มหัศจรรย์..สายมูข้ามแดน เมียนมา ย่างกุ้ง หงสา 2 วัน 1 คืน (สายการบินMYANMAR AIRWAYS )

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 30 ก.ย - 1 ต.ค 66
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 9,999 เด็ก 9,999
พักเดียว 10,999 มีเตียง 9,999
พักสาม 9,999 ไม่มีเตียง 8,999

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 เจดีย์ไจ๊กะส่าน,พระนั่งหงาทัตจี,เจดีย์เอ่งต่อหย่า,เจดีย์โบตาทาวน์,เทพทันใจ,เทพกระซิบ,เจดีย์ชเวดากอง
SUMMIT PARK VIEW HOTEL
2 เมืองย่างกุ้ง,เมืองหงสาวดี,พระธาตุมุเตา,พระราชวังบุเรงนอง,พระนอนชเวตาเลียว,เจดีย์ไจ๊ปุ่น

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
สนามบินสุวรรณภูมิ,ย่างกุ้ง,เจดีย์ไจ๊กะส่าน,พระน่ังหงาทัตจี,เจดีย์เอ่งต่อหย่า,เจดีย์ โบตาทาวน์,เทพทันใจ,เทพกระซิบ,เจดีย์ชเวดากอง
07:30
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MYANMARAIRWAYS (8M)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
เช้า
หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรีประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
10:40
ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย เที่ยวบินที่ 8M336 (มีบริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ)
11:30
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่าผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) จากนั้น เปลี่ยนเป็นรถบัสปรับอากาศ
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **พิเศษ!! กุ้งแม่น้าเผาท่านละ 1 ตัว**
บ่าย
จากนั้น สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง
บ่าย
จากนั้น นำท่าน สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานพระพุทธรูปนอนที่มีความ ยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการบหัศจรรีย์ a เมียนมาร์ เมียนมาร์นหัศจรรย์ย่างกุ้งแหงสาวดี 1จิโท
บ่าย
นำท่าน สักการะเจดีย์เอ่งต่อหย่า (Eain Taw Yar Pagoda) สร้างโดยกษัตริย์ กงบาว ผู้มีชื่อเสียงและอำนาจในยุคกงบาว ท่านมีความศรัทธามาก ตามประวัติแล้วคนพม่ามีความเชื่อว่าสถานที่ พื้นที่ ถ้าคู่ควรกับคนไหน คนนั้นจะได้เป็นเจ้าของ เลยมาขอเรื่องบ้าน ที่ดิน ที่จะคู่ควรกับตนเองและในบริเวณพระธาตุจะมีเทพ ที่ดูแลปกป้องรักษาสถานที่ด้วย ให้ท่านประทานที่อยู่อาศัยที่คู่ควรกับตนขอในเรื่องที่อยู่ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
บ่าย
จากนั้น นำท่านชม เจดีย์โบตะทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูปได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินสำริด 700 องค์ ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์
เย็น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUMMIT PARK VIEW HOTEL
19:00
บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม *พิเศษ!! บุฟเฟ่นานาชาติ*
DAY
2
เมืองย่างกุ้ง,เมืองหงสาวดี,พระธาตุมุเตา,พระราชวังบุเรงนอง,พระนอนชเวตาเลียว,เจดีย์ไจ๊ปุ่นสนามบินมิงกาลาดง,สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค(BAG0) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง จากนั้น นำท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
เช้า
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเดา (Shwe Mordore)เจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมา สักการ: เป็นศิลป:ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอถฉัตรที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ถ้วยน้ำหนักที่มหาศาล กลงมายังพื้นล่างแต่ยอฉัต กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไปเป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์-สิทร์โถยแท้ มัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนำรูปไปค้ำกับยอดของเจถีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนถั่งค้ำจุนชีวิตให้จริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
บ่าย
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตราคาร
บ่าย
จากนั้น นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่ แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร
บ่าย
นำท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)
บ่าย
จากนั้นนำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha)มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต
17:25
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดย สายการบินMYANMAR AIRWAYS (8M)เที่ยวบินที่ 8M350
19:15
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ

** อัตราค่าบริการรวม

✓ ตั๋วเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ สายการบิน สายการบินMYANMAR AIRWAYS (8M) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ ✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง เดี่ยว) ✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) ✓ น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน ✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ ✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ ✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย ✓ ภาษีน ้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) ✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD ✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค ประจ าตัวของผู้เดินทาง อัตราค่าบริการไม่รวม × ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ × ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน × ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ × ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ × หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เมียนมามีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/ หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน × ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% × ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ ธรรมเนียมของประเทศ) × ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป ค่ะ) เง่ือนไขการสา รองทนี่ ่ังและการยกเลิกทัวร์ เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 จ านวน 2 เข ็ มขึ้นไป หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด RTPCR (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน) การจองทัวร์: • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการ เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต ฤกษ์กรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วัน) กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง • ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น • ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้น ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบรษิ ัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งสิ้น • ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไข ใดๆทั้งสิ้น กรณีเจ็บป่วย : • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี เงื่อนไขอื่น ๆ กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้ง ยกเลิกทัวร์ทางบรษิ ัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก ็ บค่าทัวรท์ ้ังหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน • คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ เดินทาง • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น • เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด รายละเอียดเพิ่มเติม ➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ ➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ ➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเทา่ นั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) ➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)  ➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) ➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบาง รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด ➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่ เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน ➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว ➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด ➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ ทั้งหมด ➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้ า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลาย การ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ เดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ➢ กรณีมี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนอืการควบคุม ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ➢ กรณี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  ➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิ ัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ ้ังหมด** กรุณาแนบพร้อมกับเอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส (International Vaccination Certificate)

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง
30 ก.ย 66 - 1 ต.ค 66 ฿ 9,999 ฿ 10,999 ฿ 9,999 ฿ 9,999 ฿ 8,999
7 ต.ค 66 - 8 ต.ค 66 ฿ 9,999 ฿ 10,999 ฿ 9,999 ฿ 9,999 ฿ 8,999
13 ต.ค 66 - 14 ต.ค 66 ฿ 9,999 ฿ 10,999 ฿ 9,999 ฿ 9,999 ฿ 8,999