มหัษจรรย์..เนปาล ดินแดนแห่งความศรัทธา 4 วัน 3 คืน (โดยสายการบิน THAI SMILE AIRWAY )

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 12 - 15 ต.ค 66
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 28,999 เด็ก 28,999
พักเดียว 33,499 มีเตียง 28,999
พักสาม 28,999 ไม่มีเตียง 27,999

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ • วัดปศุปฏินาถ • ตลาดทาเมล
AKAMA HOTEL
2 ;วัดสวยมภูนารถ • มหาเจดีย์โพธานาถ • เมืองภักตะปูร์• จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์• ประตู ทองค า • พระราชวัง 55 พระแกล • วัดนายาตะโปลา
COUNTRY VILLA HOTEL
3 ชมพระทิตย์ขึ้น • เมืองปาฏัน • วัดทองค า • พระราชวังหนุมานโดกา • พระไภรวะ • วัดตะเลจู• วัดกุมารี• น่ังกระเช้าชมเขาจันดราคีรี• วัดภูเลชาวารา
AKAMA HOTEL
4 วัดบุดทะนิลกัณฑะ• สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ • วัดปศุปฏินาถ • ตลาดทาเมล
06:30
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายส์ ThaiSmile Airway (WE โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
10:15
ออกเดินทางสู่ สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยเที่ยวบินที่ WE319 (ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) (บริการบนเครื่องไป-กลับ)
12:25
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมาณทุ ประเทศเนปาล นำท่านผ่านพิธี ตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นของ ประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.15 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อ สะดวกในการนัดหมาย)
บ่าย
บริกาอาหรกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย
นำท่าน ชมวัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple) หรือ วัดหลังคาทองคำ วัดนี้มีหลังคาทำ ด้วยทองซ้อนกัน 2 ชั้น และประตูเงินซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวัดหนึ่งในศาสนาฮินดู ของเนปาล สร้างเพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ปสุปฏินาถ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการ แสวงบุญของชาวฮินดู ในเทศกาลมหาศิวราตรี โดยวัดแห่งนี้ องค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนวันแห่งนี้เป็นมรดกโลกอีกด้วย ช้อปปิ้ง ย่านตลาดทาเมล (Thamel Market) แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองนานาชที่ใหญ่ที่สุดของนครหลวง อิสระ!ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด เป็นของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัยเช่น ลูกปัด, สร้อยคอที่ร้อยจากหิน,ผ้าทอพื้นเมือง, พรมจากขนจามรี, ตุ๊กตาไม้แกะสลัก,เครื่องเขิน ฯลฯ
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร **พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเนปาล**
ค่ำ
พักที่โรงแรม AKAMA HOTEL
DAY
2
วัดสวยมภูนารถ • มหาเจดีย์โพธานาถ • เมืองภักตะปูร์• จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์• ประตูทองคำ • พระราชวัง 55 พระแกล • วัดนายาตะโปลา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านชม วัดสวยมภูนารถ (Swoyambhunath) อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า วัดลิง (MONKEY TEMPLE) เพราะทั่วบริเวณวัดแห่งนี้ เต็มไปด้วยลิงซึ่งจะลงมาเก็บเมล็ดข้าวที่ชาวเนปาลนำมา ถวายที่วัดเป็นอาหาร นมัสการเจดีย์สวยมภูนารถซึ่งถือว่าเจดีย์นี้ เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดใน ประเทศเนปาลที่ตัวเจดีย์ตรงบริเวณยอดฐานจะมีรูปดวงตาของพระพุทธเจ้าชาวเนปาลมี ความเชื่อที่ว่าพระเนตรของพระพุทธเจ้าจะยังคอยมองดูโลกมนุษย์และมีจุดเล็กๆตรงกลาง ระหว่างคิ้ว เชื่อว่าเป็นดวงตาที่ 3 ซึ่งหมายถึงดวงตาแห่งธรรมและเครื่องหมายที่ตรงจมูกคือ เลข 1 หมายถึงสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่ง BEST TIPS กงล้อมนตราหรือกงล้ออธิฐาน มีลักษณะเป็นล้อหมุนทรงกระบอกด้านข้างจะประดับไปด้วยอักษรที่ เป็นมนตราศักดิ์สิทธิ์ เป็นคำว่า
เช้า
นมัสการ มหาเจดีย์โพธานาถ(Bouddhanat) วัดนี้มีเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล ตั้งอยู่ใน หมู่บ้าน ของชาวธิเบตที่ได้อพยพมา ภายนอกวัดโดยเฉพาะตามบ้านเรือนต่างๆ จะประดับ ประดาด้วยธงทิวสี ต่าง ๆ เพื่อเป็ นการบูชาธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ และอากาศ ในผืนผ้าจะลง อักขระ ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อลม พัด 1 ครั้ง เท่ากันเราได้สวดมนต์ 1 จบ และมนต์ที่สวดนั้น สุดยอด ของ 84,000 พระธรรม ขรรค์ BEST TIPS ธงมนตรา 5 สี บอกความหมายถึงธาตุทั้ง 5 จะถูกผูกไว้ในหลายๆที่เช่น แถบๆเล่ห์ดาลั ธิเบต เทือกเขาหิมาลัย เหมือนเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ ซึ่งบนผืนผ้าของธงมนตราจะมีบทสวดเขียน เอาไว้ เชื่อว่าเวลาที่ธงมนตราถูกลมพัด จะเหมือนกับว่าบทสวดได้ถูกเปล่งออกไปตามสายลม เสมือนเครื่องรางและสิ่งนำโชคให้กับผู้คนในบริเวณนั้น
