงตาม:
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวิ่นหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง - นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เม.ย 8-13 / 29-4 พ.ค
ราคาเริ่มที่ ฿ 19,999
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน(ไต้หวัน) - หนันโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดกวนอู - เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชิมชา – ไถจง – เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก - ตึกไทเป101 - วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ร้านพายสับปะรด -อุทยานเย๋หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - กลอเรีย เอาท์เลต – สนามบิน - สนามบินสุวรรณภูมิ
เม.ย 13-17 เม.ย
ราคาเริ่มที่ ฿ 31,900