มหัศจรรย์..เซี่ยงไฮ้ เหิงเตี้ยน หังโจว 5 วัน 3 คืน

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 20 - 24 ต.ค 66
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 22,999 เด็ก 22,999
พักเดียว 27,999 มีเตียง 22,999
พักสาม 22,999 ไม่มีเตียง 22,999

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 สนามบินสุวรรณภูมิ• ท่าอากาศยานผู่ตง เซี่ยงไฮ้• หังโจว • ล่องทะเลสาบซีหู• หมู่บ้านใบชา • ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย
HANGZHOU BAILISHA HOTEL
3 เืมืองหังโจว • เหิงเตี้ยน • พระราชวังโบราณกู้กงหมิงชิง • พระราชวังจ าลองจิ๋นซฮี่องเต้• Hengdian World Studios +โชว์• เมืองหังโจว
HANGZHOU BAILISHA HOTEL ห
4 เมืองหังโจว • ร้านหยก • มหานครเซี่ยงไฮ้ • ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) • Starbuck Reserve roastery • อุโมงค์เลเซอร์• ย่านเดอะบันด์• หาดไว่ทาน • ถนนนานกิง
SHANGHAI VIENNA INTERNATIONAL HOTEL
5 สนามบินซ่างไห่ผู่ตง • กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
21:00
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมี อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตู 3-4 เคานเตอร์สายการ บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
เช้า
DAY
2
สนามบินสุวรรณภูมิ• ท่าอากาศยานผู่ตง เซี่ยงไฮ้• หังโจว • ล่องทะเลสาบซีหู• หมู่บ้านใบชา • ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย
00:01
ออกเดินทางสู่ เซี้ยงไฮ้ ประเทศจีน โดย เที่ยวบินที่ XJ760 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
05:30
เดินทางถึง สนามบินซ่างไห่ผู่ตง เมืองเซี้ยงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการ นัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับ ทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
เช้า
บริการอาหารเช้า (SETBOX)
เช้า
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง เป็น 1 ใน 6 เมืองโบราณของประเทศ จีน มีวัฒนธรรมมายาวนาน ปัจจุบันถือเป็นเมืองที่ส าคัญทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออก
บ่าย
บริการอาหารกลางวันที่ภัตคาร
เย็น
จากนั้น ลองเรอชมทัวทิศนอันกว้างใหญ่ของ ทะเลสาบซีหู (ทะเลสาบตวันตก) อันเป็นทเลองลอจากเหลา ผู้มาเยือนว่ามีความงดงาม SHANGHAIประดุจสรวงสวรรค์มานับร้อยปีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก โลดจากองค์การยูเนสโก้ ซึ่งกวีจีนเปรียบเปรยความงดงามเอาไว้ว่า ..ชีหูเหมือนนางไซซี ไชซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล.. ตัวเรือจะพาท่านลอด ผ่าน 3 สะพานดัง และเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบซีหูที่ถูกรายล้อมไปด้วย ภูเขา และเหล่าพรรณไม้นานาชนิดที่ปลูกเรียงรายอยู่ริมทะเลสาบ ด้านบนภูเขายังมี เจดีย์นางพญา งูขาว(เจดีย์เหลยเฟิงถ่า) เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสไตล์จีนโบราณตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา เมื่อ ล่องเรือมาเรื่อยๆ จะพบโคมไฟที่สร้างเป็นทรงเจดีย์หิน 3 ดวงอยู่กลางน้ำ ถือเป็นสัญลักษณ์ของ เมืองหางโจว มีชื่อเรียกว่า ..สามโคมทับแสงจันทร์ในบึงน้ำลึก.. ซึ่งเป็นโคมไฟที่อยู่ในธนบัตรของจีน ในปัจจุบันนั่นเอง เชิญท่านลิ้มลองชิมชาที สวนใบชาเขียว ที่มีชื่อเสียง และมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งและลด ความอ้วนพร้อมชมวิธีการชงชาในแบบโบราณ ซึ่งในอดีตชาเขียวจากไร่ชาที่นี่จะมีการคัดส่งองค์ จักรพรรดิทุกปี
เย็น
บริการอาหารค่ำ ที่ ภัตคาร
เย็น
จากนั้น นำท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เป็นถนนโบราณทีอยู่ในเขตเมืองเก่าของหังโจว ถนนโบราณแห่ง นี้เป็นศูนย์รวมร้านค้าและวัฒนธรรม ให้บรรยากาศของปลายราชวงศ์ชิง บนถนนคนเดิน แห่งนี้ ยังมีร้านขาย อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อมากมายให้ลิ้มรสด้วย อาทิ ขนมขี้หนูติ้งเชิ่งเกา ปอเปี๊ยะห่อปาท่องโก๋ชงเปาฮุ่ย เปี๊ยะ กรอบโหยวซูปิ่ง และเบคอนนึ่งกับกุ้งแม่น้ำเสียนโร่วเจิงเหอเสีย
ค่ำ
พักเมืองหังโจว HANGZHOU BAILISHA HOTEL
DAY
3
เมืองหังโจว • เหิงเตี้ยน • พระราชวังโบราณกู้กงหมิงชิง • พระราชวังจ าลองจิ๋นซฮี่องเต้• Hengdian World Studios +โชว์• เมืองหังโจว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเหิงเตี๋ยน นำท่านชม พระราชวังโบราณกู้กงหมิงชิง หรือ พระราชวังกู้กง จำลอง ในโรงถ่ายภาพยนตร์ เหิงเตี้ยน โรงถ่ายหนังจีนที่ใหญ่ที่สุดในจีน ภายในจำลองพระราชวังกู้กง ในอัตราส่วน 1:1 เพื่อการถ่ายทำในส่วนของพระราชวังโบราณ
บ่าย
บริกาอาหาร ณ ภัตตาคาร
เย็น
จากนั้น นำท่านสู่ โรงถ่ายภาพยนตร์ชื่อดัง Hengdian World Studios โรงถ่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศจีน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1996 จำลองเมืองนในยุคต่างๆ ไว้แทบทั้งหมด ในพื้นที่เดียวกัน ก่อตั้งโดยบริษัท
