ทัวร์เยอรมัน แกรนด์ เยอรมัน 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Emirates Airlines

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

วันเดินทาง 0 - 0 3
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 0 เด็ก 0
พักเดียว 0 มีเตียง 0
พักสาม 0 ไม่มีเตียง 0

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Day Highlight Meal Hotel
* หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - แฟรงเฟิร์ต
2 แฟรงเฟิร์ต – ชมเมืองแฟรงเฟิร์ต – ช้อปปิ้ง
HOTEL PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเท่า
3 แฟรงเฟิร์ต - เซนต์กอร์ ล่องเรือ บ๊อบพาร์ท – ไฮเดลเบิร์ก
HOTEL LEONARDO หรือเทียบเท่า
4 ไฮเดลเบิร์ก – Wertheim Village Outlet - วูร์ซเบิร์ก
HOTEL LEONARDO หรือเทียบเท่า
5 วูร์ซเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก – สตุทการ์ด – นูเรมเบิร์ก
HOTEL NORIS หรือเทียบเท่า
6 นูเรมเบิร์ก - ปราสาทนอยสวานสไตล์ – พระราชวัง ลินเดอร์ฮอฟ – การ์มิช
HOTEL MERCURE หรือเทียบเท่า
7 การ์มิช - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – เบิร์ช การ์เด้น - ทะเลสาบโคนิคซี่
HOTEL ALPEN หรือเทียบเท่า
8 เบิร์ช การ์เต้น – เมืองปรีน – มิวนิค
HOTEL PARK INN หรือเทียบเท่า
9 มิวนิค – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - พิพิธภัณฑ์ BMW – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
10 กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว

DAY
1
กรุงเทพฯ - แฟรงเฟิร์ต
23:30
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 ROW : T สายการบินอิมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
DAY
2
แฟรงเฟิร์ต – ชมเมืองแฟรงเฟิร์ต – ช้อปปิ้ง
02:25
เดินทางสู่ มหานครแฟรงเฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ EK 371/045(0225-0535/0825-1315)แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
13:15
ถึง สนามบินแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนี นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว นำท่านชมนครแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี นำชม จัตุรัสโรเมอร์(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผ่านชมสถานีรถไฟ แฟรงค์ เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5
จากนั้นนำท่านสู่ ย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า แฟชั่นนำสมัยอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสมควรแก่เวลานัดท่าน ณ จุดนัดพบ นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก HOTEL PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเท่า
DAY
3
แฟรงเฟิร์ต - เซนต์กอร์ ล่องเรือ บ๊อบพาร์ท – ไฮเดลเบิร์ก
เช้า
รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ท่าเรือแม่น้ำไรน์ระหว่างทางจะผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ผลิตไวน์ขาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของ เยอรมนี จนถึงที่ท่าเรือ เซนต์กอร์ (St.Goar) นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายสำคัญ ที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น และ ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝั่ง แม่น้ำ ผ่านบริเวณ ผาหินโลเรอไลย์ (Loreley rock) ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าที่ลึกลับของเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้น บริเวณนั้นและขึ้นฝั่งที่ ท่าเรือบ๊อพพาร์ด (Boppard) ระยะทาง 116 ก.ม. เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของรัฐ บาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ที่มีบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เสน่ห์ของตัวเมืองเก่าสตไล์บาโร๊ค นำท่านขึ้น ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปราสาทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของเมือง โดยปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1300 ในสไตล์โกธิค-เรอเนสซองซ์ ปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขา ในอดีตปราสาทแห่งนี้ใช้เป็นป้อมปราการ และ ต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นปราสาทเมื่อ ปีค.ศ 1544 แม้ปราสาทแห่งนี้จะเคยถูกเผาและทำลายไปบ้างในสมัยสงคราม แต่ก็ยังคงสภาพความสวยงามอยู่เหนือแม่น้ำเนคการ์ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ชมถังเบียร์ไม้โอ๊ค ที่ใหญ่ที่สุด ในโลก จากนั้นนำท่านผ่านชมมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน มีชื่อเสียงระดับโลกจน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา เดินเล่นในตัวเมืองเก่า โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ (Church of the Holy Spirit) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไฮเดลเบิร์ก โดยโบสถ์ตั้งอยู่บริเวณใจกลางตลาดในเขตเมืองเก่า ตัวโบสถ์ถูกล้อมรอบไปด้วยลาน น้ำพุและคาเฟ่ โดยโบสถ์ถูกสร้างขึ้นจากฐานเดิมของโบสถ์เก่า และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่ง หนึ่งของเมืองไฮเดลเบิร์ก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL LEONARDO หรือเทียบเท่า
DAY
4
ไฮเดลเบิร์ก – Wertheim Village Outlet - วูร์ซเบิร์ก
เช้า
รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านเดินทางสู่ Wertheim Village Outlet ให้ท่านเพลิดเพลินกับการ ชอปปิ้งเอาท์เลท ที่รวบรวมร้านค้าชั้นนำไว้อย่างมากมาย อาทิเช่น COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เป็นต้น
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการช้อปปิ้ง
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองวูร์ซเบิร์ก (Wuerzburg) เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมน ซึ่งเป็นอีกแหล่งของการเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO นำท่านชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี้ โดยเริ่มจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และแวะถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบริ์ก (Wurzburg Cathedral) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ คศ. 788 อย่างไรก็ตามในการก่อสร้างระหว่างปี 1040-1225 ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทำให้มหาวิหารภายนอกสร้างแบบโรมาเนสก์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ Wurzburg Residence สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 ซึ่งอดีตคือพระราชวังเก่า สร้างแบบสถาปัตยกรรมบาโร๊ค และได้มีการบูรณะหลายครั้งเนื่องจากถูกทำลายจากสงครามโลกครั้งที่ 2
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL LEONARDO หรือเทียบเท่า
DAY
5
วูร์ซเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก – สตุทการ์ด – นูเรมเบิร์ก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก (Rothenburg) เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ภายในวงล้อมของกำแพงเมือง ถือว่าเป็นเมือง ที่ค่อนข้างมีประวัติศาสตร์อันแสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกัน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ และ แนวกำแพงป้องกันเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมือง นำท่านชมศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมือง โดยตัวอาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบโกธิค ผ่านชมอาคาร บ้านเรือนแบบกอธิคและเรอเนสซองส์ ซึ่ง สะท้อนให้เห็นถึง ประวัติศาสตร์ยุคกลางของเมืองได้เป็นอย่างดี ตัวเมืองถูก ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองเก่าที่คลาสสิคที่สุดเมืองหนึ่งของเยอรมัน เดินเล่นชมเมืองภายในกำแพงเมืองโบราณ แล้วออก เดินทางสู่ เมืองสตุทการ์ด เมืองต้นกำเนิดรถยนต์เมอร์ซิเดส
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์รถยนต์เมอร์ซิเดส เบ็นซ์ (Mercedes-Benz Museum) ที่เก็บรวบรวมรถเมอร์ซิเดส-เบ็นซ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 จนถึงปัจจุบันและมีถึง 160 คัน แล้วนำท่านเดินทางตามถนนสายโรแมนติคอันมีชื่อเสียง (Romantic Strasse) เพลิดเพลินกับภาพชนบทอันงดงาม ผ่านพื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันเขียวขจี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐบาวาเรีย อันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัย สงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งอดีตเป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NORIS หรือเทียบเท่า