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองภักตะปูร์ (Bhaktapur) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่และมีความรุ่งเรืองในอดีตมีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้ นำท่านชม จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ (Durbar Square) มีประตูทองคำ Golden Gate) เป็นทางเข้าไปสู่ลานพระราชวังนาม พระราชวัง 55 พระแกล (Fifty-five Window Palace) และมีประตูทองคำที่มีการแกะสลักอย่างงดงามและสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ยังได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การยูเนสโก นำท่าน ชมวัดนายาตะโปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาลมีด้วยกัน 5 ชั้น สองข้างบันไดทางขึ้นมีรูปปั้นหินขนาดใหญ่ สลักเป็นรูปสัตว์และเทพอารักขา วัดนี้สร้างขึ้นถวายแด่เทพแห่งนายาตะโปลาผู้ที่มีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี(Siddhi Lakshmi) และด้วยความ งดงามของเมืองของเมืองนี้ จึงเคยถูกนำมาเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ค่ำ
COUNTRY VILLA HOTEL
DAY
3
ชมพระทิตย์ขึ้น • เมืองปาฏัน • วัดทองค า • พระราชวังหนุมานโดกา • พระไภรวะ • วัดตะเลจู• วัดกุมารี • น่ังกระเช้าชมเขาจันดราคีรี• วัดภูเลชาวารา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
05:30
ชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมเทือกเขาหิมาลัย เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด ในหุบเขากาฐมาณฑุ จากหมู่บ้านนากาก็อตนี้ ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาที่สูงที่สุด
เช้า
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลลิตปูร์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป่าฏัน (Patan) เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สำคัญเป็น 1ใน 4 เมืองแห่งหุบเขากาฐมาณทุที่เป็นหุบเขามรดกโลก นำ ท่านชมจัตุรัสใจกลางเมือง ที่มีวัดล้อมรอบอยู่มากมาย ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาตัน, วัดทองคำ(GoldenTemple) ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป คือพระศรีศากยะมุนี เป็นที่สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย
นำท่านชม หนุมานโดกา (Hanuman Dhoka) รูปปั้นหนุมานผู้ทำหน้าที่นายทวารคอยรักษา ประตูเข้าพระราชวัง และที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ ตลอดเวลาหลายร้อยปี ได้มีการสร้างสมงาน ศิลปะไว้มากมาย นี่นับเป็นหนึ่งในมรดกโลก ที่ถูกประกาศเพื่อรักษาสมบัติชิ้นนี้ไว้ให้ลูกหลาน ได้เห็น นำท่านเข้าชมพระไภรวะหรือไภราพดำ (Bhairav) คือปางหนึ่งของพระศิวะในภาคที่ ดุร้าย กำลังเหยียบร่างอสูร ชาวเนปาลจึงได้มีการเส้นบวงสรวงด้วยเลือด
บ่าย
ชมวัดเทพตะเลจูหรือวัดตะเลจู ภวานี (TalejuTemple) เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะเนปาลโบราณและมี ภาพแกะสลักอย่างงดงาม ต่อไปยัง วัดกุมารี (Kumari)ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพธิดากุมารี ตัวแทนของเจ้าแม่ตาเลจูที่ชาวเนปาลเชื่อว่าเป็น "เทพที่มีชีวิต"และเป็นเทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากบุตรสาวในตระกูลศากยะวงศ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย
บ่าย
จากนั้น นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจันดราคีรี ( Chandragiri) ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาหิมาลัยและหุบเขากาฐมาณฑุ นำท่านชม วัดภูเลชาวารา (BhaleshwaraMahadev Temple) เป็นวัดฮินดูที่ตั้งอยู่บนเขาจันทคีรี ทางตะวันตกเฉียงใต้ของหุบเขากาฐมาณทุ วัดนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระศิวะ ภายในวัดประกอบได้ด้วยเทพเจ้าฮินดูหลายพระองค์ ให้ท่านได้กราบ
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
ค่ำ
AKAMA HOTEL
DAY
4
วัดบุดทะนิลกัณฑะ• สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านชม พระนารายณ์บรรทมสินธุ์หรือวัดบุดทะนิลกัณฑะ(Budhanilkantha Temple) ซึ่งเป็นอวตารปางหนึ่งของพระวิษณะ 1 ในอตาร 10 ปางที่มาช่วยเหลือโลกในช่วงที่โลกเกิด กรลียุค ชมความงดงามของการแกะสลักจากก้อนหินก้อนเดียวองค์พระวีษณะ บรรทมอยู่ท่า มฆทฟรส ฤรพกลางงู ที่อารักษ์ปกป้องพระองค์ ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมัณฑุเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
13:30
ออกเดินทางจากสนามบินตริภูวัน มุ่งหน้าสู่ ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ WE320
18:15
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตัวเครื่องบินแล้ว**
**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**
อัตราค่าบริการรวม
ㆍ! ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป (กรุงเทพฯ-กาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ) โดยสายการบิน THAI SMILE AIRWAY (WE)เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
ภาษีน้ำมันและกาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)
มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกต์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ
ของผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และกาษีทัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-ทรสาร,อินเตอร์เน็,มินิบาร์,ชักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันกิดจากความล่าช้ของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้ามืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศชื่งอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ
หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เนปาลมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรค
เพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, รวมทั้งทริป 40 USD/ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ค่ทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในค่ทิปไกต์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
วีซ่าเข้าประเทศเนปาลเปีนแบบ E-VISA 1,200 บาท คำดำเนินการ 500 บาท (เป็นแบบเข้า - ออกได้ 1 ครั้ง และอนุญาตให้
อยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน) *"เงื่อนไขวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของเนปาล**
เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่นขึ้นไป กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงราคาคำทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 16,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)
กรณียกเลิก : จอยกรุ๊ป
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณี
วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคำมัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)
ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักคำใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)
ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก : ตัดกรุ๊ป
ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัดฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคำทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่วย
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามรถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่านจะต้องเสียค่ใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรีอเลือนการเดินทางด้ตามความเป็นจริง
ㆍในกรณีเจ็บป่วยกะทันทันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขอื่น ๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่นยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่
บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วัน ก่อนการเดินทาง
กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับใน
เงื่อนไขดังกล่าว
กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแซร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดจนก่อนทำการจอง กรณีแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง
กะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคุณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า. - ออกประเทศ
ใคๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทงบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้
ในรายการทัวร์ทั้งหมด
อาหาร
อาหารที่ประเทศเนปาล ทางทัวรู้จะจัดอาหารท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรสชาติจะเป็นไปตามสไตล์ประเทศเนปาล
อาจจะไม่ถูกปากคนไทยในบางมื้อ
เอกสารที่ใช้ในการยื่นวี่ซ่าประเทศเนปาล 15 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง
เก็บเล่มพาสปอร์ตตัวจริง และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
รูปถ่าย : รูปสึ ขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่เบลอ ไม่ใส่เครื่องประดับ เก็บผมให้เรียบร้อย
ㆍกรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ
จากเขตหรืออำเภอ (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย
กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมสำเนาสูติบัตร ภายาไทย 2 ฉบับ แล ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ
ㆍกรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ
การพิจารณาขึ้นอยู่กับทางสถานทูต ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณา จากประเทศเนปาล
หมายเหตุ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเพะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งนไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลำซ้ำของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจลหร็อกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ำจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,
เพราะค่ใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชำระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือซ้ำรุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพและในต่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนด่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโคยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flghtจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไมใช่การประทับ
ตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง
ของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กรณีมี "คดีความ" ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้ำไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กรณี "หญิงตั้งครรภ์" ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์
ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ภาพที่ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

 

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง
12 ต.ค 66 - 15 ต.ค 66 ฿ 28,999 ฿ 33,499 ฿ 28,999 ฿ 28,999 ฿ 27,999
19 ต.ค 66 - 22 ต.ค 66 ฿ 28,999 ฿ 33,499 ฿ 28,999 ฿ 28,999 ฿ 27,999
23 พ.ย 66 - 26 พ.ย 66 ฿ 29,999 ฿ 34,499 ฿ 29,999 ฿ 29,999 ฿ 28,999
2 ธ.ค 66 - 5 พ.ย 66 ฿ 30,999 ฿ 35,499 ฿ 30,999 ฿ 30,999 ฿ 29,999
29 ธ.ค 66 - 1 ก.พ 67 ฿ 36,999 ฿ 41,499 ฿ 36,999 ฿ 36,999 ฿ 35,999