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ภายในโรงถ่ายฯ **อาหารพื้นเมืองจากนั้น ชมโชว์ ฉากน้ำป่า ที่ไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้านเชิงเขา ในการแสดงชุดหมู่บ้านเจียงหนาน น าท่าน เดินทางกลับสู่เมืองหังโจว
ค่ำ
พักเมืองหังโจว HANGZHOU BAILISHA HOTEL
DAY
4
เมืองหังโจว • ร้านหยก • มหานครเซี่ยงไฮ้ • ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) • Starbuck Reserve roastery • อุโมงค์เลเซอร์• ย่านเดอะบันด์• หาดไว่ทาน • ถนนนานกิง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
จากนั้น นำท่านชม ร้านหยก เครื่องประดับนำโชคของชาวจีน ออกเดินทางสู่ มหานครเชี่ยงไฮ้ เมืองที่ ได้รับสมญานามว่า
บ่าย
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้น นำท่านสู่ ร้านกาแฟสตาร์บัค รีเสิร์ฟโรสเทอรี เซี่ยงไฮ้ ที่เคยใหญ่ที่สุดในโลก และ เป็น 1 ใน 5 Starbucks Reserve Roasteryของโลก ซึ่งเป็นร้านสตาร์บัศสาขาแรก และสาขาเดียวที่มอบประสบการณ์ดิจิตอลให้กับลูกค้าไป พร้อมๆ กับการจิบกาแฟ ที่พัฒนาแอปลิเคชั่นโดยบริษัทอาลีบาบา นอกจากกาแฟจะอร่อยและมีเมนูให้เลือกเยอะแล้วเบเกอรี่ก็เด็ดไม่แพ้กัน มีให้เลือกเยอะจนเลือกทานแทบไม่ถูกจากนั้น พาท่านลอด อุโมงค์เลเซอร์ ข้ามแม่น้ำไปไปยังฝั่ง เดอะบัน สัมผัสความมีชีวิตชีวาของย่านการค้า ที่มีชื่อเสียงที่สุด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในมหานครเชี่ยงไฮ้ เนื่องจากเป็นจุดที่สามารถชมความสวยงามของหอคอยไข่มุกที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามได้ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน หากเคยได้ยินว่าเชี่ยงไฮ้นั้นคล้ายกัยุโรปในบางมุม กลิ่นอายความเป็นยุโรปนั้น มาจากสถาปัตยกรรมจำนวน 52 ตึก ในสไตล์ Eclecticism ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมไว้หลายรูปแบบ ตั้ง เรียงรายยาวมากกว่า 1 กิโลเมตรเลียบกับแม่น้ำหวงผู ตึกเหล่านี้ส่วนมากจะเป็นที่อยู่ของสถาบันการเงิน และบริษัทการค้าสำคัญของจีน นำท่านสู่ หาดไว้ทาน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ซึ่งเป็นต้น กำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้จากนั้น อิสระช้อปปิ้ง ถนนนานจิง เป็นย่านการค้าที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง ผ่านนี้ผสมผสานระหว่าง ศูนย์การค้า และอาคารสไตล์โคโลเนียลปะปนไปกับร้านค้าริมถนน มีสินค้าแบรนด์เนมหรูหรา ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนานาชาติ นอกจากนี้ยังสามารถนั่งรถรางเพื่อชมความสวยงามของถนนนานกิง
เย็น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร
ค่ำ
พักที่โรงแรม SHANGHAI VIENNA INTERNATIONAL
DAY
5
สนามบินซ่างไห่ผู่ตง • กรุงเทพฯ
เช้า
บริการ อาหาร (SETBOX)
06:50
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย XJ761 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
10:15
. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท
อัตรานรี้วมรายการทัวร์และต๋ัวเครื่องบินแล้ว**
**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**
อัตราค่าบริการรวม
✓ ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคณะ เชียงใหม่-สิงคโปร์-เชียงใหม่ สายการบิน Air Asia เป็นตั๋วหมู่คณะ
ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง
เดี่ยว)
✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand
Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ์)
✓ น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
✓ ภาษีน้ามัน และภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรค
ประจำตัวของผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
× ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์
× ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ โทรศัพท์โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ซักรีด
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติการประท้วง การจลาจล การนัด
หยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
ในเมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
× หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ สิงคโปร์มีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม
และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
× ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
พร้อมใบรับรองภาษาอังกฤษ (เงื่อนไขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
× ค่าที่พักในประเทศสิงคโปร์ส าหรับกักตัว หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
× ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท / ทริป / ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป)เง่ือนไขการสา รองทนี่ ่ังและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์:
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 8,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน)
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้
ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)
• ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)
• ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ า โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ า โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่วย :
• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า
การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก หรือ
เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
ฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิก
ของท่าน
• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์
เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ
เดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น ตั๋วเคร่ืองบิน ตั๋วรถทัวร์ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรอืท้ังหมด ทางบรษิ ัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
ของบรษิ ัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวรท์ ้ังหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น (บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ หากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน
การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย และอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ)➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการช าระเหมาขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง และในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหาย หรือช ารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ คณะที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight / Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
ค่าทัวร์ทั้งหมด
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน

า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัม
ลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กรุณาตรวจสอบ
PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฎิเสธการเข้า-ออก
ประเทศของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
➢ กรณีมี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง
ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น
➢ ภาพที่ใช้เป็นภาพเพ่ือการโฆษณาเท่านั้น
รายละเอียดห้องพักที่ประเทศสิงคโปร์
➢ ห้องพักแต่ละโรงแรมอาจจะมีประเภทที่แตกต่างกัน ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องพักคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกัน บางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม
➢ โรงแรมในสิงคโปร์เป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต บางโรงแรมแต่ละชั้นจะมีเพียงไม่กี่ห้อง ซึ่งในกรณีมาเป็น
ครอบครัวใหญ่ที่ต้องใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกัน และอาจจะได้คนละชั้น บางโรงแรมอาจจะ
ไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ
➢ เนื่องจากห้องพักประเภท Triple Room ในประเทศสิงคโปร์มีจ านวนจ ากัด บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพัก
ประเภทนี้ซึ่งอาจจะต้องช าระค่าพักเดี่ยวเพิ่มเติม กรุณาท าการสอบถามทางบริษัทฯทุกครั้งก่อนท าการ
จอง
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
ของบรษิ ัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรทั้งหมด ****ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท

อัตรานรี้วมรายการทัวร์และต๋ัวเครื่องบินแล้ว**
**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**
อัตราค่าบริการรวม
✓ ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคณะ เชียงใหม่-สิงคโปร์-เชียงใหม่ สายการบิน SCOOT (TR) เป็นตั๋วหมู่คณะ
ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง
เดี่ยว)
✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand
Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ์)
✓ น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
✓ ภาษีน้ามัน และภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรค
ประจำตัวของผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
× ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์
× ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ โทรศัพท์โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ซักรีด