DAY
6
นูเรมเบิร์ก - ปราสาทนอยสวานสไตล์ – พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ – การ์มิช
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จากสัมพันธมิตร แต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่ให้งดงามดังเดิม ผ่านชม เม้าท์ฮาล์ (Mauthalle) โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิร์ก บ้านนัสเซา (Nassau house) หนึ่งในตัวอย่างบ้านขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี การก่อสร้างภายนอกตกแต่งให้ดูเป็นป้อมปราการซึ่งคาดว่าเป็นที่พำนักของขุนนางชนชั้นปกครองแต่ไม่มีบันทึกหลักฐานใดๆว่าเกี่ยวข้องในราชวงศ์นัสเซา ถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ (ST. Lorenzkirche) จัตุรัสกลางใจเมือง (Hauptmarkt) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศเยอรมนี ชมโบสถ์พระแม่มาเรีย (Frauenkirche) จุดเด่นคือ นาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกา และตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปีค.ศ 1509 ชมความงามของน้ำพุเชินเนอร์บรุนเนน (Schoner Brunnen) สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ 1389 – 1396 ด้วยหินรูปทรงปิรามิดยาว 19 เมตร มีลักษณะคล้ายยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชั้นมีรูปปั้นประดับอยู่รวมทั้งหมด 40 ตัว โดยรูปชั้นบนสุดเป็นรูปปั้นโมเสส และ 7 นักพยากรณ์ จากนั้นนำท่านเดินทาง เมืองโฮเฮนชวานเกา
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านผ่านชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ซึ่งเป็นปราสาทที่อยู่ถัดลงมาจากปราสาท นอยชวานชไตน์ จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้คือภาพวาดเรื่องราวอัศวินแห่งหงส์ในนิยายพื้นบ้านอันเลื่องชื่อ จากนั้น นำท่านเข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) หรือท่านจะเลือกเดินออกกำลังกายเพื่อขึ้นชมปราสาทแห่งนี้ก็ได้ ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ เป็นหนึ่งในปราสาทราชวัง ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์ด วากเนอร์ ตัวปราสาทมีที่ตั้งอันน่า ทึ่งบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น้ำพอลลัท พร้อมชื่นชมธรรมชาติและทิวทัศน์ ที่สวยงาม ท่านจะประทับใจไปกับความงามและบรรยากาศที่โรแมนติกดังเทพนิยาย ซึ่ง วอลซ์ ดิสนีย์ ได้จำลองแบบไปสร้างปราสาทไว้ในดิสนีย์แลนด์ทุกแห่งใน โลก จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ สมควรแก่เวลานำท่านสู่ เมืองโอเบอรามาเกา (Oberammergau) ที่ซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของป่าสนอันเขียวขจี และโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนทั่วทั้งเมือง แล้วนำท่านชม พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ (Linderhof Palace) พระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ที่มีการตกแต่งด้วยศิลปะแบบบารอคที่งดงามที่สุด แห่งแคว้นบาวาเรีย และเข้าชมถ้ำหินปูนจำลองที่พระองค์สร้างขึ้นตามจินตนาการของนักประพันธ์ ริชาร์ด วากเนอร์ที่โปรดปรานของพระองค์อีกด้วย ก่อนออกเดินทางสู่เมืองการ์มิช (GARMISCH) เมืองท่องเที่ยวสำคัญของแคว้นบาวาเรีย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCURE หรือเทียบเท่า
DAY
7
การ์มิช - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – เบิร์ช การ์เด้น - ทะเลสาบโคนิคซี่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitz) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน สัมผัสทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ ด้วยความสูง 2,962 เมตร ทำให้ซุกสปิตเซเป็นยอดเขาที่สูง ชมวิวแบบพาโนราม่าที่งดงาม ได้เห็นวิวถึง 4 ประเทศ คือออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี และเยอรมนี เลานจ์ที่สถานีบนเขา นอกจาก นั้นยังมี นิทรรศการที่สถานีบนเขา ซึ่งเป็นนิทรรศการตั้งแสดงสูงสุด ในเยอรมนี เล่าเรื่องราวในอดีตของซุกสปิตเซ จากครั้งแรกที่ ถูกพิชิตเมื่อ 185 ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน โดยมีภาพยนตร์ ภาพถ่าย และบันทึกแห่งความสำเร็จต่างๆ ที่น่าสนใจ ประกอบ นิทรรศการเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึกบนลานซุกสปิตเซ่ พลาซ
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เด้น (Berchtesgaden) เมืองนี้ถูกก่อตั้ง ขึ้นให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการสำรวจหาเกลือและสินแร่บริเวณ เมืองเก่าเต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรีย ตอนบน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์สตัดโก้และในอดีตเคยเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้ นำท่านชม ทะเลสาบโคนิคซี่ (Konigssee Lake) หรือ ทะเลสาบกษัตริย์ เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้เมืองเบิร์ชเทสการ์เดนประมาณ 3 ไมล์ เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในเทือกเขาแอลป์ และล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชันที่มีความสูงเหนือระดับประมาณ 2,000 เมตร มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร และมีความกว้างประมาณ 1.25 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใสที่สุดและอยู่สูง ที่สุดในประเทศเยอรมนี นำท่านล่องเรือชมความงดงามรอบๆ ทะเลสาบ โดยเฉพาะการไปชมความงดงามของ ภูเขาเจนเนอร์ (Jenner Mountain) ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 1,874 เมตร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
ท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ALPEN หรือเทียบเท่า
DAY
8