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติการประท้วง การจลาจล การนัด
หยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
ในเมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
× หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ สิงคโปร์มีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม
และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
× ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
พร้อมใบรับรองภาษาอังกฤษ (เงื่อนไขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
× ค่าที่พักในประเทศสิงคโปร์ส าหรับกักตัว หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
× ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท / ทริป / ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป)เง่ือนไขการสา รองทนี่ ่ังและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์:
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 8,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน)
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้
ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)
• ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)
• ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ า โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ า โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่วย :
• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า
การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก หรือ
เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
ฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิก
ของท่าน
• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์
เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ
เดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น ตั๋วเคร่ืองบิน ตั๋วรถทัวร์ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรอืท้ังหมด ทางบรษิ ัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
ของบรษิ ัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวรท์ ้ังหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น (บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ หากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน
การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย และอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ)➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการช าระเหมาขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง และในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหาย หรือช ารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ คณะที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight / Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
ค่าทัวร์ทั้งหมด
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน

า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัม
ลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กรุณาตรวจสอบ
PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฎิเสธการเข้า-ออก
ประเทศของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
➢ กรณีมี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง
ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น
➢ ภาพที่ใช้เป็นภาพเพ่ือการโฆษณาเท่านั้น
รายละเอียดห้องพักที่ประเทศสิงคโปร์
➢ ห้องพักแต่ละโรงแรมอาจจะมีประเภทที่แตกต่างกัน ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องพักคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกัน บางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม
➢ โรงแรมในสิงคโปร์เป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต บางโรงแรมแต่ละชั้นจะมีเพียงไม่กี่ห้อง ซึ่งในกรณีมาเป็น
ครอบครัวใหญ่ที่ต้องใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกัน และอาจจะได้คนละชั้น บางโรงแรมอาจจะ
ไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ
➢ เนื่องจากห้องพักประเภท Triple Room ในประเทศสิงคโปร์มีจ านวนจ ากัด บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพัก
ประเภทนี้ซึ่งอาจจะต้องช าระค่าพักเดี่ยวเพิ่มเติม กรุณาท าการสอบถามทางบริษัทฯทุกครั้งก่อนท าการ
จอง
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
ของบรษิ ัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรทั้งหมด **

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง
20 ต.ค 66 - 24 ต.ค 66 ฿ 22,999 ฿ 27,999 ฿ 22,999 ฿ 22,999 ฿ 22,999