เบิร์ช การ์เต้น – เมืองปรีน – มิวนิค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปรีน (Prien Am Chiemsee) เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นั่งเรือข้ามสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงที่มีชื่อเรียกเดียวกัน และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็น พระราชวังที่งดงามที่สุดในโลกโดยมีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศส กษัตริย์ลุควิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ทุ่มเทเงินทองเพื่อให้พระราชวังแห่งนี้งามสง่าสมพระเกียรติ ตัวพระราชวังโอบล้อมด้วยความร่มรื่น ของป่ามี ไม้นานาพันธ์ และเชื่อมด้วยคลองขนาดใหญ่ ขนาบข้างด้วยสนามหญ้า สวนสวยและน้ำพุแบบฝรั่งเศส เข้าชมพระราชวังที่ได้รับการขนานนามให้เป็น พระราชวังแวร์ซายน์แห่งบาวาเรียน เป็นที่น่าเสียดายที่พระราชวัง แห่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ศิลปะการตกแต่งล้วนอลังการจากช่างฝีมือในยุคนั้น ที่ท่านจะได้เห็นจาก ห้องว่าราชการ, ห้องบรรทม, ห้องฉลองพระองค์และที่โดดเด่นที่สุดคือ ห้องกระจก The Hall of Mirrors ออกแบบใน สไตล์เฟรนช์ โรโคโค จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เป็น เมืองมีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ของภูมิภาคและเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านสู่บริเวณจตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิคเซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค ชมหอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ พร้อมชมตุ๊กตาเต้นรำที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. เดินเล่น และถ่ายรูป ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL PARK INN หรือเทียบเท่า
DAY
9
มิวนิค – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - พิพิธภัณฑ์ BMW – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นำท่านชมอดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16-18 เริ่มจากชม บริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg) พระราชวังฤดูร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติ ของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 จากนั้นนำท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิค ที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ เมื่อปี ค.ศ.1972 นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ BMW ซึ่งจัดแสดงรถยนต์และจักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิ้ลยูนับตั้งแต่ อดีตถึงปัจจุบัน ผ่านเรื่องราวในมิติต่างๆ ทั้งความก้าวหน้าในวิทยาการด้านยานยนต์ เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม สาวกสัญลักษณ์ใบพัดฟ้าขาว ไม่ควรพลาด
เที่ยง:
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ให้ท่านช้อปปิ้ง เริ่มจากโรงละครแห่งชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของถนนสายสำคัญคือถนนแมกซิมิเลียนสร้างขึ้นในศตวรรษ ที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
22:35
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK052/418 (2235-0630/0845-1815) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
DAY
10
กรุงเทพฯ
18:15
กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
ถาม : ซื้อทัวร์กับ 108ทริป มั่นใจได้แค่ไหน? มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรือเปล่า?
ตอบ: เรา 108ทริป ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน และมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ บริการด้วยความจริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07009 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ถาม : 108ทริป ทำแพ็คเกจทัวร์ขายเอง หรือส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่น?
ตอบ : 108ทริป จัดทำแพ็คเกจทัวร์เองในนามกลาง 108ทริป พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกบริษัททัวร์พันธมิตร ล้วนเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ให้ลูกค้าได้คัดสรรตามความต้องการ
ถาม : หากลูกค้าต้องจองแพ็กเกจทัวร์ สามารถจองได้ในช่องทางไหน?
ตอบ : ลูกค้าสามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น จองทางผ่านเวบไซต์ 108trip.com , โทรจองผ่าน Call Center 02-933-9933 , Email : 108trip@Gmail.com, FB.me/108trip, Line : @108trip ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในการจองทัวร์ พร้อมแจ้งการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์
ถาม : 108ทริป มีช่องทางรับชำระเงินเงิน ทางไหนบ้าง?
ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระเงินเงิน ได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ เลขบัญชี 630-2-12701-6 2. ชำระเงินสด / เช็คเงินสด ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ 3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระตรงได้ที่บจก. ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ (โดยมีค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% ของค่าทัวร์)
ถาม : หลังจากลูกค้าโอนเงินมัดจำทัวร์แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ?
ตอบ : ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางพนักงานขายทราบโดยเร็ว เพื่อรักษาสิทธิการสำรองที่นั่ง โดยสามารถแจ้งผ่านทาง Line : @108trip , Email : 108trip@Gmail.com , หรือทาง FAX : 02-933-9499 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินประกอบมาด้วย
ถาม : ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าจองทัวร์สำเร็จ เรียบร้อยแล้ว?
ตอบ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำทัวร์ เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารข้อมูลในลำดับต่อไป
ถาม : หลังจากชำระเงินมัดจำ หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะยกเลิกได้ไหม?
ลูกค้าจะสามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้หรือไหมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจอง สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายที่บริการท่าน หรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

เงื่อนไขการจอง

วางเงินมัดจำท่านละ 27,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็น หมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วันในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านและ/หรือผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณา     วีซ่าได้ครบ 20 ท่านในกรณีนี้

- บริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด(ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสีย

   หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ หัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการเช่นการนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การจลาจลต่างๆเป็นต้น

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 35 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 27,000 บาท

แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

- กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

- กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

- กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

แสดงข้อมูลราคาทัวร์

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ เด็ก  
(พักคู่) (พักเดียว) (พัก 3 คน) มีเตียง ไม่มีเตียง